Är islam en fredsälskande religion?

Översättning till svenska från: Answering Islam

Vi skall här behandla frågornas "användning av våld" och av "samexistens med andra religioner" i islam.

Låt mig börja med att säga, att Gud har givit oss fri vilja att välja vårt eget trossystem. Jag tror starkt på frihet i religion och jag fördömer ingen, för att han eller hon tror något annat än det jag själv tror. Jag vill inte förolämpa muslimerna genom något jag säger i dag, och jag hoppas, att ni kommer att acceptera mina ord i den anda de är tänkta.
Efter det fruktansvärda händelserna den 11 september har vi hört många muslimer säga vad islam lär och inte lär beträffande våld mot andra och om samexistensen mellan muslimer och icke-muslimer. Några säger, att islam är en fredsreligion, att den inte tillåter att man dödar andra, och att de som utför attackerna förvrider islams lära, genom att de gör anspråk på att handla i islams namn. Ytterligare andra säger, att islam verkligen tillåter att man dödar andra, och att det även är ett ädelt syfte. Vem har rätt?
Uppenbarligen kan vi inte döma någon religion genom att endast se på dem som hävdar, att de följer den. Det skulle vara allt för lätt att peka finger åt de många muslimer som har gjort sig skyldiga till våld mot kristna, judar och andra under århundradena och dra slutsatsen, att islam predikar våld, eller att peka finger åt de många kristna som har gjort sig skyldiga till våld mot muslimer, judar och andra och dra slutsatsen, att kristendomen predikar våld. Detta skulle emellertid vara helt felaktigt. Alla som gör anspråk på att handla i religionens namn är inte sanna anhängare av dess läror. För att besvara den fråga, som vi är intresserade av i dag, är det nödvändigt att gå tillbaka till islams källor, för att se vad de har att säga om våld och om samexistens med anhängare av andra trosuppfattningar. Jag skall därför först betrakta Koranen, islams heliga bok, som muslimerna tror blev uppenbarad för Muhammed från Gud, och Hadith, som är samlingar med Muhammeds uttalanden och handlingar. Dessa är de förnämsta två källorna i islam. (De andra två källorna är Ijmaa' och Qiaas). Jag skall fortsätta att betrakta handlingarna hos islams profet och hans följeslagare, eftersom de var de människor, som bäst förstod Koranen och som har muslimer i dag tagit som förebilder.

Upphävande inom Koranen

Vad menar vi med termen "upphävande"?
De arabiska orden 'nasikh' och 'mansukh' härleds båda från samma rot 'nasakha', som innehåller betydelser sådana som 'att upphäva, att ersätta, att återkalla, att avskaffa'.
Ordet nasikh (en aktiv particip) betyder 'den avskaffande', medan mansukh (passiv form) betyder 'den avskaffade'. Dessa termer är facktermer, som refererar till vissa delar av den koraniska uppenbarelsen, som har blivit 'avskaffade' av andra. Det avskaffade avsnittet kallas 'mansukh', medan det avskaffande kallas 'nasikh'. (Ahmad von Denver: Ulum Al-Quran).
Att förstå begreppet upphävande är mycket viktigt för att kunna förstå islam. Inom själva Koranen finns det påståenden, som motsäger varandra.
Till exempel har jag nyligen läst en artikel av Karen Armstrong, som säger: "det enda tillåtna kriget (i Koranen) är det som sker i självförsvar. Muslimer får inte börja fiendskap (2:190)".

Dessa verser tycks tillräckligt klart säga, att Koranen lär ett fredligt svar till dem som motsätter sig islam. Men det finns andra verser i Koranen som säger det helt motsatta. Till exempel:

(Vi kommer att ta en närmare titt på denna vers senare.)

Vilken vers bör muslimerna följa? Enligt läran om upphävande ersätter de senare texterna de tidigare, närhelst det finns oförenligheter, eller de sägs "avskaffa" de tidigare texterna. Därför behöver en muslim helt enkelt veta, vilken vers som kom tidigare och vilken som kom senare. Vikten av läran om upphävande kan inte underskattas. I en moské i staden Kufa såg Ali b. Abi Talib en gång människor, som samlades runt domaren Abdur-Rahman. Domaren var förvirrad beträffande vad som var tillåtet och vad som inte var det. Ali frågade honom, om han kunde skilja de avskaffande verserna från de avskaffade; han sade, att han inte kunde det. Ali grep då mannens öra, vred det och sade: "du förgås, och du får andra att förgås. Döm inte mer i vår moské". Detta visar hur viktigt detta är; personen som inte känner till upphävande skall "förgås och får andra att förgås", enligt Ali Ibn abi Talib.
Då vi återvänder till de tre verser jag har citerat ovan, ser vi, att alla tre var avskaffade, enligt muslimska lärde. (För detaljerad information beställ böcker med titlar som "Det avskaffande och det avskaffade" av författare som Ibn Hazem, Al-Karmi, Ibn Al-Lawzi, Al-Muqri eller Al-Nisabouri).
Suyuti säger i sin bok "Istenbat al tanzeel": "Allting i Koranen om förlåtelse är avskaffat genom vers 9:5". Al-Shawkani säger i sin bok "Alsayulu Jarar 4:518-519": "Islam är enhällig i fråga om att bekämpa de icke-troende och att tvinga dem till islam eller att underkasta sig och betala Jiziah (speciell skatt betalad endast av kristna eller judar) eller att dödas. Verserna om att förlåta dem har avskaffats enhälligt genom förpliktelsen att strida i vilket fall som helst."
Var snäll och lägg märke till, att jag inte talar om för muslimer, vilka verser de skall följa och inte. Som jag sade tidigare, tror jag till 100% på individens rätt att välja sin trosuppfattning. Det som jag emellertid säger är, att enligt den islamiska läran om upphävande är dess verser av noll och intet värde. De motsägs av senare verser, och i islam är det de senare verserna, som måste följas i dag.
Låt oss nu ta en titt på några verser i Koranen, som inte skrevs förrän senare, i Medina.

Koranen säger:

Här ser vi för första gången att kriget var tillåtet. Kom ihåg att under islams tidigare dagar var krig inte tillåtet. Men dessa verser avskaffar de tidigare verserna och tillåter krig både i självförsvar och mot dem som muslimerna inte hade fördrag med. Emellertid blev även dessa verser i sin tur avskaffade genom dessa senare verser.

Det vi nu ser är detta: Koranen befaller muslimer att strida för att upprätta Allahs kungarike på jorden (hela jorden) genom vilka medel som helst. De flesta islamiska forskare säger, att en vers i Koranen (9:5) avskaffar 124 verser, vilket i grunden är alla verser som talar om fred och förlåtelse. Denna vers lyder:

Som vi tydligt ser i denna vers (som allmänt kallas svärdets vers) finns det endast en väg ut för hedningarna (eller de otrogna) att bli besparade från att dödas. De skall ångra sig, be regelbundna böner och praktisera regelbunden kärleksverksamhet, dvs. bli muslimer. Vad bokens folk beträffar läser vi i samma Sura v. 29, som talar om för oss sättet att slippa bli dödade "till dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten."
De måste betala skyddspengar och acceptera att vara besegrade, dvs. andra klassens medborgare, även om de bor i sitt hemland. Vi ser detta omsatt i praktiken i Egypten, Syrien, Libanon, Irak, Sudan och alla länderna i Mellanöstern, som erövrades av muslimerna under islams första hundra år. De kristnas förfäder, som bor där nu, led en hel del för att hålla ut som kristna.
Nu finns det en fighi regel man måste ta i betraktande, när man studerar detta, dvs. det man anser vara det ovillkorliga i uttalandet, inte specialiseringen i skälet till uppenbarelsen. Det vill säga de följer bokstaven, inte lagens anda.… Med andra ord betraktar muslimska forskare Koranen och Muhammed i ljuset av deras innebörd, inte i ljuset av skälen till uppenbarelsen, när de fäller en dom.

Hadith

Hadith är uttalanden av Muhammed, islams profet. Det är den andra källan i den islamiska läran. Hadith överensstämmer fullständigt med Koranen (beträffande våld och samexistens). Hadith har samma uppfattning om upphävande och samma historiska karaktärsdrag. Det vill säga att Muhammeds undervisning var mycket fredsälskande i början av islam, men sedan kom uttalandens sådana som:

Ibn Haban berättar i sin Sahih vol.14 s. 529: Muhammed sade: "Jag svär vid honom som har min själ i sina händer. Jag blev sänd till dig med ingenting annat än massaker."

I sin Musnad (vol 2, sid 50) berättar Imam Ahmed genom Ibn Omar: "Profeten sade: 'Jag blev sänd genom svärdet att ta itu med domens dag och mitt livsuppehälle finns i skuggan av mitt spjut och hos dem som inte lyder mig finns förödmjukelse och underkastelse.'"

Omar Ibn al_Kkatab sade: "Jag hörde Allahs profet säga: 'Jag vill kasta ut judarna och de kristna från halvön, och jag vill inte lämna kvar någon annan än muslimer på den.'" (Sunan Abu Dawud, vol.2, nr 28 från Muhaddith program). (www.muhaddith.org)

Ibn Ishaq och al-Waqidi rapporterar, att Profeten morgonen efter mordet (på Kab Ibn al'Ashraf) sade: "Döda alla judar ni kan lägga händerna på." (El beddayah wa alnihaya - Ibn Katheer - vol 4 - i kapitlet om att döda Ka'ab bin al'Ashraf).

1. Muhammeds handlingar

Låt oss nu ta en titt på handlingarna hos Muhammed, islams siste profet, som Koranen säger.

Aisha (Muhammeds älskade fru) sade: "Hans (Muhammeds) karaktär var Koranen" (berättade muslimen). Därför återspeglar Muhammeds liv en riktig tolkning av Koranen. När vi läser om handlingarna av islams profet, ser vi många fall av lönnmord. De flesta av dessa fall hände eftersom någon kritiserade islams profet endast i ord. Vi läser:
Ibn Ishak sade: "Sändebudet sade: 'Döda alla judar som kommer i er makt.' Därpå hoppade Muhayyisa b. Masud på Ibn Sunayuna, en judisk handelsman, med vilken de hade sociala och handelsmässiga relationer, och dödade honom. Huwayyisa var inte muslim på den tiden, även om han var den äldre brodern. När Muhayyisa dödade honom, började Huwayyisa slå honom och sade: 'Du, Guds fiende, dödade du honom, när mycket av det feta i din buk kommer från hans välstånd?' Muhayyisa svarade: 'Hade den som befallde mig att döda honom befallt mig att döda dig skulle du ha fått huvudet avhugget.'" (El badyah wa alnihaya - Ibn Kather - vol 4 - i kapitlet om att döda Ka'ab bin al'Ashraf).

2. Umayrs expedition att döda Abu Afak

Muhammed dödade en gång en man som hette al-Harith b. Suwayd. När Abu Afak skrev en dikt med invändningar mot mordet, sade Muhammed: "Vem vill gripa sig an denna lymmel åt mig?" Därpå gick Salim b. Umayr, bror till B. Amr b. Auf, en av "gråtarna", fram och dödade honom. (Ibn Hisham - Dar el jeel Beirut -1411 - vol 6 - Umayrs expedition att döda Abu Afak).

3. Umayrs resa för att döda Asma D. Marwan.

Efter det att Abu Afak blivit mördad skrev Asma en dikt, där hon klandrade islam och dess anhängare för att döda sina motståndare.
När Muhammed hörde, vad hon hade sagt, sade han: "Vem vill befria mig från Marwans dotter?" Ummayr b. Adiy al-Khatmi, som var med honom, hörde honom och just samma natt gick han till hennes hus och dödade henne. På morgonen kom han till sändebudet och berättade för honom vad han hade gjort och han (Muhammed) sade: "Du har hjälpt Gud och hans sändebud, o, Ymayr!"
När han frågade, om han skulle vara tvungen att uthärda någon ond konsekvens, sade sändebudet: "Två getter skulle inte smälla ihop sina huvuden för hennes skull", så Umayr gick tillbaka till sitt folk. Nu fanns det en stort oväsen hos B. Khatma denna dag om händelsen med flickan Marwan. Hon hade fem söner, och när Umayr gick till dem från sändebudet sade han: "Jag har dödat flickan Marwan, o, Khatmas söner. Härda ut med mig om ni kan; Håll mig inte i väntan." Detta var den första dag islam blev mäktig hos B. Khatma. Dagen efter det att flickan Marwan hade dödats blev B. Khatmas män muslimer, eftersom de såg islams makt."
(Ibn Katheer el bedayah wa alnehaya - vol 5 - omnämnt år 11 av hijrah (hijrah=Muhammads immigration från Mekka till Medina. Den Islamiska tideräkningen började det året) även funnen i - Ibn Hisham - dar al jeel Beirut - vol 6 Umayr B. Adiyys resa för att döda Asma D. Marwan).

4 Dödandet av en slavkvinna

En blind man hade en slav, som hade tagit en älskarinna, modern till hans barn, som brukade skymfa profeten och ringakta honom. Han förbjöd henne, men hon slutade inte.
En natt började hon förtala profeten och skymfa honom. Så han tog en dolk, placerade den på hennes buk, tryckte den och dödade henne. Ett barn, som kom mellan hennes ben, smutsades ner av blodet som fanns där.
När morgonen kom informerades profeten om detta. Han samlade folket och sade: "Jag uppmanar enträget vid Allah den man som har utfört denna handling och jag uppmanar honom genom min rätt till honom att han bör stå upp." Mannen stod upp. Han satt framför profeten och sade: "Allahs sändebud" Jag är hennes husbonde; hon brukade skymfa dig och ringakta dig. Jag förbjöd henne, men hon slutade inte, och jag tillrättavisade henne, men hon övergav inte sin sed. Jag hade två söner lika pärlor från henne, och hon var min vän. Förra natten började hon skymfa och ringakta dig. Så jag tog en dolk, placerade den på hennes buk och tryckte den, tills jag dödade henne." Därpå sade profeten: "O, var vittne, ingen vedergällning skall betalas för hennes blod."
(Naylu Al'wtar - Al-Shawkani - Al muneeriah pulishing - Cairo -Vol 7 - Bok om drickande - Kapitel om att döda någon som förkunnade en varning till profeten - även i sunan Abi Daowd - Markaz Al'bhath wa aldersat althkafiah - vol 2 - kapitel om dom över någon som svor till profeten).

5. Amr B. Umayyas expedition

En gång sände Muhammed en av sina följeslagare som hette 'Amr för att mörda Muhammeds fiende Abu Sufyan. Emellertid misslyckade lönnmordsförsöket. När han återvände hem, mötte han en enögd herde. Herden och den muslimske mannen identifierade båda sig själva som medlemmar av samma arabiska klan. Innan herden gick för att sova sade han, att han aldrig skulle bli muslim. Umayya väntade på att herden skulle somna och därefter: så snart som beduinen sov och snarkade, steg jag upp och dödade honom på ett mer fruktansvärt sätt än någon människa hade dödats."
Umayya återvände och talade med Muhammed. Han berättar...."Han (Muhammed) frågade mig om nyheter, och när jag talade om för honom, vad som hade hänt välsignade han mig."

6 Umm Qirfa

Ett annat exempel på att Muhammed lönnmördade dem som kritiserade honom var, när en kvinna som hette "Umm Qirfa" (Fatima) togs som fånge. Hon var en mycket gammal kvinna. Hon brukade göra narr av Muhammed i tal och i dikter. Zayd befallde Qays att döda Umm Qirfa, och han dödade henne grymt genom att binda fast ett rep vid vart och ett av hennes ben och vid två kameler och driva kamelerna i motsatta riktningar, till de slet sönder henne i två delar. (Al'saba - Ibn Hagar - vol 4, sid 231).

Muhammeds följeslagare

"Mina följeslagare är lika stjärnor, om du söker likna någon av dem, kommer du förvisso att bli vägledd". Hans följeslagare var de som blev muslimer och såg Muhammed medan han levde.
Likväl finner vi några fruktansvärda berättelser, när vi läser berättelsen om dessa följeslagare. Några av händelserna nedan skulle kunna betraktas som krigsbrott nu för tiden.

Abu Bakr (den förste kalifen)

Att utkämpa krig som det yttersta instrumentet för att propagera för och försvara islam blev en regel för var och en som hade makt och avgörande i det islamiska samhället. Den förste kalifen, Abu Bakr, som tog ledningen efter Muhammeds död, startade till och med krig mot muslimer för att tvinga dem att betala de avgifter till honom som Muhammed brukade samla in till sig själv (som det berättas i Koranen 9:103).

Omar ibn al-Khatab (den andre kalifen)

Abd Allah ibn Sa'ed (Omr ibn al-Khatabs tjänare) sade: "Arabiska kristna är inte kristna, jag lämnar dem inte förrän de blir kristna, eller så skär jag av deras halsar." (Kanzu 'umal - al mutka al hindi - vol 4, nr 11770).

Khalid ibn al-Walid (Allahs oskyddade svärd)

Brev från Khalid al-Walid till folket i Madain:
"Från Khaled ibn al-Walid till Marazebah folket från Faris (persiskt folk): fred vare med dem som följer vägledningen. Prisa Gud att era tjänare lämnade er och att ni förlorade er egendom och har blivit försvagade. Var och en som bad vår bön och accepterade vår plats för bön mot Öst (Qiblah) och åt vårt offer skall vara en sann muslim, som har samma privilegier och förpliktelser som oss. När du tar emot mitt brev, sänd mig lösesumman för den gisslan vi håller fången och som bad om en överenskommelse, eller skall jag i Guds namn - och det finns inte någon annan gud lik honom -sända dig människor som älskar att dö liksom du älskar att leva."

Under striden med perserna, och det var ett mycket svårt krig, sade Khaled: "o, Allah, om du ger oss seger över dem, svär jag att jag inte skall lämna någon av dem vid liv och jag skall se till att deras floder skall flyta med deras blod. "
När sedan Allah gav dem seger, sände Khaleb människor för att ta till fånga alla och be muslimerna att inte döda någon utan den som vägrar att underkasta sig. Sedan de hade tagit dem till fånga, fördes de (perserna) till floden och halshöggs. Muslimerna gjorde detta under tre dagar, tills de hade dödat 70.000.
(Abu Bakr - av Muhammed Rashid Rida - "Muhaddith program" Och Bedaya wa nehaya - Ibn Katheer - med omnämnande av år 12 av Hijrah "Muhaddith").

Idag

Jag erkänner att informationen ovan är alltför omfattande för en del människor, men jag har endast använt lite av det man kan finna i Koranen, Hadith och islamiska historieböcker.
Vi har sett vad Koranen och Hadith lär; vi har sett handlingarna hos den siste profeten i islam och förståelsen av dessa läror genom hans följeslagare.
Frågan nu är hur muslimerna förlika allt detta med det vi hör många säga; nämligen att islam är en fredsälskande religion, och att den lär samexistens med alla andra religioner. Jag skulle gärna vilja tro, att islam förvisso är den fredliga religion, som många säger att den är. Men till dess att någon ger mig en trovärdig och fridfull tolkning av de skrifter och händelser jag har skisserat, är jag rädd att inte kunna det.

En slutlig sak oroar mig. Imamen Abu Hamid Ghazil säger: Att tala är ett medel att uppnå mål. Om ett lovvärt syfte kan uppnås genom att man både säger sanningen och ljuger, är det olagligt att utföra detta genom att ljuga, eftersom det inte finns något behov av det. När det är möjligt att uppnå ett sådant syfte genom att ljuga, men inte genom att säga sanningen, är det tillåtet att ljuga, om det är tillåtet att uppnå målet." (Ahmad ibn Naqib al-Misri, The Reliance of the Traveller, översatt av Nuh Ha Mim Keller, amana publications, 1997).

Ibn Shihab, en annan muslimsk forskare sade: "det fanns endast tre fall, då det var acceptabelt att ljuga: i strid, för att få till stånd försoning mellan personer och berättandet av mannens ord till sin fru och berättandet av fruns ord till sin man ( i en förvrängd form i avsikt att åstadkomma försoning mellan dem)." (Mer information tillhandahålles av William Muir: "Life of Mahomet", vol I) (Sahih Muslim, Book 32, No 6303 - från Alim program).

Jag hoppas, att muslimerna kan tala om för oss, varför vi bör tro det de säger om hur fredsälskande religion islam är, när vi vet, att de har tillåtelse att ljuga för att uppnå ett ädelt mål, dvs. göra islam till mänsklighetens dominerande religion. (8:39,40).

Översättning till svenska från: Answering Islam
Korancitaten i svensk översättning är hämtade från Mohammed Knut Bergström, Koranens budskap, Proprius förlag, Stockholm 2000.


Till KATOLIKnu