Moral och etik


Tio Guds Bud
Sjunde till tionde budet

VII:e budet

Kyrkans sociallära

Sjunde budet- Kyrkans sociallära Katolska Kyrkans Katekes

Justitia et Pax Vatikanens hemsida för Kommissionen för rättvisa och fred

 

Kyrkans sociallära Vinsten, grundläggande rättigheter, Totalitära och ateistiska ideologier, Kommunism Socialism Katolska Kyrkans Katekes

Principerna för kyrkans sociallära

Sekulariseringen i Sverige vid vägs ände? Magnus Hagevi är fil.dr i statsvetenskap vid Växjö universitet. I sin forskning har han särskilt uppmärksammat förhållandet mellan religion och politik i det svenska samhället. Han har publicerat en rad artiklar i ämnet och bland annat ifrågasatt tesen om samhällets ständigt fortskridande sekularisering. Hagevi lanserade i boken (Liber 2005) begreppet ’sakralisering’ som beteckning på det ökande intresset för religion i vår tid. Ulf Jonsson S.J., Signum 2007 i nummer 4

Terrorismen med mänskligt ansikte (I) Nittonhundratalets totalitära ideologier har överlevt regimerna inom vilka de uppkom. Dessa ideologier har det gemensamt att de förkastar varje form av moralisk referens, om partiet, omsorgen om rasens renhet eller staten kräver det. Dessa ideologier som har varit inspirationskälla till kommunismen, nazismen och fascismen är alltjämt mycket livskraftiga, och har dessutom fått ytterligare stöd av den chockvåg som den neo-liberala ideologin för fram. Denna har sina rötter i den ”illuministiska” rörelsen (av illuminati = en tysk utbrytargrupp ur frimurarna grundad år 1776 av Adam Weishaput i Ingolstadt, ö.a.) som går tillbaka till 1700-talet. Den neo-liberala ideologin har hämtat två ämnen från denna rörelse. För det första individualismen. Det som räknas, det är autonomin, individens totala frihet.Intervju med Monsignore Michel Schooyans; Katolsk Observatör - översättning från 17 april 2007 (ZENIT.org)

Den värdelösa demokratin Demokratin bygger på värden som den själv inte kan garantera. ANDERS PILTZ Signum

Allas rätt att ha del av jordens tillgångar och rätten till privategendom

Allas rätt att ha del av jordens tillgångar och rätten till privategendom Rätten till privategendom, Produktionsmedel, Samhällets myndigheterKatolska Kyrkans Katekes

Om demokratins levande grundval "För varje folk med demokratisk regering är frågan om den moraliska kvaliteten, den praktiska dugligheten och den andliga förmågan hos de utsedda representanterna, en fråga om liv och död, om framgång eller fördärv, hälsa eller sjukdom." Orden är från Pius XII:s julpredikan år 1944, några månader före krigsslutet. I ett sönderbombat Europa talar han om demokratins sanna väsen. Han tvekar inte att ställa höga moraliska krav på makthavarna. Trots dess tidsfärg är budskapet aktuellare än någonsin, i en tid när makthavarna mestadels talar i "jag"-form och begreppet tjäna tycks ha fallit i glömska. Katolsk Observatör

Europas underliga kätteri Romfördragets femtioårsjubileum passerade utan hänvisningar till några gemensamma europeiska värden. Varken politiker eller opinionsbildare vill idag erkänna Europas storhet, nämligen dess historiska värdegemenskap av antik filosofi, judisk-kristen etik och romersk rätt. Som ett lysande undantag bland makthavarna uttalar sig påven i ordalag som ens få av hans biskopar närmar sig. Under en audiens den 24 mars varnade påven dels för avfolkningen och dels för att Europa boktstavligt "håller på att överge sin själ".Katolsk Observatör 28 mars 2007

Honduras kardinal Oscar Maradiaga för de fattigas talan- Våra länder är egentligen inte fattiga, där finns enorma naturresurser. Men de har utarmats till följd av att politiken blivit en industri som bara tjänar till att politikerna roffar åt sig allt de kan för att sedan kunna leva i bekvämlighet resten av livet. De som styr mitt land är pirater, inte politiker.SvD 14 augusti 2005

Benedikt XVI fördömer nazismen och kommunismen Alla som arbetar för fred och försoning att ta avstånd från dessa båda ideologier. VIS 050520

Påven säger, att värderingar och inte geografi enar Europa Påven förespråkade även Balkanländernas integrering, särkilt den forna jugoslaviska republiken Makedonien, när han i dag tog emot kreditivbreven från nationens ambassadör Bartolomej Kajtazi. 9 MAJ 2005 www.zenit.org

Militär till Amazonas efter mord på nunna Dorothy Stang, 74 år, mördades i lördags på ett reservat för tidigare jordlösa bönder, cirka fem mil från staden Anapu i Amazonas regnskog. Två män sköt henne på nära håll med sex kulor, enligt polisen. Under sina 30 år i Brasilien hade Stang hotats till livet upprepade gånger av de jordägare och illegala skogsskövlare som hon utmanat genom att hjälpa fattigbönderna. SvD 17 februari 2005
Gud har satts på åskådarplats i det moderna samhälletJoseph Ratzinger, prefekt för Troskongregationen: "varje samhälle, som inte tillmäter Gud någon betydelse, så småningom kommer att förstöra sig självt". Vatikanstaten, 19 nov. 2004 (VIS)

Ekonomiskt liv och social rättvisa

Ekonomiskt liv och social rättvisa Det mänskliga arbetet, Rätt till att ta ekonomiskt initiativ, Statens ansvar, De som har ansvar för företag, En rättvis lön, StrejkKatolska Kyrkans Katekes

Religion och ekonomi Religiös tro är bra för den ekonomiska tillväxtenStark religiös tro kan skapa de rätta förutsättningarna för att ett land ska bli rikt. Det tog den tyske sociologen/ekonomen Max Weber upp redan för etthundra år sedan, när han skrev "Den protestantiska etiken och kapitalismens anda". En god protestant ska spara och arbeta hårt - vilket bidrog till att göra USA och Nordeuropa rikt, ansåg Weber. Andra religiösa byggstenar kan också främja den ekonomiska utvecklingen: ärlighet skapar förtroende, vilket är bra för affärer; öppenhet för främlingar gynnar handel och invandring.Håkan Forsberg SvD 24/12 2003

Respekt rör människan som person och hennes tillgångar Respekt för medmänniskans ägodelar, Stöld, Skattefusk, Bedrägeri, Lån, Löften, Kontrakt, Hasardspel Katolska Kyrkans Katekes

 

Rättvisa och solidaritet mellan länder

Rättvisa och solidaritet mellan länder De rika nationerna, Direkt bistånd, Fattiga länderKatolska Kyrkans Katekes

Kärleken till de fattiga

Kärleken till de fattiga Barmhärtighetens gärningarKatolska Kyrkans Katekes

top

Djur, natur miljö 

Respekt för skapelsens integritet Djuren Katolska Kyrkans Katekes

Vilket värde har ett djur? De etiska frågor som massförintelsen av djur i Europa väcker låter sig dock inte skjutas undan även om de måste skiljas noga från de enorma och bedrövliga konsekvenser som man dagligen kan följa i medierna. BSE kan visserligen verka som ett bevis för det ”onaturliga” i bruket att utfodra nötdjur med malna kroppsdelar från andra djur. Sjukdomen BSE dök dock först upp när också sådana kroppsdelar som kan vara bärare av virus (som t.ex. hjärna och ryggmärg) blandades ner i födan. En etiskt oacceptabel praxis kan få förödande konsekvenser – men får det inte nödvändigtvis. Djurhållningen och den s.k. köttproduktionen är ett etiskt problem även om BSE aldrig hade funnits. Philp Geister S.J. SIGNUM 2001 NR 4

top

VIII:e budet

Sanning & lögn, tystnads-plikt, massmedia

åttonde budet  I. Att leva i sanningen; II. "Att vittna för sanningen"; III. Kränkningar av sanningen, Falskt vittnesbörd och mened, förmätet omdöme, skvaller, förtal, skryt, lögn, plikt till gottgörelse; IV. Respekt för sanningen, upplysning eller kommunikation, bikthemligheten, yrkeshemligheter; V. Bruket av massmedia; VI. Sanning, skönhet och sakral konst Katolska kyrkans katekes

Att värna yttrandefriheten Årets nobelpristagare Orhan Pamuk visade stort civilkurage, när han som en bland de första från ett muslimskt land fördömde fatwan mot Salman Rushdie för dennes roman Satansverserna. Detta mod saknade som bekant Svenska Akademien, när den med sin dåvarande ständige sekreterare i spetsen hävdade att det inte vore Svenska Akademiens sak att ta ställning i en politisk fråga. Enskilda akademiledamöter kunde däremot givetvis protestera mot fatwan. Kerstin Ekman och Lars Gyllensten tog då konsekvenserna och vägrade att i fortsättningen delta i Svenska Akademiens arbete. Elisabeth Stenborg, Signum nr 9 2006

BBC's antikatolska linje - Professor Patrick Reilly säger att beträffande katolicismen har BBC ständigt fört en fast, tydlig antikatolsk linje - Doktor Joseph Bradley vid Stirlings universitet undersöker varför media i Storbritannien kan vara orsak till detta.
Språkets makt och maktens språk   Den som inte tillhör eliten, som har ett avvikande perspektiv eller intresseområde, och framför allt den som talar ett annat språk, ställs utanför det offentliga samtalet. PER BESKOW Signum
Etik på nätet Etik är aktuell idag därför att religionen förlorat sitt monopol i förmedling av ett gemensamt värde- och normsystem. Politisk mångfald behöver en plattform. Vatikanradions svenska nyheter

IX:e budet

Sexuella begär

 

Hjärtats rening

 

Kampen för renhet

 

X:e budet

Begär till tingen:

 

Begärens frukt - oordning;

 

Andens önskemål;

 

Hjärtats fattigdom;

 

"Jag vill se Gud"

 


Se också:

Fråga prästenFråga prästen

Vår engelskspråkiga sajt för fler artiklar:

nästaMorality


Till KATOLIKnu