Slaveri i Islam


Slaveri i Islam

av Silas

answering-islam.org
SAMMANDRAG

Islam institutionaliserade slaveriet. Muhammed började ta slavar, sedan han hade flyttat till Medina och fått makt. Slavarna togs vanligen i plundringståg på närbelägna arabiska stammar eller krig, antingen genom offensiva eller defensiva handlingar. Islam tillåter att man tar slavar som byte eller belöning för strid. Detta har lett till talrika jihad från muslimska stater och stammar för att anfalla andra icke-muslimska grupper och få slavar. Islamisk rättsvetenskap fastslog föreskrifter för rätt behandling av slavar. Dock har missbruk inträffat under historiens lopp.

INTRODUKTION

I Väst är man förtrogen med slaveriets historia i den nya världen. Det var syndigt och fruktansvärt, och det varade under flera hundra år. Och det avskaffades huvudsakligen genom ansträngningar från de kristna I England (Wilberforce, Clarkson) och Amerika (förkämpar för negerslaveriets avskaffande, huvudsakligen protestanter).
Dock är det få personer i Väst som vet någonting om islam och slaveri. De flesta torde bli förvånade över att islam godkänner, att man tar slavar som krigsbyte. Från de dagar då Muhammed drog sitt svärd för att plundra och besegra icke-muslimer fram till denna dag har muslimer tagit icke-muslimer och även andra svarta muslimer som slavar.
Muslimer gjorde svarta afrikaner till slavar långt innan några slavskepp seglade till Nya världen. Muslimerna tog och gjorde dem de hade besegrat i alla länder till slavar. Senare, när slavskeppen lastades med svarta slavar, hade ofta en muslimsk slavmäklare lasten av människor helt beredd att ge sig av. De vita sydlänningarna behövde sällan gå iland för att ta slavarna till fånga. De väntade redan där, med benäget tillstånd av någon muslimsk härskare eller slavmäklare! I många fall blev de svarta slavarna, om de inte sändes till Nya världen, sända till Mellanöstern för att förslavas av araber eller hållas kvar av andra svarta muslimer som slavar.

MUHAMMED, MUSLIMER, KORANEN OCH SLAVERIET

Till att börja med rättfärdigar Koranen slaveriet och omnämner ofta slavar. Här är några relevanta verser:
33:50 - "Profet! Vi har förklarat dem till vilka du har gett deras brudgåvor som dina lagliga hustrur; de som du rättmätigt besitter (av fångar tagna i krig för trons sak) som Gud har tilldelat dig kan läggas till dem."
Denna vers visar tydligt, att muslimerna tror, att det var en av Gud given rättighet att ta slavar. Dessa slavar betraktades som "byte" eller krigsbyte. Det är som talesättet lyder: bytet går till segrarna.
23:6 - "... och inte ger fritt utlopp åt sin lust med någon annan än sina hustrur eller dem som de rättmätigt besitter".
Kontexten till detta avsnitt här (inte citerat i dess helhet) redogör utförligt för, hur muslimska män tillåts ha sexuella relationer med sina fruar och slavflickor. Här är det underförstått, att muslimska män har slavbihustrur. 70:30 är i grunden en upprepning av 23:6.
Ibn Sáds "Tabaqat" ger en klar beskrivning om, att Muhammed hade "relationer" med åtminstone en av sina slavflickor. Muhammed hade sexuella relationer med Mariya, sin koptiska slav. Mariyah och hennes syster Sirin var slavar man hade gett Muhammed som gåvor. Muhammed gav Sirin åt Hasan Thabit, poeten. Ibn Sád säger, att Muhammed "tyckte om Mariyah, som hade vit ansiktsfärg, lockigt hår och var söt". (Taget från Ibn Sa'd's "Kitab al-Tabaqat al-Kabir" (Boken om de viktigaste klasserna), sid.151].
Ibn Sa'd skriver även, att Mariyah födde en son, som hette Ibrahim åt Muhammed. Han dog 18 månader senare. Sa'd skriver: "Om han hade levat, skulle ingen av hans morbröder ha stannat kvar i slaveri", sid. 164. Detta visar, att det fanns andra koptiska slavar ägda av muslimer.
Koranen instruerar även muslimer att inte tvinga sina kvinnliga slavar till prostitution (23:34) och den tillåter även muslimer att gifta sig med slavar, om de önskar det (4:24), och att man ibland befriar dem från bestraffning för brott eller synd (4:92, 5:89, 58:3) och tillåter även slavarna att köpa sig fria, om de tillfredsställer vissa av sin husbondes vilkor (24:33). (90:13 Att " befria en människa från slaveri" syftar på muslimens frigivande mot lösen av andra muslimer, som var slavar hos icke-muslimer.)
Medan jag tycker det är trevligt att tillåta en slav att uppnå sin frihet (enligt sin husbondes omdöme), är det tragiskt, att islam tillåter dem att i första hand förslavas. Det är som att råna en bank och ge något av pengarna tillbaka till banken och tro, att du gjorde det rätta!
Ovanstående verser visar, att Allah föreskrev, att man skulle ta slavar, och att det var tillåtet för muslimska män att ha sex med sina kvinnliga slavar. Det visar även, att slavarna var en värdefull handelsvara för muslimerna. I annat fall skulle inte Allah ha pålagt straff, för att man befriar en slav från att gottgöra ett brott.

BUKHARIS HADITH OCH SLAVERI

Det finns hundratals Hadither, som handlar om slaveri. Hela kapitel i Haditherna ägnas hur man skall förfara med beskattning, behandling, försäljning och rättsvetenskap rörande slavar. Dessutom omnämner flera Hadith slavar och deras relation till sina muslimska husbönder. Här är ett urval från Hadith om slavar: (alla Hadith är såvida inte annat anges från Sahih Bukhari).

Vol. 7-#137 Abu al-Khudri berättade: "Vi fick kvinnliga fångar som krigsbyte, och vi brukade ha samlag med dem: Så vi frågade Allahs sändebud om detta, och han sade: "Har ni verkligen det?", varvid han upprepade frågan tre gånger. "Det finns ingen själ som är bestämd att existera, men som kommer att existera, före uppståndelsens dag".
Här hade muslimerna tagit kvinnliga fångar och haft sex med dem. Muhammed samtyckte till detta. Han förmanade dem endast att inte praktisera samlag.
Vol. 5-#459 (Denna Hadith liknar den ovanstående: Dessutom finns det detaljer tillagda).
Ibn Muhairiz berättade: "Jag gick in i moskén och såg Abu Khudri och satt bredvid honom och frågade honom om samlag. Abu sade: "Vi gick ut tillsammans med Allahs sändebud för Ghazwa (anfallet på) Banu Mustaliq, och vi tog emot fångar från dem som fanns bland de arabiska fångarna. Och vi önskade kvinnor, och celibatet blev svårt för oss, och vi tyckte om att ha samlag. Så när vi avsåg att ha samlag sade vi: "Hur kan vi ha samlag utan att fråga Allahs sändebud, medan han är närvarande bland oss?" Vi frågade honom om det, och han sade: "Det är bättre för er att inte ha det , ty om någon själ (till uppståndelsens dag) är predestinerad att finnas till, kommer den att finnas till".
Här gick muslimerna till angrepp mot Banu Mustaliq och tog slavar. De kvinnliga slavarna delades ut som krigsbyte åt muslimska soldater. När soldaterna var borta hemifrån, blev de sexgalna och ville ha sexuella relationer med de nyligen tillfångatagna kvinnliga slavarna. De gick till Muhammed och frågade om samlag. Han sade till dem, att de inte skulle praktisera det utan avsluta den sexuella handlingen med slavar. Hadith berättade, att de inte ville få kvinnorna gravida, eftersom de önskade kunna sälja dem senare. Under den islamiska lagen hade de inte tillåtelse att sälja gravida kvinnliga slavar.

I själva verket sade Muhammed att det var okey att våldta kvinnliga fångar

Vol. 3-#765
Kuraib, den befriade slaven hos Ibn 'Abbas, berättade, att Maimuna bint Al-Harith sade till honom, att hon frigav en slavflicka utan att få tillstånd från profeten. Den dag det var hennes tur att vara med profeten, sade hon: "Vet du, o Allahs sändebud, att jag har frigivit min slavflicka?" Han sade: "Har du verkligen det?" Hon svarade jakande. Han sade: "Du skulle ha fått mer belöning om du givit henne (dvs. slavflickan) till en av dina morbröder."
Här friger en kvinna en slavflicka, men Muhammed säger att hon skulle ha fått mer (himmelsk) belöning, om hon hade givit henne till en av sina morbröder, och sålunda behållit slaven i slaveri.

Vol. 7-#734 "....Vid dörren till Muhammeds rum fanns det en slav, till vilken jag gick och sade: "Be om tillstånd för mig att komma in"…
Detta är en lång Hadith och citatet avslöjar, att Muhammed har slavar, som arbetar i hans hus

Vol. 7-#344 Anas berättade: "Allahs sändebud gick till huset, där hans slavs skräddare bodde, och han blev erbjuden ett fat med kalebass, som han började äta. Jag har tyckt om att äta kalebass, sedan jag såg Allahs sändebud äta den".
Denna Hadith visar, att ännu en av Muhammeds slavar var skräddare. #346 ger kompletterande detaljer..
Vol. 5-#541 Abu Huraira berättade: När vi erövrade Khaibar, erhöll vi varken guld eller silver som byte, men vi erhöll kor, kameler, lösegendom och trädgårdar. Sedan avlägsnade vi oss tillsammans med Allahs sändebud till dalen Al-Qira, och vid den tiden hade Allahs sändebud en slav, som hette Midam, som hade presenterats för honom av en från Banu Ad-Dibbab. Medan slaven demonterade sadeln åt Allahs sändebud, kom en pil, vars kastare var okänd, och träffade honom…
Denna Hadith visar, att Muhammed hade en slav, som träffades av en pil.

Vol-#637 Buraida berättade: Profeten sände Ali till Khalid för att lämna fram khumus (en femtedel av bytet) och jag hatade Ali, och Ali hade badat (efter en sexuell akt med en slavflicka från khumus). Jag sade till Khalid: "Ser du inte detta (dvs. Ali)?" När vi nådde profeten, nämnde jag detta för honom. Han sade: "O Buraida! Hatar du Ali?" Jag sade: "Ja". Han sade: "Hatar du honom, eftersom han är förtjänt av mer än detta från khumus."
Kommentaren till denna Hadith lyder: "Buraida hatade Ali, eftersom han hade tagit en slavflicka från krigsbytet och ansåg det som något inte gott."
Här tog Ali den nyligen tillfångatagna slavflickan och hade sex med henne. När Muhammed fick höra om det, godkände han det. Notera att slavar betraktades som krigsbyte, och som en mans egendom kan de använda de kvinnliga slavarna för sex, dvs. våldta dem.

Vol-5-#512. Anas berättade: "...Profeten lät sina soldater dödas, deras avkomma och kvinna togs som fångar..."
Denna Hadith berättar detaljerat om anfallet på judar från Khaibar. Åter igen togs många av kvinnorna och barnen och gjordes till slavar.

Vol. 5-Kapitel 67. Ibn Ishaq berättade: Ghazwa (anfallet av) Uyaina bin Hisn utkämpades mot Banu Al-Anbar, en gren av Banu Tamim. Profeten sände Uyaina för att plundra dem. Han plundrade och dödade några av dem och tog andra som fångar.
Här sände Muhammed ut sina män för att anfalla en annan stam. De dödade några av dem och tog andra som fångar. Åter igen anföll muslimerna en närbelägen stam.

Vol. 5-#182 Aisha berättade: "Abu Bakr hade en slav, som brukade ge honom något av sina inkomster.
Vol. 5-#50 Amr Maimun berättade: ".... Al-Mughiras slav..."
[en annan muslim, som ägde den slav, som dödade Umar.]
....Al-Abbas hade det största antalet slavar…
[Al-Abbas, den kommande muslimske ledaren hade många slavar].

Vol. 9-#462 Aisha berättade: "... Dessutom kan du fråga slavflickan, och hon kommer att säga dig sanningen)". Så profeten frågade Barira (min slavflicka)…
Aisha hade sin egen slav.
Även, volym 7-#s 845, 341, 352, 371, 410, 413, 654,kap. 22,kap. 23, och volym 1-#s 29, 439, 661, volym 9-#s kap.. 23, kap. 32, #293, 296, 277, 100, 80.
Alla dessa Hadith framställer i detalj, att många andra muslimer ägde slavar.

MUHAMMAD, ABU DAWUDS HADITH OCH SLAVERIET

Abu Dawud, vol. 2, kap.597 - "Om en man som slår sin slav, medan han är i det heliga tillståndet (bär Ihram)."
#1814- "(Abu Bakr) började slå honom (Bakrs slav), medan Allahs sändebud log och sade: "Se på denne man, som befinner sig i det heliga tillståndet, vad gör han?" [Kommentaren till denna Hadith lyder: "Abu Bakr slog sin slav för att lära honom ansvarskänsla."]
Abu Dawud, vol. 2, kapitel 683 - "Om en slavs äktenskap utan tillstånd från sina husbönder". #2074- "Ibn Umar berättade, att profeten sade: "Om en slav gifter sig utan tillstånd från sin husbonde, är hans äktenskap av noll och intet värde."
Abu Dawud, vol. 2, kapitel 1317 - "Kontraktsenlig förpliktelse för en slav"
#3499, 3500- "Kontraktsenlig förpliktelse för en slav är tre dagar. Om han finner någon defekt hos slaven inom tre dagar, kan han lämna tillbaka den utan något bevis; om han finner en defekt efter tre dagar krävs det, att han tar fram bevis att slaven hade defekten, när han hämtade den."

MUHAMMAD, MUWATTA AV IMAMEN MALIK OCH SLAVERIET

Kapitlen omnämnda nedan visar, hur reellt slaveriet var under Muhammeds livstid och under kalifernas livstid. Muwatta är en bok om islamisk rättsvetenskap. Den är full av föreskrifter om behandling av slavar. Slavarna användes överallt i den islamiska världen. Att döma av mängden Hadith här, kan man säkert anta, att många muslimer ägde slavar.
Kapitel 368 - "Vem tar en slavs egendom, när han är fritagen?"
Kapitel 371 - "Slavar som inte kan fritagas under den obligatoriska fritagningen av en slav":
Kapitel 383 - "Sammanboende med en slavflicka sedan man förklarat henne 'Mudabbir'" (fri efter husbondens död).
Kapitel 387 - "Vem är berättigad till slavens eller slavflickans egendom vid tiden för försäljning."
Kapitel 388 - "Begränsningen i förpliktelse hos försäljaren i försäljningen av en slav eller slavflicka."
Kapitel 390 - "Om villkorlig försäljning av en slavflicka".
Det finns ytterligare kapitel, som behandlar slavar. Denna lista är tillräcklig för att visa, att samröret med slavar under och efter Muhammeds tid var omfattande.

ANDRA ISLAMISKA SKRIFTER OM MUSLIMER, SOM ÄGDE SLAVAR

Det finns ytterligare islamiska skrifter som dokumenterar, hur Muhammed tog, köpte, sålde och gav bort slavar. Följande citat är från "Bakom slöjan (Behind the Veil)". Ibn Qayyim al-Jawziyya, en stor forskare och islamisk historiker säger i sin bok "Zad al-Ma'ad", del 1, sid.160: "Muhammad hade många manliga och kvinnliga slavar. Han brukade köpa och sälja dem, men han köpte fler slavar än han sålde. Han sålde en gång en svart slav för två. Han köp av slavar var mer än han sålde." Muhammed hade ett antal svarta slavar. En av dem hette 'Mahran'. Muhammed tvingade honom att utföra mer arbete än den genomsnittlige mannen. Närhelst Muhammed begav sig iväg på en resa och han och hans folk blev trötta av att bära sina saker, sade han till Mahran att bära dem. Mahran sade: "Även om jag redan bar på lasten från 6 eller 7 åsnor, medan vi var på resa, skulle var och en som kände sig svag kunna kasta sina kläder eller sin sköld eller sitt svärd på mig, så skulle jag bära det, en tung last." Tabari och Jawziyya berättar båda detta, så islam accepterar det som sant.

Ali, som var Muhammeds svärson, piskade Aishas slav framför Muhammed för att få henne att tala om anklagelser för äktenskapsbrott mot Aisha. Muhammed sade inte ett ord till Ali om att slå den kvinnliga slaven. [Från Sirat Rasulallah, sid. 496.]
I Sirat Rasulallah, massakrerade Muhammad 800 män och tog deras kvinnor och barn som slavar. Han behöll åtminstone en judisk kvinna, som hette Rayhana, som sin bihustru och gav bort de övriga till muslimerna. Sirat säger (sid. 466): "Sedan delade sändebudet Banu Qurayzas egendom, fruar och barn bland muslimerna och "sedan sände sändebudet Sa'd Zayd, bror till
Ashhal, med några av de tillfångatagna kvinnorna hos Banu Qurayza till Najd och han sålde dem mot häst och vapen."
En sak är säker: Muhammed var slavhandlare: Namnen på många av Muhammeds slavar räknas upp i muslimska skrifter, och man kan hitta dem i "Bakom slöjan".
Några muslimer hävdar, att slavarna under islam alltid behandlades rättvist och vänligt, och att slavarna i Väst alltid behandlades som "ägodelar". Faktum är att den verkliga behandlingen av slavar i både Väst och under islam har varierat. Några slavar behandlades rättvist, andra behandlades brutalt. Både Koranen och Nya testamentet befaller husbönderna att behandla slavarna rättvist. Jämför Efesierbrevet 6:9 med Sura 4:36. Båda är likartade. Dock fördömer Nya testamentet slavhandel i 1 Tim 1:10 (människorövare är samma ord som slavhandlare), medan Koranen tillåter och även yrkar på, att man tar slavar.

SLAVARS RÄTTIGHETER I ISLAM

Enligt Hughes uppslagsbok om islam hade slavarna få medborgerliga eller lagliga rättigheter. Till exempel: a) Muslimska män hade tillåtelse att ha sex när som helst med kvinnliga slavar - Sura 4:3, 4:29, 33:49.
b) Slavarna är lika hjälplösa inför sina husbönder som avgudar är inför Gud - Sura 16:77
c) Enligt islamisk tradition blev människor vid tiden för sin fångenskap antingen dödade eller förslavade. Det visar att de till att börja med befann sig i bottenläge.
d) Enligt islamisk rättsvetenskap var slavarna handelsvaror. Försäljningen av slavar var i enlighet med försäljningen av djur.
e) Muhammed befallde, att några slavar som hade fritagits av sin husbonde åter skulle förslavas!.
f) Det är enligt islamisk lag tillåtet att ge slavar stryk.
g) Enligt islam kunde inte en muslim dömas till döden för mord på en slav. Sura 2:178 och Jalalayn bekräftar detta.
h) Enligt islam är slavarnas vittnesbörd inte tillåtet i domstolen. Ibn Timiyya och Bukhari påstår detta.
i) Enligt islamisk rättsvetenskap kan slavar inte välja sin egen make eller maka i äktenskapet.
- Ibn Hazm, vol. 6, del 9.
j) Enligt islamisk rättsvetenskap kan slavar tvingas att gifta sig med den deras husbonde önskar.
- Malik ibn Anas, vol. 2, sid. 155.
Slaveriet fortsatte i islamiska länder ungefär från början och fram till denna dag. Muslimska härskare finner alltid stöd i Koranen att ropa på "jihad" dels för krigsbyte, dels för syftet att ta slavar. När det islamiska riket vittrade sönder i mindre kungariken, och varje härskare var i stånd att avgöra, vad islams teologi verkligen innebar. Vanligen fann han alltid stöd för vad han önskade göra. Deras rop på jihad mot sin granne underlättade det faktum att man tog slavar för islam. Koranen och islamisk rättsvetenskap stöder det faktum att man tar slavar, så de triviala muslimska härskarna följde Koranen, när de behövde slavar.

VEM KUNDE GÖRAS TILL SLAVAR I ISLAM?

1) Islam tillåter muslimer, att man tar slavar från vem som helst som har tagits tillfånga i krig.
2) Islam tillåter, att barn till slavar uppfostras som slavar.
3) Liksom #1, tillåter islam, att kristna och judar görs till slavar, om de tas till fånga i krig. Sedan muslimska arméer anfallit och erövrat Spanien, tog de tusentals slavar tillbaka till Damaskus. Grundpriset var 1000 jungfrur som slavar. De tvingades att gå hela vägen tillbaka till Damaskus.
4) Kristna och judar, som slöt ett fördrag med regerande muslimer, kunde göras till slavar, om de inte betalade "skyddsskatten". Denna betalning för beskydd var precis som att betala en utpressare i maffian! Detta gjorde det tillåtet för muslimska härskare att pressa ut pengar från icke-muslimska människor.

SLAVERIET EFTER MUHAMMED
VARIFRÅN KOM MÅNGA AV DE MUSLIMSKA SLAVARNA?

Fastän muslimerna tog slavar från alla länder de erövrade, var många av de muslimska slavarna svarta afrikaner. De var tvingade att utföra det hårdaste arbetet.
Det fanns en berömd revolt bland svarta slavar i Irak, där tusentals svarta slavar revolterade och dödade tusentals araber i Basrah. Där tvingades slavarna arbeta i stora muslimska salpetergruvor. Under sin revolt erövrade de staden Basrah i Irak. De erövrade stad efter stad, och man kunde inte hejda dem. Deras uppror och kampanj för friheten varade i omkring 11 år. ["The History of Islam", Robert Payne, s.185.]
När de muslimska arméerna fortsatte att erövra land, förvärvade de många slavar. Bernard Lewis
skriver i "Arabernas historia": "polyteister och avgudadyrkare sågs primärt som källor till slavar".
I början av de arabiska erövringarna förvärvade man stort antal slavar genom erövring. C.E. Bosworth skriver i "De islamiska dynastierna": "användningen av detta arbete gjorde araberna i stånd att bo på det erövrade landet som en rentier- klass och att exploatera något av den ekonomiska potentialen på den rika fruktbara Halvmånen".
Ibn Warraq skriver: "Araberna var djupt involverade i det stora nätverket med slavhandel - de drog fram över slavmarknaderna i Kina, Indien och Sydostasien. Det fanns turkiska slavar från Centralasien, slavar från det bysantinska kejsardömet, vita slavar från Central- och Östeuropa och svarta slavar från Väst- och Östafrika. Varje stad i den islamiska världen hade sin slavmarknad".

MISSBRUK AV SLAVAR I DET MODERNA ISLAM I DAG

Muhammed sade verkligen, att slavar skulle behandlas rättvist. Men de var likväl en muslimsk egendom. Precis som missbruk inträffade i kristendomen, så inträffade också och inträffar fortfarande många missbruk i islam. Skillnaden mellan de två är att islam föreskriver, att man skall ta fångar under krig och sålunda vidmakthåller de slaveriet. Kristendomen gör inte det. I slaveriets oavbrutna existens har islam sett stora missbruk av slavar.
Alla känner till missbruken av slavar i den nya världen. Vad vet du om missbruk av slavar under islam? Jag hittade två mycket bra böcker om slaveriet och islam.
1) "Slaveriet och det muslimska samhället i Afrika", av Allan Fisher, publ. år 1971, och
2) " Slavhandeln i dag" av Sean O'Callaghan, publ. år 1961.
Båda böckerna öppnade verkligen mina ögon för hur fruktansvärt slaveriet under islam verkligen är. Jag använder presensform, ty det är uppenbart att dessa missbruk fortsätter fram till denna dag. Jag har även ett stort antal andra referenser rörande slaveriet i islam. En allmän överblick är
Hughes "Dictionary of Islam". Det noterar ett par grundläggande punkter:
a) Slavar har ingen medborgerlig frihet utan befinner sig helt och hållet under sina ägares auktoritet.
b) Slaveriet står i fullständig harmoni med islams anda. Islam gjorde verkligen livet bättre för den genomsnitlige slaven, men Muhammed avsåg, att det skulle vara en ständig institution.
c) Hughes säger även, att det är en rättfärsig handling att befria en slav. Jag finner det endast svårt att förstå, att den gud som sade till Muhammed att ta slavar sedan sade till honom, att det var bra att befria slavar?
I "Slavhandeln i dag" reste Sean O'Callaghan runt i Mellanöstern och Afrika och besökte i hemlighet många slavmarknader. Eftersom islam tillåter slaveri och slavhandel, var han i stånd att se mycket av den verkliga världen i det islamiska slaveriet. Kom ihåg, att O'Callaghan såg detta för mindre än 40 år sedan. Detta fortsätter troligen i dag, låt vara mer diskret. I Djibouti skriver han:
"Tio pojkar ställdes upp i en ring på podiet (använt för att visa fram slavarna), deras ändar mot oss. De var alla nakna, och jag såg med fasa, att fem hade kastrerats. Slavhandlaren sade, att vanligen var 10% av pojkarna kastrerade och köptes av homosexuella från Saudi eller Jemen, som äger harem, som vakter." Sid. 75
"Varför hade flickorna (kvinnliga slavar som just hade sålts) accepterat sitt öde utan knot, skrek och ropade pojkarna?" "Helt enkelt", sade somalierna, säger vi till flickorna från mycket tidig ålder - 7 eller 8 år, att de har gjorts för kärlek. Vid nio års ålder låter vi dem praktisera med varandra, och ett år senare med pojkarna".
I Aden skriver han: "De från Jemen sade till mig, att flickorna (slavflickorna användes som prostituerade) uppmuntrades att ha barn, särskilt med vita män. För om en slavflicka hade ett vitt barn, fick hon en bonus på 20 pund, när barnet togs ifrån henne." Som man kan se, förblev barnet till en slav en slav, och ägaren kunde sälja barnet och förtjäna pengar. Denna handel är tillåten under islamisk lag.
"Endast en överträdelse bestraffades allvarligt; att försöka undkomma harem… Den förtvivlade flickan blev avklädd och sträckte ut sina armar och ben på gården… bestraffningen utfördes av en eunuck, en kolossal, mäktig neger, som föreföll njuta av sin uppgift. 70 piskslag gavs."
På grund av detta (det faktum att eunuckerna kan uppträda sexuellt) får eunucken ofta sin penis
borttagen såväl som sina testiklar"! Detta är även lagligt under islamisk lag, eftersom det förbereder slaven för tjänst.
I Saudiarabien skriver han:
"Slavbefolkningen uppskattades till 450.000"!…Slavauktioner hålls inte längre regelbundet, endast i en gränd i Mecka."
"Jag väcktes av rop och skrik, som kom från gården. När jag rusade till fönstret, tittade jag ned för att se ett dussin slavar, som flockades genom en dörr vid slutet av gården. De drevs in på samma sätt som boskap av tre bastanta vakter beväpnade med långa hårt bundna piskor. Även när jag vaktade, var det en av de stackars varelserna - en flicka från Sudan med stora bröst, som mottagit en svidande piska över sin nakna ända - som släppte lös ett ångestskrik".
"När nästa slav leddes in, hördes ett sorl av spänning bland köparna och de trängdes runt podiet. Han var en smärt pojke på omkring 12 år med vackra klassiska arabiska drag. Även om mycket har skrivits om arabiskt broderskap och solidaritet, visste jag, att araben inte har några samvetsbetänkligheter att förslava sina medmänniskor, om de skulle falla i hans händer.
Pojken var naken och försökte dölja sina könsorgan med sina små händer och han sprang upp för trappstegen till podiet....det finns ett gammalt talesätt bland beduinerna: "En get att ta i bruk, en flicka för njutning, men en pojke för extas". Han (den nu inköpta slavpojken) gjordes anspråk på av en lång skäggig arab, som ledde honom från podiet med ett vapen runt hans midja."
Detta är endast en del av det O'Callaghan såg. Detta händer, eftersom islam har gjort det lagligt med slaveri. Ja, något av detta är mot islam, men eftersom islam har gjort det till en institution, kommer missbruk att inträffa.
Kom ihåg att detta hända för endast 35 år sedan eller något sådant, och det händer troligen fortfarande i dag. Man har även noterat, att när slavarna blev för gamla för att utföra tjänst eller att sexuellt tillfredsställa sina husbönder, friger husbönderna slavarna. När de nu är gamla, utslitna lämnas de på gatan att klara sig själva. Dessa ex-slavar lämnas att klara sig själva. Deras förre ägare har utfört en stor rättfärdighetshandling genom att befria en slav. Han blir befriad från den betungande slaven och får bonus i himlen.

I Fishers bok berättas andra observationer:
I Mecka:
" Vi gör anteckningar om 20 långa negrer i turbaner, vilka vandrar omkring nära Kaba. De är eunuckslavar och är anställda som poliser i den stora moskén. Det finns tillsammans 50 av dem."
"Gatorna är fulla av slavar....vi ser några få gamla slavflickor. Man känner igen dem på fattigdom i klädedräkten....men vi ser ingenting av de yngre slavkvinnorna, som uppehåller sig i stadens hus".
"När vi rör oss fram, ser vi två eller tre mycket gamla män och kvinnor, som ser ut som svarta skelett. Om vi går till moskén vid soluppgången, kommer vi att se några av dessa, om går vid solnedgången, kommer de att vara där också, och om vi passerar vid midnatt, kommer vi fortfarande att se dem.....Sovande på stenar i sina trasor. De har inget annat hem än moskén och ingen annan mat än det de får i allmosor; de kastades ut att söka Allahs frikostighet, som deras husbönder skulle säga".
Tala om hur Saudi når uppnår så många svarta slavar: "de (slavhandlarna) ger sig ut för att vara muslimska missionärer, som vägleder sina landsmän (svarta afrikanska muslimer) till islams heliga platser, till att göra pilgrimsfärd, och att undervisas i Koranen på arabiska". När de en gång blivit hänförda, görs de till slavar.
"Så med tyst medgivande från Saudis auktoriteter förevigas den gamla handeln i "Black ivory" i vår tid trots de internationella konventionerna."
Fisher noterar även, att vita slavar är mycket högt värderade.

En annan intressant kommentar jag har kommit över är, att det fanns regioner i det svarta Afrika, som de muslimska missionärerna inte kunde bege sig till . Skälet är, att om dessa svarta blev muslimer, kunde de inte längre förslava dem. Så muslimerna förbjöd att man spred islams uttalande bland svarta stammar. Det var från dessa stammar som lokala härskare skulle kunna skörda slavar och sälja dem över den islamiska världen.
Då och då missbrukas slaveriet i islam. Väst har slutat med slaveri, islam fortsätter med det, och därmed fortsätter missbruken.
En artikel nyligen om slaveriet i Sudan hittar man i Newsweek den 12 oktober 1992. Sedan den tiden har det funnits talrika artiklar skrivna i alla slags tidningar om islamiskt slaveri i Sudan. I stort sett attackeras de sydliga sudaneser, som inte är muslimer och ringas in och säljs till slaveri. Alla, som är villiga att söka i ett bibliotek, kan finna dessa artiklar helt lätt.

Till slut minns jag, att jag iakttog en föreställning vid Tony Browns journal. Den omfattade slaveriet som finns i muslimska länder i dag, tortyr av slavar, haltandet genom att bryta unga pojkars fotleder, anfallet på negerländer av araber och så vidare. Var och en är i stånd att begära föreställningen och beställa detta band.
En negermuslim från Mauritanien var på föreställningen. Han beskrev, vad araberna i Mauritanien gjorde mot negrerna (alla muslimer) där. Nyligen utkomna publikationer om mänskliga rättigheter har även hävdat, att samma sak händer i Mali. Arabiska muslimer tar landområden med våld och förslavar negermuslimer där
För endast en kort tid sedan bildade en grupp pastorer bland negrerna en grupp för att bekämpa islamiskt slaveri bland de svarta, både muslimer och icke-muslimer i Afrika. Information om detta kan man finna i utgåvan augusti 1997 av Charisma- tidningen och i utgåvan 11-17-97 av "Christianity". Gruppen kallas "Harambee" och är ansluten till Loveland Church i Los Angeles, Kaliforninen.

Islam, när den jämförs med kristendomen är ett steg bakåt; ett steg till "rättfärdigande" av förslavning av andra.

Boken "Behind the Veil" kan erhållas från The Voice of the Martyrs@1-918-337-8015.slavery.htm

Översättning till svenska från:
Answering Islam Home Page: Slavery in IslamSilas
Korancitaten i svensk översättning är hämtade från:
Mohammed Knut Bergström, Koranens budskap, Proprius förlag, Stockholm 2000.

top

Till KATOLIKnu