Biskop Anders Arborelius

Hopp för Kyrkan i det sekulariserade Sverige


Biskop Arborelius
om ljuspunkterna i sitt land

Stockholm, Sverige, den 26 januari 2004 (Zenit.org) - Den katolske biskopen av Stockholm tror, att Kyrkan i Sverige har kommit igenom den mest intensiva sekulariseringsperioden och är på väg mot någonting nytt.

Biskop Anders Arborelius, ledare för det han kallar "en mycket hoppfull liten grupp av katoliker i Sverige", delgav ZENIT skälen för sitt hopp: ett växande intresse bland unga människor för kallelser, ett samhälle som är mer öppet för andligt liv och ett växande erkännande av Kyrkan i ekumeniska och profana sammanhang.

Fråga: Vilka är de största utmaningarna, som möter Kyrkan i Sverige?

Biskop Arborelius: Den allmänna sekulariserade atmosfären i Sverige är den huvudsakliga utmaningen för alla troende--det materialistiska, hedonistiska och individualistiska livssättet gör det svårt för alla troende.

För oss katoliker finns det en speciell utmaning: De flesta av oss kommer från olika länder och kulturer, och vi måste växa samman till en enda familj.

Det finns även, ännu i dag, några fördomar mot katoliker, som betraktas ha något främmande, icke-svenskt drag. Jag får ofta frågan: "Är du en äkta svensk?" Många barn till invandrare vill vara så svenska som möjligt, så deras katolska tro tycks vara ett hinder för dem.

På samma gång finns det en växande öppenhet för andligt liv i Sverige. Människor håller på att bli trötta på sekulariseringen. Detta är en mycket hoppfull utmaning för oss -- vi måste vara mer öppna för evangelisation på ett adekvat sätt.

Fråga: Förvärras dessa utmaningar genom den växande sekularisering i Europa, något som visas genom motståndet att nämna kristendomen i förslaget till EU-konstitution?

Biskop Arborelius: Nej, jag tror inte det. Även om Sverige är medlem i EU, tenderar de flesta människor att tänka på Sverige som en egen enhet. Det har funnits mycket lite intresse i den diskussion, som ägde rum om förslaget till Konstitutionen.

Sverige är också mer sekulariserat än de flesta andra länder i EU, så jag tror, att vi redan har passerat den mest intensiva perioden i denna process och är på väg mot någonting nytt.

Fråga. Vad betraktar du som hoppfull utveckling för Kyrkan i Sverige?

Biskop Arborelius: Det växande intresset för andligt liv och andliga värden i samhället är mycket hoppfullt. Det är åter möjligt att tala om Jesus, något som bevisades, när vi hade en diskussion om honom i Svenska Dagbladet, en av de större dagliga tidningarna i Stockholm, i början av år 2003. Katoliker blir mer aktiva i intellektuella och andliga diskussioner på den offentlig arenan.

Vår kyrka växer fortfarande. På många platser längtar de troende efter en egen kyrkobyggnad. Även om vår ekonomiska situationen har förbättrats-- sedan år 2000 har vi tillåtits att ta upp skatt från våra medlemmar genom beskattningssystemet -- har vi inga möjligheter att bygga kyrkor, där sådana behövs.

Fråga: Har ungdomen i Sverige besvarat påven Johannes Paulus II:s inbjudan till unga människor genom världsungdomsdagarna och liknande ting?

Biskop Arborelius: Ja, ett stort antal av våra unga katoliker har deltagit i världsungdomsdagarna, och vi ser, att de står under inflytande av den Helige Faderns person och budskap -- det är tydligt, att några av våra unga katoliker är mycket influerade av honom.

Vi har också organiserat ungdomsdagar för stiftet under åren mellan världsungdomsdagarna.

Fråga: Hur är era relationer med den lutherska kyrkan i Sverige?

Biskop Arborelius: På det personliga planet är relationerna utmärkta; vi använder t.ex. mer än 50 lutherska kyrkor regelbundet, eftersom vi inta har tillräckligt med kyrkor.

Olyckligtvis har de inre splittringarna i den lutherska kyrkan gjort det svårt att etablera djupare ekumeniska relationer. På sista tiden har det funnits många dogmatiska och etiska problem, som det har varit svårare att klara upp. Likväl finns det även hoppfulla tecken tack vare spiritualitetens ekumenik.

Fråga: Vad kan man göra för att bedriva evangelisation bland människor av god vilja i ditt land? I de övriga EU-nationerna?

Biskop Arborelius: Jag tror, att det viktigaste sättet att evangelisera i Sverige i dag är genom kontakter i det vardagliga livet, t.ex. arbetet.

Vittnesbördet från en verkligt engagerad katolik kan utföra underverk. Även Kyrkans röst i nutida stridsfrågor - fred, etik och livets värdighet - är mycket viktig.

Framför allt behövs andlig vägledning mycket starkt. Våra kontemplativa kommuniteter är kraftsamlingar för evangelisation.

Beträffande de andra länderna i EU är de mycket olika, och jag kan inte se någon gemensam strategi för evangelisation..

Fråga: Vilka är dina förhoppningar för Kyrkan i Sverige inför framtiden?

Biskop Arborelius: Vi är en mycket hoppfull liten grupp av katoliker i Sverige. Det tycks även finnas ett växande intresse för kallelser bland unga människor, särskilt för ordensliv. Vi ser, att vår Kyrka håller på att bli mer accepterad som en del av samhället och mer än så, som en del av den ekumeniska världen.

Det finns alltid konversioner, inklusive sådana från manliga och kvinnliga protestantiska präster och pastorer och dop av vuxna. Under detta jubileumsår - S:a Birgittas 700-årsjubileum och vårt stifts 50-årsjubileum - har vi vuxit i enhet. Förhoppningsvis kommer vi även att växa i vår önskan att bli en mer evangeliserande gemenskap.

Biskop Anders Arborelius ocd

Översättning från zenit.org
av Gunilla Gren

home
Till KATOLIKnu