Moral och etik


Tio Guds bud
Femte budet

V:e budet

Livet, människovärde

Femte budet I. Respekt för människolivet, Den heliga historiens vittnesbörd, Legitimt försvar, Mord, Abort, Eutanasi, Självmord; II. Respekt för människors personliga värdighet, Respekt för medmänniskans själ: förförelse (skandal), Respekt för hälsan, Respekt för människan som person och vetenskaplig forskning, Respekt för den kroppsliga integriteten, Respekt för de döda; III. Att bevara freden, Fred, Att undvika krig Katolska Kyrkans Katekes

Varning för Tännsjös idéerSka skattebetalarna finansiera ett centrum för politisk och etisk ideologiproduktion som i sin tillämpning riskerar att gå käpprätt mot grundsynen i FN:s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna? Ska utilitarismens livsfientliga "nyttotänkande" verkligen nyttjas som underlag för konkreta beslut inom vård och omsorg i landets kommuner och landsting?.Göran Hägglund, Per Landgren, Chatrine Pålsson, SvD 2005-06-16

Människovärdet och den religiösa dialogen I sin nyaste rundskrivelse om kyrkans mission (Redemptoris missio) framhåller Johannes Paulus II, att kristendomen i mötet med andra religioner finner spår av Kristi närvaro och Andens verkan. Signum Nr 8 1986

De mänskliga rättigheterna 50 år  Trots alla oförrätter som begås mot människor i hela världen har FN:s ageranden utifrån den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna bidragit till att världen förändrats till det bättre. Det finns i denna förklaring om människovärde och rättvisa en konsensus och en dynamik som fortfarande är lika aktuell FRANS-J. HOLIN Signum

De mänskliga rättigheterna och freden   Det vår plikt att förnya vårt engagemang för de fattiga och marginaliserade. JOHANNES PAULUS II Signum

top

Krig, tortyr, fred, försvar

Terrorismen med mänskligt ansikte (I) Nittonhundratalets totalitära ideologier har överlevt regimerna inom vilka de uppkom. Dessa ideologier har det gemensamt att de förkastar varje form av moralisk referens, om partiet, omsorgen om rasens renhet eller staten kräver det. Dessa ideologier som har varit inspirationskälla till kommunismen, nazismen och fascismen är alltjämt mycket livskraftiga, och har dessutom fått ytterligare stöd av den chockvåg som den neo-liberala ideologin för fram. Denna har sina rötter i den ”illuministiska” rörelsen (av illuminati = en tysk utbrytargrupp ur frimurarna grundad år 1776 av Adam Weishaput i Ingolstadt, ö.a.) som går tillbaka till 1700-talet. Den neo-liberala ideologin har hämtat två ämnen från denna rörelse. För det första individualismen. Det som räknas, det är autonomin, individens totala frihet.Intervju med Monsignore Michel Schooyans; Katolsk Observatör - översättning från 17 april 2007 (ZENIT.org)

Johannes Paulus II om krig i Guds namn - Utdrag från Ett liv med Karol - Rom, den 26 januari 2007 Översättning från zenit.org

Påven efterlyser en rättfärdig fred Vid sitt tal på juldagen från Peterskyrkans balkong - som riktas "urbi et orbi", till Rom och hela världen - frågade påven Benedictus om det behövs någon frälsare längre. Mänskligheten har flugit till månen och förbereder sig att erövra världsalltet. Så behövs det någon frälsare längre? Samhället där vi lever är alltmer komplicerat och skapar allt lömskare hot mot heder och moral, sade han. Slutsatsen är att behovet av en frälsare är ännu större än tidigare.SvD 2006-12-26

Amerikansk biskop förbjuder de troende att delta i krigsinsatser i Irak.Biskopen förklarade med "moralisk visshet", att den föreslagna attacken på Irak "inte ens uppfyller minimikraven för den katolska teorin om det rättfärdiga kriget."

Katolska tankar om krig och fred Martin Tunström: Vad säger då doktrinen om det rättfärdiga kriget om en eventuell amerikansk militär aktion mot Afghanistan? Smålansdsposten 2001-10-02

top

Abort

Inte värdigt låta aborterade foster ligga och självdö Svd 2011-06-05

Kvinna valde att inte abortera trots dyster prognos och födde fullt friskt pojke. Ett brittiskt par som väntade barn, fick av läkare veta att deras barn troligen skulle dö några timmar efter förlossningen. Skulle det överleva skulle det bli svårt funktionshindrat. Paret beslöt sig för att behålla barnet och kvinnan födde senare en fullt frisk liten pojke.Respekt 23 januari 2008

Abortpolicy får katolska biskopar att lämna Amnesty ”Denna grundläggande policyändring underminerar Amnestys långvariga moraliska trovärdighet och dirigerar på onödigt sätt om dess uppdrag” skriver biskoparna och uppmanar organisationen att ”återigen agera i enlighet med dess noblaste principer, ompröva sitt misstag och backa från sin abortpolicy”. Deras främsta argument är att arbetet mot dödstraff, avhumanisering och för mänskliga rättigheter inte kan gå ihop med att det ofödda barnets mänskliga rättigheter tas ifrån det. Försvarar man livet, ska man göra det över hela linjen, menar de, alltså från befruktningen och fram till den naturliga döden.Nya Dagen 2007-08-30

Felaborterad tvilling upprör Italien "Perfektionskulten pressar fram en uteslutning av dem som inte uppfattas som vackra, positiva eller vinnare", skrev Vatikanens officiella tidning L'Osservatore Romano. - Fallet är inte stötande så mycket för det begångna felet som för den rashygieniska praxis och mentalitet det visar på. Rashygien är tanken om att "förbättra" människosläktet genom att sålla bort personer med "dåliga" arvsanlag.DN 2007-08-29

Liberaler borde vara mot abort Alla människor ska ha samma rättigheter hävdar liberaler. Liberalismens förändringar har alltid föregåtts av en hård idékamp där motståndarna känt sitt eget livsutrymme inskränkas till följd av att andra har givits deras rättigheter. Är det rimligt att tilldela det ofödda barnet människoskap? Det frågar i dag De som inte problematiserar aborträtten är rädda för att de ofödda barnen ska få rättigheter på kvinnornas bekostnad.författaren och filosofen ROLAND POIRIER MARTINSSON, som är konservativ och katolik, Expressen 05 mars 2007

Om abortförslaget går igenom kan vi tvinga bort alliansen" Som kristna vill vi vädja till socialministern att inte göra Sverige till ett abortparadis, dit företrädesvis välbärgade kvinnor söker sig för sena aborter. Vi vädjar i stället om en politik som innebär att det rika Sverige gör mer för de kvinnor som behöver hjälp för att föda sina barn, både i vårt eget land och utomlands. Som kristna är vi djupt bekymrade över den aggressivitet som alltid kommer i dagen när man vågar hävda att ett mänskligt foster skulle ha någon form av skyddsvärde. Det verkar som om många hade glömt att vi alla har varit ett foster en gång! DN 070225

Homoäktenskap ingår i en ny "ondskans ideologi" Påven brännmärker i sin nya bok homosexuella äktenskap för att vara något ont. Han säger att abort är en "laglig utrotning". Han jämför aborter med nazityskarnas utrotningsförsök av bland andra zigenare och judar. SvD 23 februari 2005

Att föda blev hennes dödCancersjuk kvinna vägrade abort - nu hyllas hon av påven Aftonbladet 2005-01-26

"Hans egna tog inte emot honom"Mot abort diakon Björn Håkonsson; TV-mässan 4.1.04

Moder Teresas budskap om abort

Talande tystnadI början av detta år spred svenska massmedier det sorgliga budskapet att tonårsaborterna hade ökat dramatiskt under det gångna året. Det talades om en ökning med 16 procent jämfört med år 2001. Verkligheten ser avsevärt dystrare ut.Bischofberger, Erwin, Signum nr 2/2003

Samband mellan abort och bröstcancer Katolskt magasin

Abort en fråga om människosyn Katolskt magasin

Aborter bakom bröstcanceröknining Katolskt magasin

Välkommen till livet!Herdabrev för Livets söndag, Tredje advent 2001

Abort Katolska Kyrkans Katekes

De nordiska katolska biskoparnas herdabrev för Julen 1999 om abort

Livets helighet vår sak i debatten Katolskt Magasin nr 15/2000

Har barn samma rätt till liv som vuxna? KERSTIN HEDBERG NYQVIST Signum 2001 NR 2

Det glömda ofödda barnet   Ett gemensamt dokument om abort har utkommit från en samtalsgrupp med representanter från Svenska missionsförbundet och Stockholms katolska stift. Texten har en pastoralt försonlig och försonande ton, men tyvärr beaktas inte en rad medicinska och juridiska exempel från det civila samhället som signalerar otillfredsställelse med den nuvarande lagstiftningen ERWIN Bischofberger Signum

Att värna barnets integritet  Barnkommittén med uppgift att anpassa svensk lagstiftning till FN:s konvention om barnets rättigheter har levererat ett gediget betänkande. Men i sitt vällovliga nit att barnanpassa lagstiftningen tycks man helt ha glömt bort subsidiaritetsprincipen och därmed att den viktigaste livsmiljön för barn endast kan skapas av föräldrar, hem, familj och släkt. ERWIN BISCHOFBERGER Signum

top

Eutanasi

Den svårtolkade eutanasifrågan De senaste månaderna har frågan om eutanasi på nytt hamnat på det massmediala intressets agenda. En rad händelser i olika länder har bidragit till frågans aktualitet. Som dessa händelser visar brister det offentliga samtalet både i tydlighet i begreppsbildningen och även i saklighet i argumentationen. Från både kyrkligt och profant håll har det varit svårt att hålla en rak kurs när man försökt navigera på stormiga farvatten som piskats upp av de stridande opinionsbildarna Erwin Bischofberger S.J., Signum 2007 i nummer 4

Kardinal i Westminster varnar för "Plikten att dö""Rätten att dö kan bli en plikt att dö". Zenit.org

Eutanasi Respekt, Katolsk rörelse för livet

"Pressen på äldre och sjuka ökar"Anders Milton, ordförande i Svenska Röda Korset. varnar för företeelser av det slaget. Det för tankarna till Nazityskland. Det finns en risk för att det ökar pressen på äldre sjuka och svaga människor att ta livet av sig, för att de "kostar för mycket" för samhället.Svenska Dagbladet 11/11 2002

Dödsbegreppet och människosynen Öppet brev till Erwin Bischofberger: Signum Nr 8 1986

Att vårda livet Herdabrev från de nordiska katolska biskoparna om vård i livets slutskede

Eutanasi Katolska Kyrkans Katekes

Eutanasi ur: "Människovärdet vid livets gränser"prof. Erwin Bischofberger S.J.

30-talet: Eutanasi för fäderneslandet  Nazisterna avlivade tusentals, mentalt sjuka, handikappade, alkoholister m.fl för att de ansågs ha ett ovärdigt liv, dålig livskvalitet, att de var en börda för anhöriga och samhälle. I Sverige börjar somliga professorer i etik en propaganda för att legalisera att läkare dödar patienter... källa Katolskt Magasin nr 6 2001

«Det løsnet en stein i uren»Betraktninger om eutanasi, av p. Olav Müller SS.CC.

Eutanasi og respekt for livet

Regeringens nej till eutanasi   I direktiven till en utredning om eutanasi stänger regeringen dörren för eutanasi och betonar bland annat att läkarens främsta uppgift är att värna livet, särskilt för dem som inte längre kan uttrycka sin vilja ERWIN BISCHOFBERGER Signum

top

Dödsstraff

Synen på dödsstraff i Katolska Kyrkans Katekes och Johannes Paulus II undervisning FrågaPrästenNu

Katolsk syn på dødsstraff

Genetisk forskning; stamceller, kloning, organdonation etc.

Handel med mänskliga ägg kan ge fängelse.- Vi behöver tydligare regler även internationellt. Annars kan vi i värsta fall hamna i en situation där u-världens kvinnor förser den åldrande västerländska befolkningen med reservdelar genom att sälja sina ägg. DN 24 januari 2003

Frågor och svar om stamceller Respekt, Katolsk rörelse för livet

Frågor och svar om kloningRespekt, Katolsk rörelse för livet

Organdonation med förhinder 1Det behövs fler organ för att rädda liv. Hur skall detta åstadkommas? ERWIN BISCHOFBERGER, Signum 2002 NR 9

Organdonation med förhinder 2Det rör sig på organdonationsfronten. Insikten breder ut sig att det är livet, och inte döden, som skall fokuseras.ERWIN BISCHOFBERGER, Signum 2004 i nummer 1

Organtransplantation från djur till människor p.Erwin Bishofberger S.J. Fråga prästen

Kyrkans syn på organdonation p.Erwin Bischofberger S.J. Fråga prästen

Makten över liv och död En ny brittiska lag som tillåter kloning av celler från mänskliga embryon och en holländsk lag som tillåter eutanasi kränker respekten för livet så att demokratin hotas. ERWIN BISCHOFBERGER S.J. Signum 

Embryot är inget "material", utan en person med en enorm potentialErwin Bischofberger Svenska Dagbladet 2001-03-09

Debatten om stamcellerna Ett genombrott i cellforskningen kom förra året med upptäckten av de multipotenta stamcellema i kroppens olika organ. Detta har etiska implikationer för både forskning och klinisk vardag. ERWIN BISCHOFBERGER, 2000 i nummer 4 Signum

Döden i livets tjänst En ny teknik för transplantation av lungor från hjärtdöda innebär att antalet donatorer kan förväntas öka. AXEL CARLBERG Signum

Att skaffa eller få barn Det är inte den omgivande naturen utan människan själv som blivit forskningsobjekt. ERWIN BISCHOFBERGER Signum

Biomakt och humanism Hur undviker ett sekulariserat samhälle att falla för bioteknikens förföriska frestelser? AXEL CARLBERG Signum

Vad säger min religion om organ- och vävnadsdonation? Jesuitpatern och moralteologen Erwin Bischofberger redogör i Katolsk kyrkotidning nr 16 1990 bl a för Vatikanens syn. Han skriver att påven Pius XII redan 1956 tog upp frågan om organtransplantationer i ett av sina många tal som behandlade läkaretiken. Han accepterade verksamheten om man behandlade den avlidnes kropp med pietet och om man inte kränkte familjens eller de närståendes känslor och rättigheter. yes2life

top

Hälsa, sjukvård, åldrande

Hälsa och sjukdomUr "Människovärdet vid livets gränser" av Erwin Bischofberger 

Vård vid livets slutUr "Människovärdet vid livets gränser" Erwin Bischofberger

 


Se också:

Fråga prästenFråga prästen

Vår engelskspråkiga sajt för fler artiklar:

nästaMorality


Till KATOLIKnu