Isa, den muslimske Jesus

av Dr Mark Durie

Översättning till svenska från:
answering-islam.org.uk

"Ordet kristen är inte ett giltigt ord, ty det finns ingen kristen religion enligt islam". I dag hör och läser vi i stigande grad, att kristendomen och islam "delar" Jesus, att han tillhör båda religionerna. Så är fallet även med Abraham: man talar om den "abrahamitiska kulturen" i Väst, där människorna en gång talade om den "judisk-kristna kulturen". Denna förändring i tänkesättet återspeglar islams växande inflytande. Dessa anteckningar erbjuder lite information och reflektioner om den "muslimske Jesus", som hjälp att placera denna trend i dess rätta sammanhang.
Hänvisningarna inom parentes är till Koranen. Numreringssystemet för Koranens verser är inte standardiserat: var beredd på att genomsöka närliggande verser för att hitta den rätta versen.

Islam den ursprungliga tron

Islam betraktar sig själv inte som en efterföljande troslära till judendomen och kristendomen utan som en ursprunglig tro, den tro, varifrån judendom och kristendom är senare utvecklingar. I Koranen läser vi att Abraham "varken var jude eller kristen - han sökte och fann den rena, ursprungliga tron och underkastade sig Guds vilja; och han vägrade att ge avgudarna sin dyrkan" (Âl 'Imran 3:66). Så det är muslimerna, och inte de kristna eller judarna, som är de sanna representanterna för Abrahams tro för världen i dag (Al-Baqarah 2:135).

De bibliska profeterna var alla muslimer

Många av profeterna i det förgångna mottog islams enda religion (Ash-Shura 42:13). Vilka var dessa tidigare profeter? Enligt Al-An'am 6:85-87 inkluderar de Ibrahim (Abraham), 'Ishaq (Isak), Yaqub (Jacob), Nuh (Noa); Dawud (David), Sulaiman (Salomo), Ayyub (Job), Yuseph (Josef), Musa (Mose), Harun (Aron), Zakariyya (Sakarias), Yahya (Johannes Döparen), 'Isa (Jesus), Ilyas (Elia), Ishmael (Ismael), Al-Yash'a (Elisha), Yunus (Jona) och Lut (Lot).

Den muslimske 'Isa (Jesus)

Det finns två huvudsakliga källor för 'Isa, den muslimske Jesus. Koranen ger en berättelse om hans liv, medan Hadith- samlingarna - hågkomster av Muhammeds ord och gärningar - påvisar hans plats i muslimsk uppfattning om framtiden.

Koranen
'Isa var en av islams profeter

Jesu sanna namn var enligt Koranen 'Isa. Hans budskap var äkta islam, överlämnande av sig själv till Allah. (Âl 'Imran 3:83). Liksom alla muslimska profeter före honom och liksom Muhammed efter honom var 'Isa lagstiftare, och de kristna skall underkasta sig hans lag (Âl 'Imran 3:50; Al-Ma'idah 5:48). 'Isas första lärjungar var även sanna muslimer, ty de sade: "Vi tror; var du därför vårt vittne att vi har underkastat oss Guds vilja." Vi är muslimer. (Al-Ma'idah 5:111).

"Böckerna"

Liksom andra budbärare i islam före honom mottog 'Isa sin uppenbarelse om islam i form av en bok. (Al-An'am 6:90). 'Isas bok kallas Injul eller "evangeliet". (Al-Ma'idah 5:46). Torah var Moses bok och Zabur (Psaltaren) var Davids bok. Så judarna och de kristna är "Bokens folk". Den enda religion som uppenbarades i dessa böcker var islam (Âl 'Imran 3:18). Liksom fallet var med tidigare profeter bekräftade 'Isas uppenbarelse de tidigare profeternas uppenbarelser. (Âl 'Imran 3:49, 84; Al-Ma'idah 5:46; As-Saff 61:6). Muhammed själv bekräftade alla tidigare uppenbarelser, inklusive uppenbarelsen till 'Isa (An-Nisa' 4:47), och så måste muslimerna tro på den uppenbarelse 'Isa tog emot. (Al-Baqarah 2:136). Emellertid gick den ursprungliga formen av Injil förlorad efter 'Isa. I dag är Koranen den enda säkra vägledningen till 'Isas undervisning.

Biografin om 'Isa

Enligt Koranen var 'Isa Messias. Han fick stöd av den "Helige Ande". (Al-Baqarah 2:87; Al-Ma'idah 5:110). Man refererar även till honom som "Allahs Ord". (An-Nisa' 4:171). 'Isas moder Mariam var dotter till 'Imran (Âl 'Imran 3:34, 35) - jfr Amram i 2 Mos 6:20 - och syster till Aron och Mose. (Maryam 19:28). Hon fostrades av Sakarias (Johannes Döparens fader). (Âl 'Imran 3:36). Medan hon fortfarande var jungfru (Al-An'am 6:12; Maryam 19:19-21) födde Maria 'Isa ensam på en plats under en dadelpalm (Maryam 19:22ff) (Inte i Betlehem). 'Isa talade medan han fortfarande var baby i sin vagga (Âl 'Imran 3:46; Al-Ma'idah 5:110; Maryam 19:30). Han utförde flera andra under, däribland andades han liv i lerfåglar, botade blinda och spetälska och uppväckte döda (Âl 'Imran 3:49; Aal-Ma'idah 5:111). Han förutsade Muhammeds ankomst (As-Saff 61:6).

'Isa dog inte på ett kors

De kristna och judarna har förvanskat sina skrifter (Âl 'Imran 3:74-77, 113). Även om de kristna tror, att 'Isa dog på ett kors, och judarna påstår att de dödade honom, blev han i verkligheten varken dödad eller korsfäst, och de som sade, att han blev korsfäst ljög (An-Nisa' 4:157). 'Isa dog inte, men han uppsteg till Allah (An-Nisa' 4:158). På uppståndelsens dag skall 'Isa själv bli ett vittne mot judarna och de kristna, för att de trott på hans död (An-Nisa' 4:159).

De kristna bör acceptera islam, och alla sanna kristna vill det.

De kristna (och judarna) kunde inte befrias från sin okunnighet, innan Muhammed kom och gav Koranen som ett klart vittnesbörd (Al-Bayyinah 98:1). Muhammed var Allahs gåva till de kristna för att rätta till missförstånden. De bör acceptera Muhammed som Allahs budbärare och Koranen som hans slutliga uppenbarelse (Al-Ma'idah 5:15; Al-Hadid 57:28; An-Nisa' 4:47).

Några kristna och judar är trogna och tror uppriktigt (Âl'Imran 3:113, 114). Alla sådana sanna troende kommer att underordna sig Allah genom att acceptera Muhammed som islams profet, dvs. de kommer att bli muslimer (Âl 'Imran 3:198). Även om judar och hedningar kommer att vara de hätskaste fienderna mot muslimerna, är det de kristna som " kommer dem (dvs. muslimerna) närmast i vänskap" (Al-Ma'idah 5:82). Sanna kristna kommer inte att älska Muhammeds fiender (Al-Mujadilah 58:22). Med andra ord är var och en som motsätter sig Muhammed inte någon sann kristen.

Kristna som accepterar islam eller avvisar den

Några judar och kristna är sanna troende, som accepterar islam. De flesta är syndare (lagöverträdare) (Âl 'Imran 3:109). Många munkar och rabbiner är glupska på rikedom och hindrar människor att komma till Allah (At-Taubah 9:34, 35). Kristna och judar, som inte tror på Muhammed, kommer till helvetet (Al-Bayyinah 98:6). Muslimer bör inte ta kristna eller judar till vänner (Al-Ma'idah 5:51). De måste kämpa mot kristna och judar som avvisar islam, till dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten och blir förödmjukade (At-Taubah 9:29). Till detta kan man lägga hundratals verser från Koranen om ämnet Jihad i Allahs fotspår såväl som "Boken om Jihad", funnen i alla Haddith- samlingar.

Kristna trosuppfattningar

De kristna befalls att inte tro att 'Isa är Guds Son: "Stor är han i sin härlighet, fjärran från tanken att han skulle ha en son"..(An-Nisa' 4:171; Al-Furqan 25:2). 'Isa var helt enkelt en skapad varelse och en slav under Allah (An-Nisa' 4:172; Âl 'Imran 3:59). De kristna har enligt Koranen kravet att tro på en familj av gudar - Fader Gud, moder Maria och 'Isa, sonen - men 'Isa förkastade denna lära (Al Ma'idah 5:116). Läran om Treenigheten är vantro och en smärtsam dom väntar dem som tror den (Al-Ma'idah 5: 73).

'Isa (Jesus) i Hadith
'Isa kristendomens förstörare

Profeten 'Isa kommer att ha en viktig roll vid tidens slut, då han befäster islam och för krig, tills han förstör alla religioner utom islam. Han skall döda den Onde (Dajjal), en apokalyptisk anti-kristen gestalt.
I en tradition om Muhammed läser vi, att inga ytterligare profeter skall komma till jorden, förrän 'Isa återvänder som en "man av medellängd eller rödaktig hudfärg och är klädd i två lätta klädesplagg, varvid det ser ut som om droppar faller ner från hans huvud, fastän det inte blir vått. Han skall kämpa för islams sak. Han skall bryta sönder korset, döda grisarna och avskaffa skyddsskatten. Allah kommer att förstöra alla religioner utom islam. Han ('Isa) kommer att tillintetgöra den Onde och kommer att leva på jorden under fyrtio år, och sedan kommer han att dö" (Sunan Abu Dawud 37:4310). Sahih Muslim har en variant av denna tradition: "Marias son…skall snart stiga ner bland er som en rättvis domare. Han kommer att …upphäva skyddsskatten och rikedomen kommer att välla fram i en sådan utsträckning, att ingen kommer att acceptera välgörenhetsgåvor.' (Sahih Muslim 287).
Vad innebär dessa påståenden? Korset är en symbol för kristendomen. Att bryta sönder korsen innebär att avskaffa kristendomen. Grisar associeras med de kristna. Att döda dem är ett annat sätt att tala om förintande av kristendomen. Under den islamiska lagen köper skyddsskatten beskydd av liv och egendom hos det besegrade "Bokens folk" (At-Taubah 9:29).Upphävandet av skyddsskatten innebär, att Jihad har börjat igen mot de kristna (och judarna) som lever under islam och som borde konvertera till islam eller i annat fall dödas eller bli slavar. Överflödet av rikedom refererar till det byte som flödar till muslimerna från denna erövring. Detta är vad muslimen 'Isa kommer att göra, när han återvänder under de sista dagarna. Muslimska jurister bekräftar dessa tolkningar: beakta till exempel härskandet hos Ahmad ibn Naqib al-Misri (d. 1368).
"…tiden och platsen för skyddsskatten är före det slutliga nedstigandet av Jesus (på honom vare fred). Efter hans slutliga ankomst skall ingenting annat än islam accepteras av dem, ty att ta skyddsskatt är endast effektivt till Jesu nedstigande (på honom och vår profet vare fred)…" (The Reliance of the Traveller. Trans. Nuh Ha Mim Keller). Ibn Naqib fortsätter att påstå, att när Jesus återvänder, skall han regera "som en efterföljare" av Muhammed.

Kritiska kommentarer till Muslimen 'Isa (Jesus)
'Isa är inte en historisk gestalt

Koranens 'Isa är inte en historisk gestalt. Hans identitet och roll som en profet i islam baseras enbart på förmodade uppenbarelser till Muhammed under ett halvt millennium efter den historiske Jesus levde och dog.

Jesu namn var aldrig 'Isa

Jesu modersmål var arameiska. Under sin egen livstid kallades han Jeshua på arameiska och Jesus på grekiska. Detta liknar bruket att kalla samma person John, när man talar engelska och Jean, när man talar franska. Jesu, uttalat "Jesoo" är den grekiska formen av det arameiska Jeshua (s i slutet i Jesu-s är ett grekiskt grammatiskt slut). Jeshua är en form av det hebreiska Jehoshua', som betyder "Herren är frälsning". Emellertid återges Jehoshua på engelska normalt som Joshua (på svenska Josua). Så Josua och Jesus är varianter av samma namn. Det är intressant, att Jesu namn Jehoshua' inom sig innehåller det rätta hebreiska namnet på Gud, den första stavelsen Jeh är en förkortning för JHWH "Herren". Jeshua från Nasaret kallades aldrig 'Isa, det namn Koranen ger honom. Arabisk-talande kristna refererar till Jesus som Jasou' (från Jeshua) inte 'Isa.

Jesus tog inte emot en "bok".

Enligt Koranen var den bok som uppenbarades för 'Isa Injil. Ordet Injil är en förvanskad form av det grekiska euanggelion, "goda nyheter" eller evangelium. Vad var detta euanggelion? Det var just hur Jesus hänvisade till sitt budskap som goda nyheter. Uttrycket euanggelion refererade inte till en fixerad uppenbarad text, och det finns absolut inge bevis för, att Jesus tog emot en bok med uppenbarelse från Gud.

Bibelns "evangelier" är biografier

Termen euanggelion kom senare att användas som titel på fyra biografier om Jesus skrivna av Matteus, Markus, Lukas och Johannes, "evangelierna". Detta var en sekundär utveckling i innebörden. Uppenbarligen är det där Muhammed fick sin felaktiga föreställning om Injil som en "bok".

De flesta så kallade profeter i islam tog inte emot någon bok.

Praktisk taget alla de så kallade "profeterna" i islam, vilkas namn är tagna från de hebreiska skrifterna, tog inte emot någon "bok" eller lagsamling. Till exempel är Psaltaren inte en bok som uppenbarar islam, något Koranen gör anspråk på, utan en samling sånger för tillbedjan, endast några av dem är skrivna av David. Det finns inte någon tillstymmelse till bevis i den bibliska berättelsen om David, att han tog emot en lagbok för israeliterna. De hade redan Torah från Mose att följa. Så David var inte någon profet i Koranens innebörd av detta ord. På samma sätt var de flesta av de profeter islam gjorde anspråk på varken laggivare eller härskare.

Biblisk profetia och islamisk profetia är inte samma sak

Den bibliska förståelsen av profetia är helt annorlunda än Muhammeds. En biblisk profetia betraktas inte som ett avsnitt från en himmels, evig pre-existent text likt Koranen utan ett budskap från Gud för en speciell tid och plats. En biblisk profet är någon till vilken Gud uppenbarar dolda ting och som sedan handlar som Guds verbale agent. När en samaritansk kvinna kallade Jesus profet (Joh 4:19), var det därför att han hade talat om ting i hennes liv, som han endast kunde ha känt till på ett övernaturligt sätt. Kristendomen lär att Jesus var en profet, men han kom inte med någon "bok": Han själv var det levande "Guds Ord", en titel använd om 'Isa i Koranen.
På intet sätt blev alla profetior man hänvisade till i Bibeln del av den bibliska texten. Bibeln består av en stor variation av material ursprungligen skriven för många olika syften, inklusive brev, sånger, kärlekspoesi, historiska berättelser, lagtexter, ordspråksvisdom såväl som profetiska avsnitt. Dessa betraktas som inspirerade av Gud, men inte dikterade från en tidlös himmelsk bok.

Som profetisk historia innehåller Koranen många fel och anakronismer

Anspråket att Jesus inte avrättades genom korsfästelse saknar historiskt stöd. En av de ting som alla tidiga källor är överens om är Jesu korsfästelse. Mariam 'Isas moder kallas syster till Aaron och även dotter till Aarons fader 'Imran (hebr. Amram). Tydligen hade Muhammed förväxlat Maria (hebr. Miriam) med Miriam i Exodus. De två levde mer än tusen år från varandra.
I Bibeln är Haman minister hos Ahasverus i Medien och Persien (Est: 3:1-2). Likväl placerar Koranen honom mer än tusen år tidigare, som minister hos Farao i Egypten. Påståendet att de kristna tror på tre Gudar - Fadern, sonen Jesus och moder Maria - är felaktigt. Koranen tar även fel genom att påstå, att judarna säger, att Esra var Guds son (At-Taubah 9:30). Anklagelsen för polyteism riktad mot kristendomen och judendomen bygger på dåligt informerad och falsk (5 Mos 6:4, Jak 2:19a). Berättelsen om en varelse med två horn (Al-Kahf 18:82 jfr även Dan 8:3, 20-21) är härledd från Romansen av Alexander. Säkerligen var Alexander den store ingen muslim.
Problemet med namnet 'Isa har redan diskuterats. Andra bibliska namn har även blivit missförstådda i Koranen, och deras innebörd har gått förlorad. Till exempel återges Elisha, som betyder "Gud är frälsning" i Koranen som al-Jash'a, varvid man ändrar El "Gud" till al - denne (bestämd form, engelskans the). (Islamisk tradition gjorde detsamma med Alexander den store och kallade honom al-Iksandar, "Alexandern". Abraham "Fader till många" (jfr 1 Mos 17:5) skulle kunna ha framställts bättre som något liknade Aburahim "barmhärtighetens fader" istället för Ibrahim, som inte alls har någon innebörd på arabiska.
Koranen har en samaritan som gör guldkalven, som tillbads av israeliterna i ödemarken (Ta Ha 20:85) under Exodus. Det var faktiskt Aron (2 Mos 34:1-6). Samaritanerna existerade inte förrän flera århundraden senare. De var avkomlingar från israeliterna i norr flera århundraden efter Exodus.
Många berättelser i Koranen kan spåras tillbaka till judiska och kristna folksagor och annan apokryfisk litteratur. Till exempel har man hittat en berättelse om Abraham, som förstör avgudabilder (As-Saffat 37) i en judisk folksaga, Midrash Rabbah. Koranens berättelse om Sakarias, Johannes Döparens fader, baseras på en kristen fabel från andra århundradet. Berättelsen om Jesus som föds under ett palmträd är även baserad på en sen fabel, liksom berättelsen om Jesus som gör lerfåglar levande. Allt det Koranen säger om Jesu liv, vilket man inte finner i Bibeln, kan spåras till fabler författade mer än hundra år efter Jesu död. Titlarna på Jesus, Messias och Guds Ord, som Koranen använder, finner ingen förklaring i Koranen. Likväl är dessa titlar i Bibeln, varifrån de är tagna, väl integrerade i ett helt teologiskt system.
Koranen nämner den Helige Ande i samband med Jesus, under det den använder fraser, som kommer från evangelierna. Ibn Ishaq (Muhammeds liv) berättar om Muhammed att han säger, att denna "Ande" var ängeln Gabriel (jfr även An-Nahl 16:102, Al-Baqarah 2:97). Emellertid kan den bibliska frasen "Guds Ande (Ruach Elohim) eller "Helige Ande" endast förstås i ljuset av de hebreiska skrifterna. Den hänvisar säkerligen inte till någon ängel.

Jesu påstådda förutsägelse om Muhammeds ankomst (As-Saff 61:6) förefaller vara baserad på en förvanskad läsning av Joh 14:26, ett avsnitt som faktiskt refererar till Anden.

De hebreiska skrifterna var Jesu Bibel. Han bejakade deras auktoritet och pålitlighet och predikade från dem. Från samma skrifter kände han Gud som Adonai Elohim, Herren, Israels Gud. Han kallade inte Gud Allah, som förefaller ha varit namnet eller titeln på en hednisk arabisk gudomlighet tillbedd i Mecka före Muhammed. Muhammeds hedniske fader, som dog innan Muhammed föddes, bar redan namnet 'Abd Allah "Allahs slav" och hans farbror kallades Obeid Allah.
Vi läser att An-Najm 53:19-23 söker motbevisa den hedniska arabiska tron, att Allah hade döttrar som hette al-Uzza, al-Ilat och Manat. (Se även An-Nahl 16:57 och Al-An'am 6:100).
De bibliska berättelserna är rika på historiska detaljer, många bekräftade genom arkeologin. De omfattar mer än tusen år och uppenbarar en lång process av teknologisk och kulturell utveckling. I motsats till detta saknar Koranens heliga historia arkeologiskt stöd. Dess fragmentariska och osammanhängande berättelser erbjuder ingen autentisk reflektion över historiska kulturer. Inget namn på någon plats i det gamla Israel nämns, inte ens Jerusalem. Många av de förmodade historiska händelserna berättade i Koranen har ingen oavhängig verifikation. Till exempel får vi höra att Abraham och Ishmael byggde Kaba i Mecka (Al-Baqarah 2:1279, men detta saknar helt något stöd. Den bibliska berättelsen, mer än tusen år äldre, placerar inte Abraham någonstans nära Arabien.

Koranen är ingen trovärdig källa till den bibliska historien.

Koranen som skrevs på 600-talet e.Kr kan inte betraktas ha någon auktoritet i fråga om att informera oss om Jesus från Nasaret. Den erbjuder inget bevis för sitt anspråk på biblisk historia. Dess talrika historiska fel återspeglar en förvanskad uppfattning om Bibeln.

Islam lägger beslag på judendomens och kristendomen historia för sig själv

När Muhammed sammankopplade namnet Allah med de religiösa berättelserna i judendomen och kristendomen, var det ett sätt att göra anspråk på dem för islam. I ljuset av senare händelser kan anspråket att islam var den ursprungliga religionen och att all föregående profeter var muslimer betraktas som ett försök att lägga beslag på berättelserna från andra religioner för islam. Innebörden är att beröva kristendomen och judendomen deras egna berättelser.

Betänk att många bibliska platser som de hebreiska patriarkernas gravar och tempelberget gör islam anspråk på som muslimska platser, inte som judiska eller kristna. När allt kommer omkring berättar Koranen för oss att Abraham "var muslim". Under islamsikt välde blev alla judar och kristna förbjudna från sådana platser.

Det utrymme de judiska skrifterna har i kristendomen är helt annorlunda än det utrymme Bibeln har i islam.
Det finns en fundamental skillnad mellan kristna attityder till judiska skrifter och islamiska attityder till Bibeln. De kristna accepterar den hebreiska skrifterna. De var skrifterna för Jesus och apostlarna. De var skrifterna för den tidiga kyrkan. Hela den kristna tron och det kristna praktiserandet vilar på dem. Kärnpunkten i de kristna begreppen som "Messias" (grekiska "Christos"), "Guds Ande", "Guds rike" och "frälsningen" är djupt rotade i de hebreiska bibliska traditionerna.
Vi lägger märke till att de kristna seminarierna ägnar betydande ansträngning att studera de hebreiska skrifterna. Det är en integrerande del i utbildningen för de kristna prästerna. De hebreiska skrifterna läses (i översättning) varje söndag i många kyrkor över hela världen.
Som kontrast präglas islams behandling av Bibeln av fullständig likgiltighet. Trots att den utger sig för att "verifiera" all tidigare profetisk uppenbarelse, är Koranen omedveten om det verkliga innehållet i Bibeln. Påståendet att de kristna och judarna avsiktligt förvanskade sina skrifter görs utan bevis, och detta tjänade endast till att dölja Koranens historiska ofullständighet. Muslimska vetenskapsmän har sällan en väl underrättad uppfattning om Bibeln eller om biblisk teologi och förblir så okunniga om dessa realiteter.

Några samtida muslimska röster om Jesus

Yasser Arafat vände sig till en presskonferens i FN år 1983 och kallade Jesus "den förste palestinske fedayeen (medlem i terrorgrupp) som bar sitt svärd" (dvs. han var frivillig kämpe för islam).
Schejken Ibrahim Madhi, anställd vid den palestinska makten sade i direktsänt TV-program i april 2002 om den palestinska makten: "Judarna väntar den falska judiska Messias, medan vi med Allahs hjälp väntar...Jesus, frid över honom. Jesu rena händer kommer att mörda den falska judiska Messias. Var? I staden Lod i Palestina."
Författaren Shamim A. Siddiqi vid Flushing, New York, framställde klart den klassiska ståndpunkten i islam gentemot kristendomen i ett brev nyligen till Daniel Pipes, kåsör vid New York Post: "Abraham, Mose, Jesus och Muhammed var alla profeter i islam. Islam är det gemensamma arvet från den judisk-kristna-muslimska gemenskapen i Amerika, och upprättandet av Guds rike är det gemensamma ansvaret för alla tre trosriktningarna utgångna från Abraham. Islam var din (tro, sätt att leva) för både judar och kristna, som senare gick miste om detta genom mänskliga förnyelser. Nu vill muslimerna påminna sina judiska och kristna bröder och systrar om sin ursprungliga din (religion). Detta är historiens fakta."
Detta historiska förnekande - som förefaller bejaka kristendomen och judendomen, medan det i själva verket förkastar och undantränger dem - är en stöttepelare för muslimska apologeter. Det som bejakas är i själva verket varken kristendomen eller judendomen utan Jesus som islams profet, Mose som muslim och så vidare. Detta syftar till att leda till ett återvändande av kristna och judar till islam, något som Siddiqi hänvisar till, när han talar om det "gemensamma ansvaret" för judar och kristna att upprätta Guds rike. Med detta menar han att amerikanska kristna och judar skall arbeta för att upprätthålla shariah-lag och islamskt styre i USA.

Slutsats

'Isa (Jesus) i Koranen är en produkt av fabel, fantasi och okunnighet. När muslimerna vördar denne 'Isa, har de något annat i tankarna än Jeshua eller Jesus i Bibeln och historien. 'Isa i Koranen baseras inte på någon erkänd form av historiskt vittnesbörd, utan på fabler som var i omlopp på 600-talet i Arabien.
För de flesta trogna muslimer är 'Isa den ende Jesus de känner. Men om man accepterar denne muslimske "Jesus", då accepterar man även Koranen: man accepterar islam. Tro på denne 'Isa vinns på bekostnad av den falska beskyllningen att judar och kristna har förvanskat sina skrifter, en anklagelse som saknar historiskt stöd. Tron på denne 'Isa medför att mycket av kristen och judisk historia i själva verket är islamisk historia.
Jesus i evangelierna är den grund på vilken kristendomen utvecklades. Genom att islamisera honom och göra honom till en muslimsk profet, som predikade Koranen, förstör islam kristendomen och tar över hela dess historia. Samma sak händer med judendomen.
Vid världens slut skal, som det beskrivs av Muhammed, 'Isa bli en krigare, som skall återvända med sitt svärd och lans. Han skall förstöra den kristna religionen och göra islam till den enda religionen i hela världen. Slutligen skall han vid yttersta domen döma de kristna till helvetet för att de har trott på korsfästelsen och inkarnationen.
Denna slutliga handling av muslimen 'Isa återspeglar islams apologetiska strategi i relation till kristendomen, vilket innebär att förneka att Jeshua är historisk och ersätta honom med en kopia av Muhammed, så att ingenting annat återstår än islam.
"Den islamiska efterträdande strömningen påstår, att hela den bibliska historien hos Israel och kristendomen är islamisk historia, att alla profeterna, kungarna i Israel och Juda och Jesus var muslimer. Att människorna i Boken skulle våga bestrida detta påstående är outhärdlig förmätenhet för en islamisk teolog. Judarna och de kristna är sålunda berövade sina heliga skrifter och deras frälsande värde. (Bat Ye'or i Islam and Dhimmitude: where civilizations collide, s 370).

TILLÄGG: Det historiska vittnesbördet om Jesus (Jeshua) från Nasaret och hans död genom korsfästelse
Icke-kristna källor om Jesus

Tacitus (55-120 e.Kr.), en ryktbar historiker från det gamla Rom, skrev under senare hälften av första århundradet att Kristus....fördes till döden av Pontius Pilatus, ståthållare i Judéen under Tiberius' regering. Men den ödeläggande vidskepelsen, nedtryckt för en tid, bröt ut igen, inte endast genom Judéen, där oron började, utan även genom staden Rom (Annals 15:44).
Suetonius skrifter omkring 120 e.Kr. talar om oro bland judarna vid "uppvigling av Chrestus", under kejsar Claudius' tid. Detta kunde referera till Jesus och det förefaller referera till händelserna i Apg 18:2, som ägde rum år 49 e.Kr.
Tallus, en profan historieskrivare runt kanske 52 e.Kr., refererar till Jesu död i en diskussion om mörkret över landet efter hans död. Originalet har gått förlorat, men Thallus' argument - som förklarar det som hände som en solförmörkelse - refererar man till av Julius Africanus under början av 200-talet.
Mara Bar-Serapion, en syrisk skrift efter templets förstörelse år 70 e.Kr. nämner den tidigare avrättningen av Jesus, som han kallar en "kung".
Den babyloniska Talmus refererar till korsfästelsen (som kallas hängning) av Jesus från Nasaret på Påskaftonen. I Talmud kallas Jesus även den icke legitime sonen till Maria.
Den judiske historikern Josefus beskriver Jesu korsfästelse under Pilatus i sina Fornminnen, skrivna omkring 93/94 e.Kr. Josefus refererar även till Jakob, Jesu bror, och hans avrättning under översteprästen Ananus' (eller Hannas) tid.

Paulus' brev

Paulus' brev skrevs i intervallet 20-30 år efter Jesu död. De är värdefulla historiska dokument, inte minst på grund av att de innehåller trosbekännelser, som utan tvekan dateras till de första årtiondena i den kristna församlingen.
Paulus kom till tro på Jesus några få år efter Jesu korsfästelse. Han skriver i Första Korintierbrevet: "Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse - den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro. Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv." Detta gör det klart, att tron på Jesu död fanns från kristendomens början.

De fyra evangelierna

De fyra evangelierna skrevs ned i perioden 20-60 år efter Jesus död, då man fortfarande hade minnet levande av de händelser de beskrev.
De händelser som evangelierna beskriver ägde för det mesta rum inför offentlighetens fulla ljus. Jesu undervisning följdes av stora skaror. Där fanns många vittnen till händelserna i hans liv. Hans död var offentlig avrättning.

Handskrifts-bevis för Bibeln och dess spridning

Handskrifts-beviset för de grekiska skrifterna är överväldigande, långt större än för alla andra mycket gamla texter. Över 20.000 manuskript bevittnar dem. Under det att det finns kopieringsfel, som man skulle kunna förvänta sig från deras händer som gjorde avskrifterna, är dessa alla jämförelsevis små, och den grundläggande redbarheten i kopieringsprocessen får rikt stöd. När de kristna i Väst studerade de hebreiska skrifterna under renässansen, fann de dessutom, att de anmärkningsvärt stod i nära överensstämmelse med deras grekiska och latinska översättningar, som hade skrivits av om och om igen under tusen år. Det fanns kopieringsfel och några andra mindre förändringar, men inga betydelsefulla förfalskningar av den enorma skala, som skulle krävas för att uppdikta berättelsen om Jesu död.
På samma sätt är det med Dödahavsrullarna. När de upptäcktes innehöll de hebreiska bibliska bokrullar, som dateras till tiden före Jesus. Dessa överensstämde även mycket nära med de äldsta hebreiska masoretiska manuskripten mer än tusen år senare. Åter igen finns det inga förfalskningar men bevis för anmärkningsvärt trofast kopierande.

Slutsats: Jesus från Nasaret är en historisk gestalt

Uppenbarligen finns det händelser i samband med Jesu liv, vilka många icke-kristna inte vill acceptera, som t.ex. undren, jungfrufödelsen och uppståndelsen. Emellertid är det obestridligt, att Jeshua ("Jesus") från Nasaret var en historisk gestalt, som levde, lockade till efterföljd bland sina medjudar och blev avrättad genom korsfästelse av den romerska makten, varefter hans följeslagare snabbt spreds ut. Både profana och kristna källor från perioden stämmer överens i fråga om detta.
De primära källorna till historien om Jesu offentliga liv är evangelierna. Dessa skrevs ner relativt snart efter hans död - då man fortfarande hade det i mannaminne - och allt tyder på att dessa källor accepterades som pålitliga i den tidiga kristna församlingen, under en period då första- och andrahandsvittnena till Jesu liv fortfarande stod till buds. Vi drar slutsatsen, att alla påståenden om 'Isa (Jesus) i Koranen, gjorda sex århundraden efter Jesu död, måste bedömas stå i strid med de historiska bevisen från dessa källor från första århundradet och inte tvärtom.

Några värdefulla diskussioner om dessa ämnen hittar man i

http://www.debate.org.uk/topics/theo/islam_christ.html
http://www.debate.org.uk/topics/theo/qur-jes.htm
http://www.answering-islam.org/Intro/replacing.html

Ytterligare läsning: The Jesus I never knew, by Philip Yancey.

Författaren till dessa referat är en anglikansk präst vid S:t Hilarys anglikanska kyrka Kew. Han är även associerad seniormedlem av Institutionen för språkvetenskap och tillämpad språkvetenskap vid Universitet i Melbourne, med hederstiteln associerad professor och var tidigare ledare för Institutionen för språkvetenskap och språkstudier. Han har skrivit åtskilliga böcker om språket och kulturen hos Acehnese, ett islamiskt folk i Indonesien.

Översättning till svenska från: Answering Islam
Korancitaten i svensk översättning är hämtade från Mohammed Knut Bergström, Koranens budskap, Proprius förlag, Stockholm 2000.

Till KATOLIKnu