Vigningen: Biskop, präst, diakon

Katolska Kyrkans Katekes:


Vem kan ta emot detta sakrament ?

1577 "Endast en döpt man (vir) tar emot den heliga vigningen på ett giltigt sätt." Herren Jesus utsåg män (viri) för att bilda de tolv apostlarnas kollegium, och dessa gjorde på samma sätt när de valde medarbetare som skulle följa dem i deras uppdrag. Biskopskollegiet som prästerna förenas med i prästadömet, gör de tolvs kollegium närvarande och aktualiserar det ända till Kristi återkomst. Kyrkan anser sig bunden av Herrens eget val. Därför är vigning av kvinnor inte möjlig.

1578 Ingen har någon rätt att ta emot vigningens sakrament. Ingen tar sig denna uppgift själv. Man blir kallad till den av Gud. Den som tror sig känna tecken på Guds kallelse till det vigda ämbetet hos sig själv skall ödmjukt överlämna sin önskan till kyrkans myndighet för bedömning. Denna bär ansvar för och har rätt att kalla någon till att ta emot vigningar. Liksom fallet är med all nåd kan detta sakramentet bara tas emot som en oförtjänt nåd.

1579 Alla vigda ämbetsbärare i den latinska kyrkan - med undantag för de ständiga diakonerna - utses normalt bland troende män som lever som ogifta och som är villiga att hålla celibatet " för himmelrikets skull"Matt 19:12).De kallas av Gud till att utan kluvenhet viga sig till Herren och "vad som hör honom till" och ger sig helt och hållet åt Gud och åt människor. Celibatet är ett tecken på detta nya liv till vars tjänst kyrkans tjänare vigs. Då det tas emot med ett glant hjärta förkunnar det på ett mycket tydligt sätt Guds rike.

1580 I de orientaliska kyrkorna gäller sedan århundraden andra regler: medan biskopar endast utses bland ogifta män, så kan gifta män vigas till präster och diakoner. Denna praxis anses sedan lång tid som legitim. Dessa präster utövar en fruktbärande tjänst i sina församlingar. För övrigt hålls prästernas celibat mycket högt i de orientaliska kyrkorna, och det finns många präster som fritt har valt det, för Guds rikes skull. Både i öst och väst kan den som har tagit emot vigningens sakrament inte längre gifta sig.

Katolska Kyrkans Katekes; Catholica, Vejbystrand 1996

Till KATOLIKnu