Lidelser och passioner

Katolska Kyrkans Katekes


Artikel 5

Lidelsernas moraliska kvalitet

1762 Människan strävar fram emot saligheten med sina avsiktliga handlingar: de lidelser eller passioner hon erfar kan vara en förberedelse eller bidra till denna strävan.

I. Lidelser eller passioner

1763 Begreppet "lidelse hör till det kristna arvet. Som känslor eller passioner betecknar man tillstånd eller rörelser som härstammar från människans sinnen. Sådana tillstånd eller rörelser gör en människa benägen att handla eller att inte handla med avseende på det goda som man föreställer sig eller det onda man avvisar.

1764 Lidelserna är naturliga beståndsdelar i den mänskliga psykiska utrustningen, de utgör övergångsstället och förbindelselänken mellan sinnenas liv och andens liv. Vår Herre anger människohjärtat som den källa varifrån lidelserna strömmar fram. (jfr Mark 7:21)

1765 Det finns många lidelser. Den mest grundläggande lidelsen är den kärlek som dragningen från det goda framkallar. Kärleken förorsakar längtan efter det goda man inte har tillgängligt och hoppet om att erhålla det. Denna tendens når sitt mål i glädjen och tillfredsställelsen av att äga det man strävat efter. När man varseblir det onda förorsakar detta hat, avsky och fruktan för detta onda som skall ske. Denna tendens når sitt mål i sorgen över att uppleva det onda som något närvarande eller i vreden som motsätter sig det.

1766 "Att älska är att vilja någon väl." (Thomas av Aquino, Summa theologiae, 1-11, 26, 4) Alla andra känslor har sin källa i denna människohjärtats grundläggande tendens till det goda. Det är bara det goda som är föremål för kärlek. (Augustinus, De Trinitate, 8, 3, 4: PL 42, 949-950). "Lidelserna är dåliga om kärleken är dålig, goda om den är god. (Augustinus, De civitate Dei, 14, 7: PL 41, 410.)

II. Lidelser och moraliskt liv

1767 Lidelserna är i sig själva varken goda eller dåliga. De får bara moralisk kvalifikation i den mån de verkligen kommer från förnuft och vilja. Lidelserna kallas frivilliga "antingen därför att de styrs av viljan eller därför att viljan inte motsätter sig dem".(Thomas av Aquino, Summa theologiae, 1-11, 24, 1) Det hör till fullkomningen i det moraliskt eller mänskligt goda att lidelserna styrs av förnuftet. (ibid.I-II, 24,3)

1768 Starka känslor avgör inte en persons moraliska halt eller helighet; de är det outtömliga förrådet för de bilder och känslor som det moraliska livet uttrycker sig i. Lidelserna är moraliskt goda när de bidrar till en god handling och dåliga i det motsatta fallet. En rätt inriktad vilja styr de tendenser från sinnenas värld som den antar fram mot det goda och saligheten; en dåligt inriktad vilja dukar under för felaktiga lidelser och gör dem häftigare. Tendenser från sinnena och känslor kan förenas med dygderna eller förvridas i lasterna.

1769 1 det kristna livet fullbordar den helige Ande själv sitt verk genom att ta hela människans varelse i anspråk, inklusive hennes smärtor, fruktan och sorg, som det framgår av Herrens dödsångest och lidande. I Kristus kan de mänskliga känslorna nå sin fulländning i kärleken och Guds salighet.

1770 Moralisk fullkomlighet består i att människan inte bara rör sig mot det goda enbart med sin vilja, utan också med sin sinnliga strävan enligt ordet ur Psaltaren: "Min själ och min kropp jublar mot levande Gud" (Ps 84:3).

Sammanfattning

1771 Begreppet "lidelse " betecknar det affektiva livet eller känslorna. Genom dessa känslor har människan en förkänsla av det goda och en misstanke om det onda.

1772 De viktigaste känslorna är kärlek och hat, längtan och fruktan, glädje, sorg och vrede.

1773 Som tendenser från sinnesvärlden har lidelserna inte något att göra med vare sig det moraliskt goda eller onda. Men i den mån de kommer från förnuft eller vilja finns det både moraliskt gott och ont i dem.

1774 Känslor och affektiva tillstånd kan tas upp av dygderna eller förvridas i lasterna.

1775 Det moraliskt goda når sin fulländning när människan inte styrs mot det goda enbart av sin vilja utan också av sitt "hjärta".

(Katolska Kyrkans Katekes; Catholica, Vejbystrand 1996)


Till KATOLIKnu