Biskop Anders Arborelius OCD


Predikan Maria, Guds Moders högtid den 1 jan 2009

i S:t Petri kyrka i Malmö

Predikan är nedskriven efter bandinspelning

Kära bröder och systrar. Det är alltid en stor glädje att få börja det nya året här i vårt kära Malmö och tillsammans tacka Gud för hans nådegåvor och ta emot hans välsignelse. Det är viktigt att vi börjar året på rätt sätt. Många av er har säkert avlagt högtidliga nyårslöften. Hoppas ni kommer ihåg dem i morgon! Vi vet hur svaga och bräckliga vi är. Vi vill så väl. Men det blir så lite av det vi lovar.

Därför tror jag att man skulle kunna göra på ett nytt sätt i år. Liturgin hjälper oss att se hur vi skall börja detta nya år på bästa sätt. Redan i kollektbönen bad vi: låt oss under detta nya år få leva burna av Marias förbön. Tänk om vi verkligen kunde försöka leva på det sättet i medvetande om att vi ständigt bärs av Jungfru Marias förbön. Då blir det inte en ansträngning, något konstlat, utan det blir helt enkelt att acceptera att Guds Moder med oändlig kärlek och ömhet ber för oss. Hon är alltid trofast. Tänk om vi under hela detta år kunde ta till oss vissheten om att vi ständigt är föremål för hennes förbön och hjälp.

Det andra som liturgin kan hjälpa oss med vid årets början är det vi hörde i första läsningen, där det talas om Arons välsignelse. Guds välsignelse vilar ständigt över oss och ger oss den kraft, glädje och styrka i tron som vi behöver. Om vi kommer ihåg dessa två nådegåvor, Jungfru Marias förbön och Guds välsignelse, under detta år, kan jag försäkra er att det sker något stort och omvälvande i vårt liv. Det går då upp för oss hur stor Guds omsorg, kärlek och välsignelse är och att Jungfru Maria hjälper oss och påminner oss som en kärleksfull mor om Guds ständiga omsorg och välsignelse.

När vi idag firar julens oktavdag, Guds Moder Marias högtid, så är det för att Maria skall hjälpa oss att bevara julens nåd och gåva och begrunda den i vårt hjärta. Vi hörde i evangeliet att "Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det" Det stora som skedde med henne, att hon fick föda Frälsaren till världen, tog hon till sitt hjärta och begrundade. Därför kan hon också hjälpa oss att bli kvar i meditation och bön över det stora som har skett, när Jesus kom ner till oss. Vi behöver alla den kontemplativa frid och stillhet som dessa ord om Maria pekar på. Maria kan hjälpa oss att hitta denna inre frid och tillbedjan inför Jesus och hans mysterium. Vi lever i ett så högt tempo att det kan vara svårt för oss att få den frid och stillhet som vi behöver för att budskapet skall sjunka in och bli kött och blod i oss. Därför är det så viktigt att vi unnar oss möjligheten till inre frid och begrundan. Så försök ha den vackra ikonen av Jungfru Maria i bön och begrundan inför era ögon under detta år. Då kan jag förvissa er om att det också blir ett gott nytt år.

I andra läsningen hörde vi, att vi har fått Kristi egen Ande ingjuten i vårt hjärta, så att vi hela tiden har möjlighet att återvända till bönens stillhet och vila inför Gud. Den Helige Ande är ständigt inom oss för att dra oss djupare in i gemenskapen med Kristus och med Fadern. Vi får aldrig glömma att det inte är vi själva som skapar, hittar på bön, utan det är alltid Anden som inspirerar oss och driver oss till att be. Vi kan inte ens säga: "Herre, Herre", om inte den Helige Ande drev oss till detta. Så om vi också försöker lyssna mer till den Helige Andes stilla susning och röst under detta år, kan jag också försäkra er om att det blir ett gott nytt år.

Ja, kära bröder och systrar, egentligen är det kristna livet mer att ta emot Guds gåvor än att själva göra en mängd saker. Om vi lär oss att ta emot allt det som Gud ger oss, då går det kristna livet också av sig självt. Då blir kärleken till nästan en fest. Då blir botgöring och bön gåvor som vi översköljs med. Vi tror ibland att det är svårare än det är, eftersom vi bara litar på vår egen mänskliga kraft och vårt initiativ. Men om vi lär oss att lyssna till Andens röst och ta emot Guds välsignelse och lita på Jungfru Marias förbön, blir livet något helt annat. Då är det kristna livet en naturlig sak som vi hela tiden får glädja oss åt.

I dag är det också en förbönsdag för fred i världen. Den Helige Fadern sänder varje år ut ett budskap till världen, inte bara till oss katoliker utan till alla människor av god vilja, för att vi tillsammans skall be om Guds fred för att världen skall få liv. Det tema den Helige Fadern i år talar om är att bygga fred genom att bekämpa fattigdomen och hjälpa de fattiga att komma ur den onda cirkel de lever i. Att göra så leder nästan spontant till en fredligare värld. Vi frågar vad vi kan göra här uppe i vårt land. Krig pågår i Gaza, Kongo och på ett flertal platser i världen.

Kan vi som lever så långt borta göra något? Ja, det kan vi faktiskt, dels genom att be om Guds fred på jorden och dels genom att i våra mänskliga relationer leva i fred, endräkt och samförstånd med varandra. Malmö har skakats av konflikter i Rosengård. Också på nära håll kan vi i våra familjer, på våra arbetsplatser och med våra grannar försöka bidra till dialog, samförstånd och fredliga relationer. Ja, vi kristna är kallade att efterfölja Kristus, Fredsfursten, att leva som Jungfru Maria, Fredens drottning, och att i våra dagliga uppgifter verka för att det skapas frid och fred mellan människor.

Påven talar om en global solidaritet som mer och mer borde bli verklighet i globaliseringens kölvatten. I vårt stift kommer vi människor från snart sagt hela världen. Om vi tillsammans kan ge ett vittnesbörd om att det går bra att leva tillsammans i fred, samförstånd och ömsesidig kärlek, kan vi också inspirera det svenska samhället, som hotas av mer och mer segregation, att istället arbeta för solidaritet mellan olika folkgrupper. Så visst kan vi göra någonting även om vi är långt borta från det stora slagfältet. Som Kristi lärjungar har vi fått den Helige Andes kraft som driver oss att i Jesu efterföljd förverkliga det som Jesus i sin Bergspredikan och i Evangeliet i stort har gett oss i uppdrag att göra.

Påven ber oss alltså om att under detta år verka för fred genom att bekämpa fattigdom. Här finns det ett oändligt utrymme för vår påhittighet och fantasi, hur vi på vårt sätt, på vilket sätt det vara må - om det är mer genom bön eller om det är mer genom att hjälpa de fattiga med pengar eller kärleksgärningar - hur just vi kan bidra till en fredligare värld. Men vi måste alltid börja i vår närhet. Eftersom det nya året är en inbjudan till en början och omvändelse är det viktigt att tänka efter hur vi har det. Vilka människor är det jag har svårast med? Vilka är det som jag undviker? Vilka är det som väntar på min kärlek, på min förlåtelse? När vi verkligen litar på den Helige Andes hjälp och Jungfru Marias förbön får vi också inspiration och kraft för att gå vidare, för att verkligen söka Jesus och hans vilja i vårt vanliga liv.

Det är min önskan och min bön för er alla att ni låter Guds välsignelse vila över er under hela detta år och att ni litar på att Jungfru Marias förbön följer er. Speciellt när det är svårt, mörkt och jobbigt är det viktigt att veta, att vi har en mor som ber för oss och hjälper oss att se ljuset, när det är som mörkast. Låt oss därför också försöka att sprida detta ljus till dem som sitter i mörker och dödsskugga. Säkert har vi någon i vår närhet som just behöver oss för att ljuset skall lysa i deras liv. Låt oss därför tänka efter vem i vår närhet det är som Jesus pekar på och vill att vi skall förmedla hans kärlek och ljus till. Om vi gör det blir det också ett gott nytt år. Ännu en gång önskar jag er att detta år verkligen skall bli ett gott nytt år, då Guds välsignelse, Marias förbön och den Helige Andes ständiga inspiration skall leda er på Jesu väg, den väg som leder till det eviga livet, den enda väg som för genom döden och in i Guds härlighet.

I Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Amen.

+Anders Arborelius ocd

top

bskp Anders Arobrelus OCD Annat av Biskopen
mailtobskp Anders Arobrelus OCD

home
Till KATOLIKnu