Biskop Anders Arborelius ocd

Pressklipp


Namnet "Katolsk"

Fem samfund gör anspråk på namnet Katolska kyrkan

Fem olika samfund gör anspråk på att få registrera sig som trossamfundet Katolska kyrkan. Det blir kammarkollegiet som får avgöra vem som har rätten till namnet.

En av huvudreglerna för att kunna registrera sig som ett trossamfund är att man har ett namn som tydligt identifierar vem man är, i synnerhet i förhållande till andra trossamfund.

Katolska kyrkan är idag registrerad som Stiftelsen Romersk-katolska kyrkan i Sverige. När man nu i enlighet med den nya lag som trädde i kraft vid årsskiftet vill registrera sig som det trossamfund man är, Katolska kyrkan, uppstår problem. En liten grupp i Linköping har redan registrerat namnet ”Den heliga katolska kyrkan”.

Tre förslag

Stiftelsen Romersk-katolska kyrkan har därför, i sin ansökan till kammarkollegiet om att bli registrerad som trossamfund, lämnat tre namnförslag. I första hand vill man registreras som Katolska kyrkan, i andra hand som ”Katolska kyrkan i Sverige” och i tredje hand som ”Romersk-katolska kyrkan”.

Fler konkurrenter

Ytterligare tre kyrkor gör anspråk på benämningen katolsk kyrka: Liberala katolska kyrkan, Fria katolska kyrkan och Gammalkatolska kyrkan.

- Vi är den Katolska kyrkan, säger Anders Arborelius. Det är oss man spontant tänker på när man talar om katoliker.

Sten-Bertil Jakobson, biskop i Liberala katolska kyrkan säger till tidningen Nya Dagen att han inte är orolig för sin egen del, men att han finner hela historien märklig:

- Vi är registrerade hos patent- och registreringsverket under namnet Liberala katolska kyrkan och har varit det i många år, så det är märkligt att de reagerar först nu. Vår förre biskop och deras förre biskop hade en överenskommelse om att de skulle kalla sig Romersk-katolska kyrkan och vi Liberala katolska kyrkan för att undvika sammanblandning.

Anders Arborelius känner inte till att det skulle finnas en sådan överenskommelse.

- Romersk-katolsk är inte något officiellt namn, utan har kommit till för att gå andra till mötes och undvika samman blandning. Men vår identitet är ”den katolska kyrkan” – hör man någon definiera sig själv som ”romersk katolik”? Eller någon annan för den delen kalla oss för ”romerska katoliker”.

Han tycker det är på tiden att man nu också officiellt får registrera sitt rätta namn i Sverige: Katolska kyrkan.

- Vi behöver inte längre stå i farstun och ödmjuka oss och anpassa oss efter andra. Vi är äldst och det är teologiskt korrekt att definiera oss som den katolska kyrkan.

Att begreppet romersk-katolsk uppstått hänger troligen samman med att man definierat de katoliker som hör till latinska eller romerska riten som ”romerska katoliker”. Men eftersom den katolska kyrkan rymmer en rad andra riter, varav ett flertal finns representerade i Sverige, är det fel att beteckna hela trossamfundet som romerskt katolskt.

- Beteckningen ger en begränsad bild av Katolska kyrkan och för våra orientaliska katoliker är den direkt felaktig, säger Anders Arborelius.

Komplicerad process

När ett slutgiltigt besked i namnfrågan fattas av kammarkollegiet kan biskop Anders Arborelius inte svara på. Det är en komplicerad process, som löper parallellt med de förändringar som måste göras i stiftelselagen för att man skall kunna upplösa Stiftelsen Romersk-katolska kyrkan.

- Men vi får hoppas att de har förståelse för våra argument och ser på internationell praxis när de fattar beslut om vilket trossamfund som officiellt ska få kalla sig Katolska kyrkan.

Maria Hasselgren
(Ur Katolsk Magasin nr 6 den 12 maj 2000)


home
Till KATOLIKnu