De sju huvudsynderna - eller de s.k. "dödssynderna"


Denna sida uppdaterades 2019-04-02

En artikel från Nordisk Familjebok 1927

Dödssynder (lat. peccata mortalia) benämnas med ett närmast från 1 Joh. 5: 16, 17 hämtat uttryck i den romerska kyrkans lära de "svårare" synder, som bestå däri, att människan "frivilligt och i en viktig sak" överträder den gudomliga lagen. Dessa synder göra henne skyldig till den eviga dödens straff och kunna endast försonas genom botens sakrament.

Till skillnad därifrån talas om lättare eller "förlåtliga" synder (peccata venialia), som väl i viss mån för människan försvåra men ej förhindra vägen till frälsning och för vilka förlåtelse lätt och på mångfaldiga sätt kan vinnas. Då den enskilda syndens tillhörighet till den ena eller andra av dessa klasser enligt katolsk åskådning väsentligen avgöres efter rent yttre kriterier, har romerska kyrkan aldrig förmått uppdraga någon säker gränslinje mellan båda.

Luthers klagan - "ingen doktor är så lärd, att han kan skilja mellan dödssynd och förlåtlig synd" - har fullt fog. Skolastiken sökte emellertid - i anslutning till en äldre tradition om åtta "huvudsynder" - fixera sju slag av dödssynder:
högmod, girighet, vällust, avund, dryckenskap, vrede och andlig lättja eller liknöjdhet.


I den evangeliska kyrkan får distinktionen mellan dödssynder och förlåtliga synder, i den mån den över huvud spelar någon roll, en helt annan innebörd. Det avgörande är ej den enskilda syndens objektiva beskaffenhet utan den syndande människans sinnesförfattning. I och för sig är varje synd en dödssynd, men för varje synd, för vilken förlåtelse i ånger och tro sökes, kan sådan ock vinnas.

Väl talar man även i den evangeliska kyrkan i anslutning till Matt. 12: 31 ff., varmed Hebr. 6: 4 ff.; 10: 26 ff. och 1 Joh. 5: 16 ff. plägat sammanställas, om en synd, som ej kan förlåtas: "synden mot den Helige ande". Men därmed förstås ej någon enskild synd utan det framhärdande och medvetna motståndet emot Guds i dess sanning klart insedda frälsningsuppenbarelse, således ett tillstånd av fullkomlig förhärdelse, vari människan icke vill söka och därför icke heller kan finna förlåtelse.Nordisk Familjebok 1927

Se även:
De åtta lasternas olika ursprung och verkningar av Johannes Cassianus
"De sju Dödsynderna" Huvudsynderna eller lasterna enligt Bibeln och Kyrkans tradition
Katolska Kyrkans Katekes


Till KATOLIKnu