Biskop Anders Arborelius ocd


Vallfärd till Oskarström 29 maj 2010

Predikan vid högmässan
Biskop Anders Arborelius ocd
Predikan är nedskriven efter bandinspelning

 

Kära bröder och systrar. Vi är alla här idag för att tillsammans ära Jungfru Maria, för att få hennes hjälp och beskydd, så att vi kan leva i ständig förening med Jesus Kristus. Jag tänker först på de barn här som sitter längst fram och som nyligen har tagit emot sin första heliga kommunion. Med ett rent hjärta vill de öppna sig för Jesus Kristus. Tänk om vi alla på samma sätt kunde bereda Jesus ett rent hjärta, där han får bo. Det är Jungfru Marias uppgift i Kyrkan att hjälpa oss att leva ett heligt, rent och kyskt liv i Jesu efterföljd. Därför ber vi alla att hon skall hjälpa oss att bli Jesus ännu mer trogna. Vi instämmer med Elisabet som säger: ”Välsignad är du mer än andra kvinnor” och ”salig hon som trodde.” I Jungfru Maria får vi en underbar ikon av vad det är att vara kristen och leva i Jesu närhet. Vi behöver henne alla för att bli Jesus trogna och ge ett gott vittnesbörd om ett kristet liv.

Maria visar oss på två saker. Vi har nyss hört hennes lovsång, där hon prisar Guds storhet. Det är också människans stora uppdrag och kallelse att prisa och förhärliga Gud i alla väder och omständigheter.  Vare sig det är sol eller regn, sorg eller glädje i vårt hjärta får vi prisa Gud för hans storhet, och därför kan vi alltid med Jungfru Maria prisa Gud för hans nåd, godhet och barmhärtighet i Kristus.

Det andra vi kan lära oss av Maria är det vi också ser i dagens evangelium: att hon besöker sin släkting och hjälper henne i hennes behov. Maria hjälper oss också att få en djupare kärlek till  vår nästa. Jag ser just nu en mamma som ger sin dotter en kappa, ett tecken på omsorg och kärlek. Kanske vi just i dag, när det är lite kallt och jobbigt, får många tillfällen att visa varandra omsorg, omtanke och kärlek. Så är det i vårt liv. Gud vill också att vi skall möta honom i varandra. Vi tror ju att Jesus Kristus kan möta oss och se på oss genom vår nästa. Vi vet att vi en gång vid tidens slut skall vi dömas efter om vi känt igen Jesus i den nödlidande, den utstötte, den fattige. Därför hjälper Maria oss att också ha ett hjärta för de små, de svaga, de bortglömda och de föraktade.

Om vår Kyrka skall kunna ge ett gott vittnesbörd i Sverige av i dag måste vi alla anstränga oss lite mer. Vi måste var och en på sitt sätt försöka göra Jesus tydlig genom vårt sätt att leva, verka och handla. Därför behöver vi just Jungfru Marias hjälp för att i vardagen kunna ge detta vittnesbörd. Vi såg i evangeliet att Maria säger ja av hela sitt hjärta till Gud. Hon säger också ja till sin nästa.

Det är så viktigt med lilla ordet ja, att vi försöker att i livets alla omständigheter säga ja till Gud, när han begär något av oss. Vi får säga ja till vår nästa, när hon behöver oss och ja till Kyrkan, när Kyrkan behöver vår tjänst. Genom att lära oss det lilla ordet ja kan mycket förändras i vårt liv. Vid denna tid har jag konfirmation på många ställen i vårt stift. När konfirmanderna förnyar sina doplöften och säger ja till sin tro är det något stort, något verkligen banbrytande. Vi måste alla dag efter dag lära oss att säga ja till det Gud väntar av oss. Vi skall inte säga: i morgon, kanske eller när det är lite lugnare utan verkligen tro att Gud varje dag på nytt ger oss vårt uppdrag. Liksom Maria hade uppdraget att gå till sin behövande släkting och hjälpa henne, har vi också ett uppdrag, en kallelse, som väntar på oss i vardagen.

Ni, kära barn, går i skolan, och det är där ni skall säga ja till Jesus. Många av era kompisar vet ingenting om Jesus, om kristendomen, om den Katolska Kyrkan, men också ni kan berätta med era egna ord om att ni fick komma till Oskarström, att ni fick gå i procession och be. Kanske någon kan bli intresserad just genom era ord. För både gamla och unga är det viktigt att vi vågar berätta om vår tro, att vi vågar stå upp för Jesus och Kyrkan, också när det inte är så populärt, också när människor kommer med sin kritik, som ibland är ganska aggressiv.

Bakom kritiken finns det alltid ett intresse, även nu på sistone, när många människor har yttrat sig kritiskt mot oss. Kanske finns det bakom de begångna synder, som katolska präster och andra gjort sig skyldiga till, ett intresse, en besvikelse. Man hade väntat sig något stort och underbart av oss kristna, inte minst av oss präster. Därför blir man oerhört besviken, när man ser att inte alla har levt upp till sin kallelse. Det ser jag som ett stort och hoppfullt tecken. Människor väntar sig något av oss katoliker i Sverige av i dag. Man väntar sig ett trovärdigt vittnesbörd om Jesus Kristus. Man väntar sig att känna igen något av Jesus och Maria i oss.

Därför är det så viktigt att vi alla går omvändelsens väg, att vi söker ett heligare, bättre liv, att vi verkligen säger ja både till Jesus Kristus och till vår nästa, att vi inte sätter våra egna små intressen, vår egen bekvämlighet, vår egen rikedom i centrum. Ibland är vi katoliker bara katoliker en timme på söndagen. Resten av veckan lever vi som alla andra ett mer eller mindre sekulariserat, ja hedniskt liv. Hur många katoliker föredrar inte att gå till Ikea eller Maxi på söndagen istället för till kyrkan? Då ger vi ett dåligt vittnesbörd.

Därför ber vi i dag Maria att hon hjälper oss att bli bättre kristna, mer trofasta katoliker, så att vi verkligen här i Sverige kan hjälpa människor som inte känner Kristus att få möta honom. Det uppdraget har vi alla. I dag tänker jag speciellt på er, barn och ungdomar, för just i den unga generationen i Sverige är det så många som inte har en aning om vem Jesus är och vad han vill ge oss. Därför är det också så viktigt att vi i våra församlingar hjälper våra unga att komma till en djupare tro. Min och er stora sorg är ju att så många unga har försvunnit från Kyrkan. Vi har alla anhöriga, vänner och bekanta som har valt en annan väg. Därför ber vi i dag speciellt för dem som har vänt Kristus och Kyrkan ryggen att de får Jungfru Marias hjälp och beskydd för att hitta vägen tillbaka till Kristus och Kyrkan. Kyrkan är ju deras mor. Liksom Maria längtar Kyrkan efter att visa sin omsorg och kärlek till alla dem som skulle ha varit med oss i dag men som har valt andra vägar. I dag ställer vi alla dem under Jungfru Marias beskydd.

Det är viktigt att vi har ansvar för varandra, att vi tar vår kallelse att ge kärlek till vår nästa på allvar. Då kommer också människor att hitta vägen tillbaka och veta att de i Kyrkan har sitt andliga hem. Men det beror på var och en av oss, att de förstår att de är efterlängtade och att Kyrkan alltid är en mor med öppen famn liksom Jungfru Maria som ständigt ber för dem som har försvunnit, för syndarnas omvändelse och för allas vår helgelse. Därför är vi här i dag för att vi skall bli mer engagerade, mer ivriga och mer hängivna kristna. Ingen kan hjälpa oss bättre än Jungfru Maria.

Så kom ihåg, även om ni glömmer allt annat jag har sagt, de två små ja-orden: att säga ja till Gud av hela vårt hjärta och att säga ja till vår nästa som behöver oss. Det är min bön och önskan för er alla att Jungfru Maria hjälper er att leva detta ständiga ja-ord i ert dagliga liv, så att er katolska tro inte bara är något som gäller en timme på söndagen utan är något som gäller tjugofyra timmar per dygn under hela veckan. Då kommer det att hända stora sker också här i Sverige, om vi katoliker verkligen i Marias efterföljd säger ja till Gud och ja till vår nästa. Ja, då kommer vi att se stora ting och kunna tacka Gud, så att han hjälper oss alla att gå i Jesu efterföljd med Maria.

Här i dag har vi gått med Maria i skogen och det var vackert. Men vi gick också på gatan medan bilarna susade förbi, och det var lite farligt att gå där. På samma sätt är det ofta i vardagen, när vi är mitt i det vardagliga livet och vågar bekänna oss till Kristus och Kyrkan. Det är inte alltid så lätt. Vi kanske får kritik. Man tycker att vi är konstiga. Men man kommer att se oss. Man kommer att lägga märke till oss, och säkert kan det fastna ett litet frö som kan bära frukt i människors hjärtan, när vi tar vår tro på större allvar. Det är det som vi ber Jungfru Maria om här i hennes, vårt och hela världens Oskarström. Här på denna heliga plats får vi räkna med att Maria brer ut sin mantel, att hennes beskydd och förbön når upp till Jesus Kristus. Vi anbefaller oss alla till henne. Heliga Guds Moder, vår Fru av Oskarström, bed för oss.

+Anders Arborelius ocd


Till KATOLIKnu