Jehovas vittnen


Den Nya Världens översättning av den Heliga Skrift - översättning eller förvrängning?

En artikel översatt till svenska från:

"Free in Christ Home Page"
Jehovah's Witnesses - Support for those trapped in the Watchtower Society
http://www.pnc.com.au/~fichrist/index.html

Fram till år 1950 använde Vakttornssällskapet King James´och den amerikanska standardversionen av Bibeln i sitt predikande från dörr till dörr. Detta ställde alltid till problem för Sällskapet och naturligtvis även för de Vittnen som knackade dörr hos kunniga kristna. Eftersom Vakttornssällskapet undervisar att Jesus inte är Gud utan snarare ärkeängeln Mikael - en 'mäktig gud' men inte Allsmäktig Gud. Användningen av de två ovannämnda biblarna ställde till många problem för Vittnena, speciellt där texten visade med all tydlighet att Jesus var en del av den Treenige Guden som det uttrycks i kristendomen. Vakttornet påpekar snabbt att ordet "Treenighet" inte finns i bibeln och det är naturligtvis sant. Innebörden finns emellertid.
I deras häfte 'Bör ni tro på Treenigheten' sida 12, står det: "Om folk läste bibeln från pärm till pärm utan förutfattad mening om en Treenighet, skulle de av sig själva komma till en sådan slutsats? Inte alls." Själv skulle jag ta avstånd från detta påstående.
Jag hade själv som ex-Vittne stora problem när jag läste en erkänd bibel och fann verser där det stod att Gud och Jesus var en; och att den Helige Ande hade en personlighet och kunde undervisa,

- han kan bli bedrövad (Ef 4:30),
- har en vilja (1 Kor 12:11),
- vet (1 Kor 2:11),
- kan bli hädad (Mark 3:29),
- kan bli åtlydd (Apg 13:2) etc,

och jag tänkte, hur kan väl en abstrakt kraft (vilket är det som Vakttornet lär ut om den Helige Ande) bli hädad eller undervisa andra? Det är emellertid inte min avsikt att fördjupa mig i läran om Treenigheten i denna artikel, jag använder det mer för att visa hur Vakttornssällskapet måste göra förändringar i de standardbiblar man hade tillgång till vid denna tid så att dess medlemmar framgångsrikt skulle kunna försvara de förvrängningar de förkunnade.För övrigt kan man inte heller finna uttrycket "Teokratisk Organisation" i bibeln, ändå påstår man det och det accepteras som en sanning av alla Vittnena.

1950 gavs den första boken ut av Nya Världens översättning av de kristna grekiska Skrifterna. Det var en enda volym som innehöll endast de grekiska skrifterna (Nya Testamentet) och under de följande tio åren följdes den av andra volymer av de hebreiska skrifterna (Gamla Testamentet) med volym 1 (1 Mos till Rut) år 1953.

Vakttornssällskapet fick mycket bekymmer under de kommande åren då de mötte motstånd från olika håll mot fördomar och partiskhet i sin översättning. Som stöd för sin Nya Världens översättning av de kristna grekiska skrifterna åberopade de Professor Julias Mantey och, såsom är fallet i många av Vakttornets påståenden (se våra artiklar Lögner & Bedrägerier), hade de förvanskat det han hade sagt för att det skulle verka som om han stödde deras synpunkter. Som en följd därav skrev Professor Mantey till Vakttornssällskapet och bad dem att upphöra att använda hans verk på ett så förvrängt sätt.

Vakttornet refererade också till Johannes Greber som stöd för sitt sätt att återge Joh 1:1. Enligt deras bok "Förvisa dig om alla ting (Make Sure of All Things)" (1965 sid 489), "I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var en gud.... Grundat på de äldsta manuskripterna (en översättning från tyska till engelska; 1937), av Johannes Greber."

I en notis i 'Frågor från Läsarna' i Vakttornet, april 1, 1983 (sid 31) låter emellertid utgivarna påskina att de nyligen förstått att Greber hade baserat sin översättning på "Andevärlden" och följaktligen "ansåg Vakttornet det felaktigt att använda en översättning som hade så nära samband med spiritism." Sanningen är emellertid att Vakttornssällskapet visste redan 1956 att Greber var spiritist (se Vakttornet, febr. 15, 1956 sid 110).
Johannes Greber säger i introduktionen till sin översättning av Nya Testamentet, copyright 1937: "Själv var jag katolsk präst och ända tills jag var fyrtioåtta år gammal hade jag aldrig trott på möjligheten att kommunicera med en värld av Guds andar.Emellertid så kom dagen då jag ofrivilligt tog de första stegen mot en sådan kommunikation och erfor saker som skakade mig djupt i själen. 1961 trycktes de fem separata volymerna av Gamla Testamentet till en volym som sedan reviderades 1970, 1971 och 1984. David Reed påpekar i sin bok Jehovas Vittnens Litteratur att den enda omarbetningen av större betydelse ur lärosynpunkt gjordes 1971 då Heb 1:6 ändrades från "Alla Guds änglar skall hylla honom." [Franska Jerusalembibeln: Må alla Guds änglar tillbedja honom ] till "Alla Guds änglar skall bringa honom sin hyllning". (Från 1879 till 1953 lärde Vakttornssällskapet ut att Jesus skulle tillbedjas. 1954 ändrades undervisningen, men bibelversen ändrades inte för att passa in förrän vid revideringen 1971).

Detta är New World Translations historia, en bibelversion som Vakttornet anser är den enda sanna tillgängliga översättningen i dag, ty, enligt dem, är det den enda som använder namnet Jehova både i Gamla och i Nya Testamentet. En närmare granskning av texten visar emellertid att de inte bara tillagt namnet Jehova i Nya Testamentet där det inte finns några belägg i de grekiska manuskripten för att det skulle inkluderas där, utan själva texten har i många fall ändrats radikalt - där ord tillagts eller tagits bort eller andra ord använts för att förvanska textens innebörd till att passa deras egen undervisning - särskilt när det gäller Jesu gudom.I denna artikel ska vi granska några av de ändrade texterna genom att jämföra New World Translation (NWT) med King James Versionen (KJV) och eftersom det inte blir möjligt att examinera textens alla ändringar, kommer vi att ange många boktitlar som kan hjälpa både kristna och ex-Vittnen som önskar fortsätta med att undersöka detta ämne ytterligare.

Citaten från NWT sätter vi i denna sorts ram

och citaten från KJV som vi översatt till svenska sätter vi i denna sorts ram.

Kol 1:15-17 KJV 'Vem är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde av alla väsen: ty genom honom skapades alla ting, de som är i himmelen och de som är på jorden, synliga och osynliga, vare sig de är Troner, Herravälden, Härskare eller Makter: alla ting skapades genom honom och till honom: Och han är före alla ting och genom honom består alla ting.'

Kol 1:15-17 NWT 'Han är den osynlige Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen; ty genom honom skapades alla [andra] ting i himlarna och på jorden, synliga ting och osynliga ting, är de än troner eller härskare eller regeringar eller myndigheter. Alla [andra] ting har skapats genom honom och till honom. Likaså är han före alla [andra] ting och genom honom skapades alla [andra] ting till att existera.'

Vakttornssällskapet har, utan någon som helst befogenhet, infogat ordet 'andra' för att få underlag för sin falska undervisning om att Kristus är en skapad varelse. De påstår detta eftersom Kristus är den 'förstfödde" (v 15) och 'begynnelsen' (v 18), därför är han den som skapades först; allt skapats begynnelse och följaktligen är ordet 'andra' underförstått. I sin bok, The J.W's Bible, förklarar Gerald Wright följande:

'Ordet förstfödd (grekiska - Prototokos och inte Protoktisis vilket betyder 'först skapad') kan betyda den som är född först, men kan också betyda den suveräne. Till exempel så var Israel Guds förstfödda nation; men Israel var inte den första nationen som föddes (2Mos 4:22). Också några barn blev de förstfödda trots att de inte var de första som fötts (1Mos27 - Jakob) ... Alltså behöver inte ordet betyda det de säger, dvs den som fötts först. Det kan likaväl betyda den suveräne.
Det är faktiskt just den betydelse man måste ge detta ord i kolosserbrevet 1, ty det är på detta sätt det används genom texten. Kristus kallas den förstfödde från de döda, trots att han faktiskt inte var den förste som uppstod från de döda (Joh 11:44) ...
Inte heller ordet 'begynnelsen' begränsas till den betydelse JW gör gällande. Att Kristus kallas begynnelsen gör honom inte mer till den förste som skapats än det gör med Fadern som också kallas så (Upp 21:6).
Kristus skapades säkerligen inte som det första tinget i begynnelsen, för vi har redan sett att han oupphörligt fanns till före och vid tiden för begynnelsen (Kol 1:17; Joh 1:1). Kristus kunde inte gärna vara begynnelsen av begynnelsen eftersom han fanns till innan begynnelsen började! (p. 42)'

Apg 20:28 KJV 'Ge därför akt på er själva och på hela den hjord som den Helige Ande har satt er till förvaltare över, för att föra i bet Guds församling som han har förvärvat med sitt eget blod.'

Apg 20:28 NWT 'Ge akt på er själva och på hela den hjord, inom vilken den heliga anden har satt ER till tillsyningsmän, till att vara herdar för Guds församling, som han förvärvade med blodet av sin egen [Son].'

Vid översättningen av detta stycke har Vakttornssällskapet tillsatt ordet [Son] för att avskilja ordet 'Gud' från ordet 'blod'. Det enda skälet till att tillägga ordet Son var att dölja det faktum att det var Gud som utgjöt Sitt blod för oss.

Titeln den Helige Ande (den tredje personen i Treenigheten) har också blivit reducerad till (ett lägre plan) 'heliga anden' för att passa in i Vakttornssällskapets undervisning om att Anden bara är en opersonlig 'aktiv kraft' som Jehova använder för att utföra sin vilja.

I sin bok Reasoning from the Scriptures with the Jehovah's Witnesses, hävdar Ron Rhodes att:

'Nya Världens tolkning av denna vers strider emot alla vedertagna översättningar av Skriften. NAS skriver till exempel "Guds församling som han förvärvade med Sitt eget blod." NIV skriver "Guds församling som han köpte med sitt eget blod." KJV skriver "Guds församling som han har förvärvat med sitt eget blod." Varför tolkar dessa standardöversättningar texten på detta sätt? Ett skäl är att det inte finns ett enda grekiskt manuskript som innehåller ordet 'Son'.' (p. 86)

Ron Rhodes fortsätter med att föreslå att vi ska fråga ett Vittne följande:

1. Varför tillägger Vakttornssällskapet ordet 'Son' i denna vers, när inte ett enda nytestamentligt grekiskt manuskript innehåller detta ord?
2. Tycker du att det är godtagbart att man sätter till ord i Bibeln som man inte finner i de ursprungliga manuskripten?

Heb 1:8 KJV 'Men till Sonen säger han, Din tron, O Gud, står i evigheters evighet: ett rättens spira är ditt rikes spira.'

Heb 1:8 NWT 'Men refererande till Sonen: Gud är din tron i evigheters evighet, och ditt rikes spira[n] ([the]) är rättskaffenhetens spira'

Detta stycke är ett mycket starkt vittnesbörd från Fadern angående Sonens likställighet med Honom. Fadern syftar faktiskt på sin Son, som Gud - Theos. Genom att förvränga denna text, för att undvika Sonens gudom, har Vakttornet verkligen tänjt ut fantasin och jag får lust att fråga vad som menas med detta påstående 'Gud är din tron'. Detta påstående är ett citat från Psalm 45:7 som låter 'Din tron,O Gud, varar från evighet till evighet: Ditt rikes spira är ett rättens spira.' vilket förresten Vakttornet också ändrat till att passa dem och deras förvrängda översättning. Varför motsäger de varje erkänd hebreisk och grekisk forskare? Varför motsäger de varje annan erkänd version?

Hela kontexten i hebreerbrevet kap 1 lär ut att Sonen är Gud, likställig med Fadern som gudom, den Evige, och sitter med Fadern på tronen i himmelen. As Gerald Wright påstår:

Denne Son äger Guds natur, 'avglansen av Hans ära.' Endast den sanne Guden äger sådan ära: 'Jag är Herren, det är mitt namn; och jag ger inte min ära till någon annan' (Jes 42:8).Igen denna text och många andra säger att Kristus äger Gud Faderns ära. Han är alltså inte någon annan vad det gäller likställighet; han är en med Fadern (jfr Joh 1:14; 17:5) (p. 21)

Apg 20:7 KJV 'Och på veckans första dag, när lärjungarna hade samlats för att bryta bröd ...'

Apg 20:7 NWT 'På veckans första dag, när vi hade kommit tillsammans till en måltid ...'

Denna text har blivit ändrad för att ge underlag till Vakttornssällskapets årliga nattvardsfirande, av Jehovas Vittnen känd som åminnelsen. Angående detta hävdar Gerald Wright:

Man måste notera att NWT innehåller en modernisering eller tolkning av originaltexten som förstör den rätta betydelsen. Deras ändring av 'bryta bröd' till 'måltid' saknar grund. Den grekiska texten säger inte att de hade samlats till en 'måltid'. Det säger för att 'bryta bröd' (Klasai = 'att bryta', Arton = 'bröd'). En ordagrann översättning är inte svår här, och texten behöver ej en sådan omarbetning av tolkningen såsom de har gjort (p. 72)
En titt på Vakttornssällskapets interlineära översättning av de grekiska skrifterna (Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures) är intressant här ty den grekiska texten (klasai arton) har den engelska översättning under den - och det står 'att bryta bröd' medan, i NWT är det ändrat så det står 'måltid' (gr. aleuron).

Matt 3:3 KJV 'Ty det är om honom profeten Jesaja talade när han sa: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör hans stigar raka.'

Matt 3:3 NWT 'Det är nämligen denne som det talas om genom profeten Jesaja i dessa ord: Hör! Någon ropar i vildmarken: Bered Jehovas väg NI folk! Gör hans vägar raka.'

I denna text får Vakttornssällskapet det till att Johannes förbereder vägen för Jehova, när det helt klart gäller att bereda väg för Kristus (Matt 3:1; Joh 1:15; 3:28-30; jfr Jes 40:3; Mal 3:1)

Titus 2:13 KJV 'medan vi väntar på att vårt saliga hopp infrias och vår store Gud och Frälsare Kristus Jesus träder fram i sin härlighet;'

Titus 2:13 NWT 'medan vi väntar på det lyckliga hoppet och det härliga framträdandet av den store Guden och av vår Räddare ([the] Saviour of us), Kristus Jesus,'

Angående denna text hävdar Gerald Wright att

'NWT har försåtligt lagt till en annan artikel (där det inte fanns någon och inte heller behövdes) för att det skulle verka som om det talades om två personer här - 'den store Guden' [Fader,enligt dem] och 'Räddaren' [Sonen]. Först menade vittnena att det är riktigt att lägga till den obestämda artikeln 'ett' till ett grekiskt substantiv som används utan artikel [i Joh 1:1] och nu vill de lägga till den bestämda artikeln 'den' (Se Machen, grekiska NT för nybörjare, p 23#26). De kunde inte lämna detta stycke oförändrat ty den strider mot deras begrepp om Kristus.Han är en liten gud och inte den store Guden (Jes 9:6 - en liten mäktig Gud??) Trots allt kan denna text endast gälla en person - Kristus.' (p. 50) J.W. Mantey intygar bestämt i sin vederhäftiga NT:s Grammatik (Manual Grammar of the New Testament) p. 147 att

Titus 2:13 hävdar att 'Jesus är den store Gud och Frälsare'
Ron Rhodes hävdar att -
'En studie av Gamla Testamentet visar att det endast är Gud som räddar. I Jes 43:11, hävdar Gud: "Jag, jag är Herren (Yahweh), och förutom mig finns ingen frälsare." Det är en utomordentligt viktig vers, för den visar att (1) ett anspråk på att vara frälsare i sig självt är ett anspråk på gudomlighet; och (2) det finns bara en frälsare - Gud. Eftersom Nya Testamentet klart syftar på Jesus som frälsare, blir den enda vettiga slutsatsen den att Jesus verkligen är Gud.' (p. 89) Vittnena känner inte denne ärorike Kristus så att de kan tillbedja Honom och de har inte en sådan ärorik Förlossare som kan frälsa dem. De har ej heller något hopp om härligheten, ty de tror inte att Kristus är Han (Joh 8:24). Jesus sade också 'Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.' (Joh 5:23). 'De som förvränger sanningen ur skrifterna gör det till sitt eget fördärv' (2Pet 3:16).

Litteraturförslag för vidare studier om detta ämne:

- G. Wright The JW's Bible - Perversions & Prejudices of the New World Translation, Star Bible & Tract Corp., 1975
- R. Rhodes Reasoning from the Scriptures with the Jehovah's Witnesses, Harvest House Pub,Oregon. 1993
- Robert H. Countess. The Jehovah's Witness' New Testament, Presbyterian & Reformed Publishing Co Ltd, N.J. 1982


Till KATOLIKnu