Den helige Nikolaus av Myra


Sankt Nikolaus av Myra (280/286 - 345/351)

Minnesdag: den 6 december

Se även fragaprasten.nu om:

S:t Nikolaus' ursprung till jultomten

Skyddshelgon för Ryssland, Hellas, Sicilien, Lorraine, Moskva, Friborg i Schweiz, Portsmouth och Apulia; biskopsdömet Galway; Den grekisk-katolska kyrkan i Amerika; för fattiga barn, unga ogifta flickor och brudar, nygifta och gamla jungfrur, korgossar och ministranter, pilgrimer, resande, poeter, advokater, domare, notarier, oskyldigt dömda, tjuvar, köpmän, apotekare, värdar, vinhandlare, parfymfabrikanter och parfymhandlare, skoputsare, skeppare, fiskare, fiskhandlare, matroser, bryggeriarbetare, hamnarbetare, flottare, mjölnare, bagare, sädeshandlare, slaktare, ölbryggare, spritbrännare, tunnbindare, bönder, vävare, spinnare, tyghandlare, stenhuggare, fatbindare, knappmakare, ljusstöpare, brandmän, fångar och pantlånare, studenter och lärde; för ett gott äktenskap, för att få tillbaka stulna ting, för trygga resor, mot faror på havet, stöld och rån, fängelse och falska anklagelser.

De historiska data om den helige Nikolaus (lat. Nicolaus; Nicolas, Nicholas, Niklas, Nicola, Klaus, Claus, Klaes, Claes, Nils, Mikulas) är inte många. Det som mest trovärdigt berättas om hans liv är inte något annat än, att han var biskop av Myra i Lykien ( i dag Kale i sydvästra Mindre Asien) en gång på 300-talet. Resten är mer eller mindre legendariskt.

Nikolaus lär ha blivit född c:a år 280/286 i Patara i Lykien ( i dag Xanthos i Turkiet). Hans far var den rike och fromme Eufemius, som var känd för sin välgörenhet, och hans mor Anna var syster till biskopen av Myra, som också hette Nikolaus. Sonen föddes först efter många års äktenskap, efter det att föräldrarna hade gett upp hoppet att få barn. Morbrodern vigde Nikolaus till präst, och då föräldrarna rycktes bort av pesten, delade Nikolaus förmögenheten till de fattiga. Men det skedde alltid i det stilla, så att ingen skulle kunna ge honom ros och beröm. Morbrodern hade byggt ett kloster, och där satte han in systersonen som abbot. Efter morbroderns död vallfärdade Nikolaus till det heliga landet. År 300 blev den fortfarande unge Nikolaus vald av folket till biskop av Myra. Det lär ha varit ett förfallet biskopsdöme, som han förvandlade med fromhet, energi och under.

Snart efteråt började här kristendomsförföljelserna under Galerius Valerius Maximinus. Även Nikolaus sattes i fängelse omkring år 310 och misshandlades svårt i fängelset. Ännu märkt av denna behandling skall han ha deltagit i kyrkomötet i Nicea år 325. Flera dokument från denna församling lär bära hans underskrift. I likhet med andra, som bar synbara bevis på misshandel, blev han kallad "bekännare" av konciliet. En "historia" vill få det till att han faktiskt örfilade upp heretikern Arius. De flesta forskare menar dock, att det inte finns någon historisk grund till, att Nikolaus led för sin tro innan Konstantins tronbestigning, och att han deltog på kyrkomötet i Nicea. Mer vet vi inte, annat än att han dog den 6 december mellan år 345 och 351.

Redan på 400-talet uppreste man en basilika över hans grav, men den rasade samman under jordbävningen år 529. Men kejsaren Justinianus I (527-65) befallde, att den skulle återuppbyggas som en kupolkyrka, och i anslutning till kyrkan byggde man ett kloster för att ta sig an helgedomen och de många pilgrimerna. Nikolauskulten började c:a 200 år efter hans död, och det fanns en S:t Nikolusbasilika i Konstantinopel på 500-talet. På 800-talet byggdes en kyrka till hans ära i Rom - inte av en slump hette den San Nicola in Carcere - kyrkan vid fängelset.

Nikolauskulten började i den grekiska kyrkan och bredde ut sig till de slaviska länderna. En höjdpunkt kom på 700-talet i Ryssland, då han blev vald till landets skyddshelgon. Kulten ökade genom en fiktiv biografi av Methodius (d. 847) tidigt på 800-talet, och år 880 kom den första biografin på latin, skriven av en viss Johannes, diakon i Neapel. På slutet av århundradet överglänste han alla andra helgon och stod direkt under Guds Mor. Så småningom bredde kulten ut sig även till Västeuropa, från 900- talet i Tyskland, Frankrike och England. Det sjukhus som den helige Bernhard av Menthon lät upprätta i Alperna, var vigt till Nikolaus. En ny biografi skrevs av Simon Metaphrastses på 900-talet.

I Rom firades hans fest från 1000-talet, och sedan har han varit ett av de mest populära helgonen i kristenheten: Skyddshelgon för landsbygden, landsorter, biskopsdömen och städer, titulärhelgon för otaliga kyrkor, helgon för sjömän, barn, köpmän, pantlånare och en rad andra, firad i fromma seder och folklore och oräkneliga gånger återgiven på på målerier och skulpturer. Nikolaus är först och främst känd som de goda gåvornas givare. Han hjälpte de fattiga och var en sann vän i nöden. Om Nikolaus finns det många legender. De äldsta grekiska Nikolaus-legenderna är från 500-talet.

Det berättas, att Nikolaus redan som nyfödd var mycket from - han skall ha rest sig upp från sitt första bad snart efter sin födelse, knäppte händerna och lyfte ögonen mot himlen, så att han kunde rena sin själ före kroppen. Som spädbarn var han mycket asketisk; han nekade nämligen att dia sin amma mer än en gång på onsdagar och fredagar.

Den del av legenden som har störst betydelse är berättelsen om de tre jungfrurna i Patara. Deras far hade förlorat sin förmögenhet och hade inte råd med döttrarnas hemgift, så i desperation ville han sälja dem till en bordell. Då Nikolaus hörde om detta, kom han i hemlighet till huset på natten, och genom fönstret kastade han in en säck med guld, som var tillräcklig hemgift för en av systrarna. Detta upprepade han vid tre tillfällen och räddade dem därvid från bordellen. Den tredje gången sprang fadern ut på gatan, kände igen sin välgörare och ville tacka honom, men Nikolaus uppmanade honom strängt att tiga.

På den tiden skulle man välja en ny biskop i Myra. Den främsta av landets biskopar drömde då, att den förste som nästa dag gick in i kyrkan, var den han skulle viga. Han samlade de andra biskoparna till bön, och den förste de såg, var Nikolaus. Trots sitt motstånd och sin vägran valdes han, och han blev en from och ödmjuk, fast också tapper biskop, sträng mot syndare och god mot alla.

Några sjöman hade kommit i sjönöd och höll på att förlisa i ett oväder i rasande storm utanför Lykiens kust. I sin nöd anropade de Nikolaus, och strax var en gammal man hos dem, som hjälpte till med segel och rep och stillade stormen. Då de tryggt hade kommit i land, gick de upp till kyrkan för att tacka. Men då de såg biskopen, kände de igen sin hjälpare utifrån havet. Därför är han skyddshelgon för sjöfolk och resande.

En gång var det hungersnöd i landet. Skepp med säd lade ankar i hamnen, men de tillhörde kejsaren, och matrosen vågade inte överlämna något till de svältande. Men Nikolaus lovade, att de skulle komma fram till sin destination med full last, något som även skedde. Skeppen tömdes, och svältkatastrofen avvärjdes. Säden räckta förunderligt länge och väl, och det fanns till och med tillräckligt över för sådd till åkrarna.

Det fanns fortfarande mycket avgudadyrkan i landet, och folket tillbad den hedniska gudinnan Diana. Nikolaus fick det träd nedhugget, som var vigt till henne; och då ville hon hämnas på honom. Då några pilgrimer ville besöka Nikolaus, gav hon dem förklädd som nunna en liten oljeflaska med en dyrbar, välluktande olja, som var förgiftad. Då de resande ville överlämna flaskan till Nikolaus, kastade han den genast i havet, och då började vattnet att brinna fruktansvärt.

På en plats i riket gjorde folket uppror mot kejsaren, och tre höga ämbetsmän sändes iväg för att nedslå upproret. Emellertid förde vinden deras skepp till Nikolaus' stad, och han inbjöd de förnäma gästerna för att förmana och mildra dem. De lyssnade gärna till honom och upplevde med vördnad, hur han räddade tre soldater, som oskyldigt hade dömts att halshuggas. Guvernören i Myra hade nämligen tagit emot en muta för att döma dem. Den helige biskopen ryckte svärdet från bödeln, bestraffade den onde och oduglige guvernören, tills han bekände sin synd och tiggde och bad om att bli förlåten, och han löste de tre olyckligas band.
De tre sändebuden begav sig vidare på sitt uppdrag, välsignade av Nikolaus, och de återupprättade lugn och ordning utan blodsutgjutelse. Men när de kommit välbehållna tillbaka, blev de baktalade av onda tungor och kastade i fängelse. I sin nöd kom de ihåg Nikolaus, som hjälpte oskyldigt dömda, och påkallade hans hjälp. Han visade sig då i drömmen, både för kejsaren och prefekten, och tvingade dem att frisläppa de tre. De lovprisade Gud och begav sig strax iväg till Myra för att tacka Nikolaus.

Forskarna är eniga om att denna sista komplicerade berättelse är den äldsta. Den bygger utan tvivel på uråldriga sägner, som vi inte känner, men poängen är lätt att se. Två gånger räddar biskopen av Myra tre olyckliga, och detta mirakel, tillsammans med de tre guldsäckarna, är grunden för den allmänt kända Nikolausgestalten. I den "gyllene legenden" berättar Jakob de Voraigne vidare, att Nikolaus flera gånger hjälpte judar, som hade blivit lurade av de kristna, och att han på mirakulöst sätt sett till att föräldrarna fått sina söner hem från fångenskapen - de kom helt enkelt flygande med vinden. Dessa befrielseberättelser står i märkligt samband med en guldbägare.

År 1071 plundrade de turkiska seldjukerna Myra och även Nikolauskyrkan. Då bestämde sig en sjörövare från den syditalienska staden Bari, där det bodde många grekiska invånare, för att rädda helgonets reliker för kristenheten. Tillsammans med 62 sjömän begav han sig år 1087 till Myra, som hade lämnats av inbyggarna. De hade sökt tillflykt i fjällen för att rädda sig från turkarna. Sjömännen räddade Nikolaus reliker från sarkofagen i gravkyrkan i Myra, lade dem i ett skrin och förde det till hemstaden, där normanderna regerade på den tiden. Relikerna anlände till Bari den 9 maj 1087, och där blev de under stora högtidligheter förda till kyrkan. Den tomma Nikolaus-sarkofagen kan den dag som i dag är ses i den återuppbyggda kryptan i Nikolauskyrkan i Demre (Myra).

Det säger sig självt, att man byggde en ny katedral i Bari till Nikolaus' ära, basilikan S:t Nicola. Då påven Urban II år 1089 kom till Bari för att överföra relikerna från den helige Eustacius till katedralen, invigde han även kryptan med Nikolaus' skrin. Där befinner sig skrinet fortfarande. Därför kallas helgonet ibland Nikolaus av Bari. Det firas den 9 maj, translationsdagen, med en stor fest.

Från hans skrin i Bari kom det ett stoff som några gånger kallas "manna" eller annars en välluktande "myrra", som förklarar, att han är skyddshelgon för parfymfabrikanter. Vad det än kan ha varit, drog det till sig otaliga pilgrimer till hans skrin.

På många bilder, särskilt i Nordeuropa, framställs en scen, som inte finns i de gamla legenderna. Vi ser ett kar eller en balja, och där sitter det tre små gestalter, som strålar av glädje, och några gånger klappar de händerna, uppenbart hjälpta av den gode biskopen. Detta är en illustration till en sen, nordfransk legend:

Tre unga studenter var på resa, och då natten föll på, tog de in på ett härbärge. Värden och hans hustru trodde, att de hade pengar på sig, och därför mördade de dem. De döda kropparna delades och gömdes i en stor tunna med saltlake. Då kom Nikolaus förbi klädd som tiggare. Han tog också in på härbärget och tvingade med myndighet det äkta paret att erkänna mordet. Därefter uppväckte den gode biskopen de tre studenterna tillbaka till livet. I detta sammanhang skulle Nikolaus tre kulor ha symboliserat de tre huvudena.

Denna berättelse, som avbildas mycket ofta, finns första gången som text till ett mirakelspel i en handskrift från Hildesheim från 1100-talet. Den användes i franska Nikolaus-spel, predikningar och kyrkliga sånger och har naturligtvis blivit omtalad i otaliga varianter. Det märkliga med Nikolaus' legender, till skillnad från andra helgons, är, att han aldrig själv kommer i svårigheter, och att han kommer och försvinner helt mirakulöst.

Nikolaus är ett av de populäraste helgonen i kristenheten. Holländska protestanter tog legenderna om honom med sig till Amerika, och där blev hans holländska namn Sinte Klaas ändrat till Santa Claus. Här förenades hans legender med nordiska folkloretraditioner om nissen, som straffade stygga barn och gav gåvor till de snälla. Guden Tor med sin vagn dragen av getbockar blev även indragen. På detta sätt uppstod den snälle julnissen med släden och renarna som handelsmännen begärligt har använt såväl i kristna som icke-kristna delar av världen.

På flera platser, t.ex. i Nederländerna, är det fortfarande den 6 december, Nikolaus minnesdag, man ger barnen gåvor. På medeltiden var det på de flesta platser vanligt att välja en gossbiskop att "härska" över klostret och skolan; detta skedde först på festen för De oskyldiga barnens dag den 28 december, men flyttades från 1200-talet till Nikolaus' festdag. Till och med i vår tid har denna sed överlevt i Montserrat i Katalonien i Spanien.

Nikolaus' attribut i konsten är tre kulor, medan andra symboler är ankare och skepp. Han avbildas som biskop med mitra, pallium och stav, eller i illustrationer i många av legenderna: en ung man, som kastar tre säckar pengar genom fönstret till de tre flickorna, en man som räddar de tre barnen från salttunnan eller räddar överlevande från ett skeppsvrak, eller återuppväcker han en man som är oskyldigt hängd (skall inte förväxlas med den helige Nikolaus av Tolentino, som aldrig avbildas som biskop) eller avbildas han som nyfödd, medan han prisar Gud.

Han är pantlånarnas skyddshelgon, därför är tre guldkulor deras tecken. Han är barnens skyddshelgon (Santa Claus), skyddshelgon för bankirer, fångar (på grund av dem han räddat), sjömän och resande, brudar och ogifta kvinnor (på grund av hemgiften): På några platser räknas han bland de 14 nödhjälparna, även om han inte står på den lista son vanligast förekommer. Eftersom han är ett skyddshelgon för sjöfolk, vigdes kyrkor till honom och placerades så, att de kunde ses som landmärken från sjön. Han skall även ha fått några tjuvar att lämna tillbaka tjuvgodset. Detta förklarar hans beskydd mot stöld och rån och hans patronat för tjuvar. Han hjälpte dem inte att stjäla men att ångra och förändra sig. Tidigare var tjuvar kända som "S:t Nikolaus' riddare".

Nikolaus minnesdag är den 6 december, med en translationsfest den 9 maj. Östkyrkan minns honom den 4 december. Hans namn står i Martyrologium Romanum. Hans festdag är markerad på den norska primstaven. Det lär vara mer än 2.000 kyrkor i Europa, som är vigda till honom. Han är även ett passande helgon för ekumeniska samtal mellan Öst och Väst, och av denna anledning bär det institut, som leds av dominikanerna i Bari för att främja förbindelserna mellan de östliga och latinska kyrkorna, hans namn.

Översättning till svenska från www.katolsk.no
av Gunilla Gren

Se även fragaprasten.nu om:

S:t Nikolaus' ursprung till jultomten


Till KATOLIKnu