Synden

Katolska Kyrkans Katekes


Artikel 8

Synden

I. Barmhärtighet och synd

1846 Evangeliet är uppenbarelsen i Jesus Kristus om Guds barmhärtighet mot syndare (jfr Luk 15.). ängeln säger till Josef: "Du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder" (Matt 1:2; 1). Det förhåller sig på samma sätt med eukaristin, återlösningens sakrament: "Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse" (Matt 26:28). [430; 1365]

1847 "Gud har skapat oss utan oss, men han har inte velat frälsa oss utan oss." (Augustinus, Sermones, 169, 11, 13: PL 38, 923.). Att ta emot hans barmhärtighet kräver att vi medger våra fel: "Om vi säger att vi är utan synd, bedrar vi oss själva, och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet" (1 Joh 1:8-9). [387,1455]

1848 Paulus uttrycker sig på följande sätt: "Där synden blev större, där överflödade nåden än mer". Men för att genomföra sitt verk måste nåden avslöja synden för att omvända vårt hjärta och ge oss den "rättfärdighet som för till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre" (Rom 5:20-21). Liksom en läkare som undersöker såret innan han förbinder det, så belyser Gud klart genom sitt ord och genom Anden synden: [385]

Omvändelsen kräver att synden belyses, omvändelsen innehåller själv en inre samvetsdom. Man kan i den se beviset på att sanningens Ande verkar i människans innersta djup, och detta blir samtidigt början till en ny gåva av nåd och kärlek: "Tag emot den helige Ande". Så upptäcker vi vid "belysningen av synden" en dubbel gåva: den gåva som består av det sanna samvetsomdömet. och den gåva som utgörs av att vara säker på frälsningen. Sanningens Ande är Tröstaren (Johannes Paulus II, Encykl. Dominium et Vivificantem, n. 31.). [1433]

top

II. Definition av synden

1849 Synd är ett brott mot förnuftet, sanningen och ett rätt samvete; den innebär en brist på verklig kärlek, mot Gud och mot nästan, på grund av förvriden bundenhet vid vissa ting. Den skadar människans natur och angriper solidariteten mellan människor. Den har definierats som "ett ord, en handling eller en önskan som står i motsättning till den eviga lagen" (Augustinus, Contra Faustum manichaeum, 22, 27: PL 42, 418; Thomas av Aquino, Summa theologiae, I-II, 71, 6.). [311; 1952]

1850 Synden är en kränkning av Gud: "Mot dig allena har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon" (Ps 51:6). Synden vänder sig mot Guds kärlek till oss och vänder bort vårt hjärta från den. Liksom den första synden är den olydnad, uppror mot Gud, genom viljan att bli "som Gud" i det att man får insikt i och bestämmer vad som är gott och vad som är ont (1 Mos 3:5). Synden är alltså "kärlek till sig själv som går så långt att den föraktar Gud" (Augustinusm De civitate Dei, 14, 28: PL 41, 436.). Genom denna högmodiga självupphöjelse står synden i rak motsättning till Jesu lydnad som fullbordar frälsningen (jfr Fil 2:6-9). [1440,- 397; 615]

1851 Det är just i lidandet, där Kristi barmhärtighet besegrar synden, som den bäst visar sin våldsamhet och sin mångfald: otro, mordiskt hat, förkastande och hån från ledarnas och folkets sida, slapphet hos Pilatus och grymhet hos soldaterna, Judas förräderi som var så hårt för Jesus, Petrus förnekelse och lärjungarnas flykt när de övergav Jesus. Men just i den stund då mörkret och denna världens furste rådde(jfr Joh 14:30.), blir Kristi offer i hemlighet den outtömliga källa varifrån förlåtelsen för våra synder ständigt rinner. [598; 2746, 616]

top

III. Olika slags synder

1852 Det finns många olika slags synder. Skriften förser oss med flera syndalistor. Brevet till galaterna ställer köttets gärningar i motsats till Andens frukt: "Vad köttet ger är lätt att se: otukt, orenhet, liderlighet, avguderi, trolldom, fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kåtterier, maktkamp, dryckenskap, utsvävningar och annat av samma slag. än en gång varnar jag er: de som gör sig skyldiga till sådant skall inte få del i Guds rike" (Gal S: 19-2 1, jfr Rom 1:28-32; 1 Kor 6:9-10; Ef 5:3-5; Kol 3:5-8; 1 Tim 1:9-10; 2 Tim 3:2-5.).

1853 Man kan skilja på olika synder efter deras objekt, vilket ju sker när det gäller varje mänsklig handling, eller efter de dygder som de står i motsättning till, antingen de överdriver dem eller utgör en brist på dem, eller efter de bud som de motsäger. Man kan också ordna dem enligt deras relation till Gud, till nästan eller det egna jaget; man kan dela upp dem i andliga eller kroppsliga synder, eller också i synder i tankar, ord, gärningar och underlåtelse. Syndens rot finns i människans hjärta, i hennes fria vilja, enligt Herrens lära: "Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, mened, förtal. Det är detta som gör människan oren" (Matt 15: 19-20). I hjärtat finns också kärleken, källa för de goda och rena gärningarna, som synden skadar. [1751; 2067,- 368]

top

IV. Syndens allvar: dödssynd och mindre synd

1854 Det är lämpligt att bedöma synder efter deras svårighetsgrad. Skillnaden mellan dödssynd och mindre synd, som redan kan uppfattas i Skriften (jfr 1 Joh 5:15-17.), har slagit igenom i kyrkans tradition. Människors erfarenhet bekräftar den.

1855 Dödssynd förstör kärleken i människans hjärta genom ett allvarligt brott mot Guds lag; den vänder människan bort från Gud, som är hennes yttersta mål, och hennes salighet i honom, och får henne att föredra något skapat som är mindre värt än han. Mindre synd låter kärleken finnas kvar, även om den kränker den och skadar den. [1395]

1856 Dödssynden, som angriper den livsprincip i oss som utgörs av kärleken, kräver ett nytt initiativ av Guds barmhärtighet och en hjärtats omvändelse. Detta sker vanligtvis inom ramen för försoningens sakrament. [1446]

När viljan inriktar sig på något som i sig självt står i motsättning till kärleken, genom vilken man leds fram mot det slutliga målet, så har synden genom själva sitt objekt något dödsbringande i sig ..., antingen den riktar sig mot kärleken till Gud - till exempel hädelse, mened etc. - eller mot kärleken till nästan, till exempel dråp, äktenskapsbrott etc. Men då syndarens vilja inriktar sig på något som i sig självt innebär något felaktigt men dock inte står i motsättning till kärleken till Gud eller till nästan, som exempelvis lättsinnigt tal och överflödigt skratt etc. - då rör det sig om mindre synder (Thomas av Aquino, Summa theologiae, I-II, 88, 2.).

1857 För att en synd skall vara en dödssynd krävs att tre villkor uppfylls samtidigt: "En synd är en dödssynd om den har något allvarligt som objekt, och om den begås vid fullt medvetande och med full avsikt" (Johannes Paulus, II, AP. förmaning Reconciliatio et paenitentia, n.17.).

1858 Den allvarliga saken som karakteriserar en dödssynd preciseras av de tio budorden enligt Jesu svar till den rike ynglingen: "Du skall inte dräpa, Du skall inte bryta ett äktenskap, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån något det som är hans, Visa aktning för din far och din mor" (Mark 10:19). Syndernas allvar kan vara större eller mindre: mord är värre än stöld. Vilka de kränkta personerna är ingår också i denna beräkning: våld mot föräldrar är i sig värre än mot en främmande person. [2072; 2214]

1859 En dödssynd kräver full kännedom och fullständigt samtycke. Den förutsätter kännedom om handlingens syndiga karaktär, om dess motsättning till Guds lag. Den omfattar också ett tillräckligt väl övervägt samtycke för att vara ett personligt val. Skenbar okunnighet och hjärtats förhärdelse (jfr Mark 3:5-6; Luk 16:19-31.) minskar inte utan ökar viljans betydelse när det gäller synden. [1734]

1860 Ofrivillig okunnighet kan minska - men inte helt frita från - tillräknelighet när det gäller en svår synd. Men ingen människa kan antas vara okunnig om principerna för den moraliska lagen som finns inskrivna i varje människas samvete. Inflytande från den sinnliga naturen och lidelserna kan också minska det viljemässiga och frivilliga i en synd, liksom yttre tryck och sjukliga besvär. Den synd som begås på grund av ondska, genom att man frivilligt väljer det onda, är den värsta. [1735; 1767]

1861 Dödssynden är en radikal möjlighet för den mänskliga friheten att uppträda som kärlek till sig själv. Den medför förlust av kärleken som förmåga att ge sig själv osjälviskt (caritas) och den heliggörande nåden, dvs., nådens tillstånd. Om inte dödssynden utplånas genom ånger och Guds förlåtelse, förorsakar den uteslutning från Guds rike och den eviga döden i helvetet, eftersom vår frihet har makt att göra ett val som gäller för alltid, utan återvändo. Men även om vi kan bedöma om en handling i sig är en svår synd, måste vi överlämna domen över personerna åt Guds rättfärdighet och barmhärtighet. [1742; 1033]

1862 Man begår en mindre synd när man i ett mindre viktigt avseende inte håller det mått som föreskrivits av den moraliska lagen eller när man inte lyder den moraliska lagen i ett allvarligt avseende, men utan full kännedom om det och utan fullständigt samtycke.

1863 En mindre synd försvagar kärleken; den avslöjar en felaktig böjelse för de skapade tingen; den förhindrar själens framsteg i utövandet av dygderna och det moraliskt goda; den förtjänar timliga straff. Avsiktlig mindre synd som vi inte ångrar sätter oss så småningom i stånd till att begå dödssynd. Men en mindre synd gör oss inte till motståndare mot Guds vilja och vänskap; den bryter inte förbundet med Gud. Den går att reparera på mänskligt sätt - med Guds nåd. "Den berövar inte människan den heliggörande eller gudomliggörande nåden och kärleken och därför heller inte den eviga saligheten" (Johannes Paulus II, Ap. förmaning Reconciliatio et paenitentia, n.17.): [1394; 1472]

Människan kan inte, så länge hon finns kvar i köttet, undvika all synd, i alla fall inte de mindre synderna. Men de synder vi kallar för mindre synder skall du inte anse som obetydliga: om du anser dem obetydliga när du väger dem, så måste du darra när du räknar dem. Ett antal lätta ting blir en stor massa; ett antal droppar fyller en flod; ett antal sädeskorn blir en hög. Vilket hopp har vi då? Framför allt bekännelsen... (Augustinus, In epsitulam Johannis ad Parthos tractatus, 1, 6: PL 35, 1982.)

1864 "Den som hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd" (Mark 3:29, jfr Matt 12:32; Luk 12:10.). Det finns inga gränser för Guds barmhärtighet, men den som med avsikt vägrar att ta emot Guds barmhärtighet genom ånger förkastar förlåtelsen för sina synder och den frälsning som erbjuds av den helige Ande (jfr Johannes Paulus II, Encykl. Dominium et Vivificantem, n. 46.). En sådan förhärdelse kan leda till slutlig obotfärdighet och till att man går förlorad för evigt. [2091; 1037]

top

V. Syndens utbredning

1865 Synden skapar en dragning till synd; den ger upphov till lasten genom att samma handlingar upprepas. Av detta kommer snedvridna böjelser som fördunklar samvetet och förstör den konkreta möjligheten att bedöma vad som är gott och ont. Så strävar synden efter att föröka sig och bli starkare, men den kan inte förstöra sinnet för det moraliskt rätta i sin rot. [401; 1768]

1866 Lasterna kan ordnas efter de dygder som de är motsatser till eller också anslutas till de huvudsynder som den kristna erfarenheten har kunnat urskilja efter Johannes Cassianus och Gregorius den Store (Gregorius den Store, Moralia in Job, 31, 45: PL 76, 621A.). De kallas "huvudsynder" eftersom de är upphov till andra synder och andra laster. Dessa huvudsynder är högmod, girighet, avundsjuka, vrede, orenhet, glupskhet, lättja eller leda. [2539]

1867 Den kateketiska traditionen erinrar också om att det finns "synder som ropar mot himlen, himmelsskriande synder" Abels blod (jfr 1 Mos 4:10.); sodomiternas synd (jfr 1 Mos 18:20; 19:13.); ropet från det förtryckta folket i Egypten (jfr 2 Mos 3:7-10.); främlingens, änkans och den faderlöses klagan (jfr 2 Mos 22:20-22); orättvisan mot löntagaren (jfr 5 Mos 24:14-15; Jak 5:4.) - allt detta ropar mot himlen. [2268]

1868 Synden är en personlig handling. Dessutom har man del i ansvaret för andras synder, när man medverkar till dem:

  • - då man direkt och avsiktligt medverkar till dem; [1736]
  • då man anbefaller dem, råder till dem, berömmer dem eller gillar dem;
  • då man inte avslöjar dem eller hindrar dem, när man borde göra det;
  • då man skyddar dem som handlar illa.

1869 Så gör synden människorna till varandras medbrottslingar och låter begär, våld och orättvisa råda bland dem. Synderna framkallar sociala förhållanden och sociala inrättningar som strider mot Guds godhet. "Syndens strukturer" är uttryck för och verkan av personliga synder. De förleder sina offer till att göra det onda i sin tur. I analog mening utgör de "social synd" (jfr Johannes Paulus II, Ap. förmaning reconciliatio et paenitentia, n. 16.). 1408; 1887]

top

Sammanfattning

1870 "Gud har gjort alla till olydnadens fångar för att kunna förbarma sig över alla" (Rom 11:32).

1871 Synd är "ett ord, en handling eller en önskan som strider mot den eviga lagen" (Augustinus, Contra Faustum manichaeum 22, 27: PL 42, 418.). Den är en kränkning av Gud. Den reser sig mot Gud i olydnad som står i motsättning till Kristi lydnad

1872 Synd är en handling som strider mot förnuftet. Den skadar människans natur och angriper den mänskliga solidariteten.

1873 Roten till all synd finns i människans hjärta. De olika formerna för synd och deras svårighetsgrad beräknas huvudsakligen efter deras objekt.

1874 Att avsiktligt, dvs., med fullt vett och fri vilja, välja något som strider mot Guds lag och människans slutliga mål är att begå en dödssynd. Den förstör den osjälviska kärleken i oss, och utan denna är det omöjligt att uppnå den eviga saligheten. En dödssynd som inte blir föremål för ånger medför evig död.

1875 Mindre synd utgör ett moraliskt fel som kan ersättas av den osjälviska kärleken som den lämnar kvar i oss.

1876 Upprepade synder, även mindre, ger upphov till laster, bland vilka man urskiljer huvudsynderna.

(Katolska Kyrkans Katekes; Catholica, Vejbystrand 1996)

top

Till KATOLIKnu