De tio budorden


Katolska Kyrkans Katekes

Åttonde budet

I. Att leva i sanningen IV. Respekt för sanningen
II. "Att vittna för sanningen" V. Bruket av massmedia
III. Kränkningar av sanningen VI. Sanning, skönhet och sakral konst

Åttonde budet

2464  Åttonde budet uttalar ett förbud mot att förvränga sanningen i förhållande till andra. Denna moraliska föreskrift har sin källa i det heliga folkets kallelse att vara ett vittne för sin Gud som är och vill sanningen. Kränkningar av sanningen i ord och gärning är ett uttryck för en vägran att engagera sig moraliskt på rätt sätt: sådana kränkningar innebär att man på ett djupgående sätt är otrogen mot Gud och därför undergräver själva basen för förbundet med honom.

top

I. Att leva i sanningen

2465 Gamla testamentet bekräftar: Gud är all sannings källa ( jfr Ords 8:7; 2 Sam 7:28). Hans lag är sanning. (jfr Ps 119:142). "Från släkte till släkte varar din trofasthet" (Ps 119:90) ( jfr Luk 1:50). Eftersom "Gud är sann" (Rom 3:4) är medlemmarna i hans folk kallade att leva i sanningen ( jfr Ps 119:30).

2466 I Jesus Kristus har Guds sanning trätt fram helt och hållet. "Han var fylld av nåd och sanning" (Joh 1: 14), han är Världens ljus" (Joh 8:12), han är sanningen (jfr Joh 14:6). "Ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret" (Joh 12:46). Jesu lärjunge "förblir i hans ord" för att lära känna sanningen "som gör fri" (Joh 8:32) och som helgar (jfr Joh 17:17). Att följa sanningen är att leva av "sanningens Ande" (Joh 14:17) som Fadern sänder i hans namn (jfr Joh 14:26) och som leder fram "till hela sanningen" (Joh 16:13). Jesus lär sina lärjungar ovillkorlig kärlek till sanningen: "Vad ni säger skall vara ja eller nej" (Matt 5:37).

2467 Människan dras på ett naturligt sätt till sanningen. Hon är skyldig att hålla den i ära och vittna om den: "I kraft av sin värdighet är alla människor därför att de är personer... tvingade av sin egen natur och genom den förpliktelse som moralen ålägger dem skyldiga att söka sanningen, framför allt den sanning som gäller religionen. De är också skyldiga att ansluta sig till sanningen så snart de lär känna den och att låta hela sitt liv styras av sanningens krav" (Vat. II, Dekl. om religionsfriheten Dignitatis humanae, n. 2).

2468 Sanning som rätt sätt att handla och rätt sätt att tala har benämningen sannfärdighet, uppriktighet eller öppenhjärtighet. Sanning eller sannfärdighet är den dygd som innebär att man visar sig vara sann i sina handlingar och att tala sanning när man yttrar sig, och att man avhåller sig från tvetydighet, bedräglighet och hyckleri.

2469 "Människor skulle inte kunna leva tillsammans om de inte hade förtroende för varandra, det vill säga om de inte uppenbarade sanningen." (Thomas av Aquino, Summa theologiae, II-II, 109, 3 ad 1). Sanningens dygd ger just medmänniskan vad som tillkommer henne. Sannfärdigheten håller den rätta jämvikten mellan det som skall uttalas och det som skall hållas hemligt: den innebär hederlighet och diskretion. Det är ett rättvist och rimligt krav "att en människa i hederns namn skall uppenbara sanningen för sin medmänniska" (ibid., II-II, 109, 3).

2470 Kristi lärjunge säger ja till att "leva i sanningen", det vill säga leva ett liv som stämmer överens med Herrens förebild och innebär att man förblir i sanningen. "Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen" (1 Joh 1:6).

top

II. "Att vittna för sanningen"

2471 Inför Pilatus förklarar Kristus att han har "kommit hit till världen för denna enda sak: att vittna för sanningen" (Joh 18:37). En kristen människa "skäms inte för vittnesbördet om vår Herre" (2 Tim 1:8). I de situationer som kräver ett trosvittnesbörd måste en kristen människa bekänna tron utan tvetydighet, efter Paulus förebild när han stod inför sina domare. En kristen människa har "alltid ett gott samvete inför Gud och människor" (Apg 24:16).

2472 Kristna människors plikt att delta i kyrkans liv driver dem att handla som vittnen för evangeliet och de förpliktelser som kommer från det. Detta vittnesbörd är förmedling av tron i ord och handling. Vittnesbördet är en handling som står i det rättas tjänst; den framställer sanningen eller låter den bli känd: (jfr Matt 18:16).

 Alla kristna, var de än lever, är skyldiga att genom det exempel som utgörs av deras liv och vittnesbördet av deras ord visa på... den nya människa som de har iklätt sig i dopet och på den helige Andes kraft som har givit dem kraft genom konfirmationen (Vat. II, Dekr. om kyrkans missionsverksamhet Ad gentes, n. 11).

2473 Martyriet är det högsta vittnesbörd som ges åt trons sanning. Det innebär ett vittnesbörd som går ända till döden. Martyren avlägger vittnesbörd om Kristus, som har dött och uppstått. Med honom är han förenad av kärleken. Martyren avlägger vittnesbörd om trons och kristendomens sanning. Han går i döden genom att handla i enlighet med den kraft han får. "Låt mig bli djurens föda. Det är genom dem som jag får komma till Gud. (Ignatius av Antiokia, Epistula ad Romanos, 4, 1).

2474 Kyrkan har med största omsorg samlat minnen av dem som gått till det yttersta för att vittna om sanningen. Det är martyrakterna som det här är fråga om. De utgör sanningens arkivhandlingar, skrivna med blod:

Inte någonting av denna världens lockelser eller det som tillhör denna tidsålders riken är något för mig. Det är bättre för mig att dö för (att förena mig med) Kristus Jesus än att härska över jordens yttersta ändar. Honom söker jag som dog för oss; honom vill jag finna, som uppstod för oss. Min förlossning närmar sig… (ibid, 6, 1-2).

Jag välsignar dig för att du har ansett mig värdig denna dag och denna stund, värdig att räknas bland dina martyrer.... Du har hållit ditt löfte, du trofaste och sanne Gud. För denna nåd och för allting lovar jag dig, välsignar jag dig, förhärligar jag dig genom den evige och himmelske översteprästen, Jesus Kristus, ditt älskade Barn. Genom honom, som är med dig och den helige Ande, tillkommer dig ära, nu och i de tidsåldrar som kommer. Amen. (Polykarpos, Martyrium Polycarpi, 14, 2-3: PG 5, 1040).

top

III. Kränkningar av sanningen

2475 Kristi lärjungar har klätt sig i "den nya människan, som har skapats efter Guds bild, med den rättfärdighet och helighet som hör sanningen till (Ef 4:25), de skall "lägga bort allt slags ondska, falskhet och förställning, avund och förtal" (1 Pet 2:1).

2476 Falskt vittnesbörd och mened. När något som strider mot sanningen yttras offentligt är detta särskilt allvarligt. Om ett sådant yttrande fälls inför domstol blir det ett falskt vittnesbörd (jfr Ords 19:9). Om det yttras under ed, rör det sig om mened. Detta handlingssätt bidrar till att kanske fälla en oskyldig eller att frikänna en skyldig eller att göra den påföljd som den anklagade ådrar sig värre (jfr Ords 18:5). Det ifrågasätter på ett allvarligt sätt rättsskipningen och möjligheten för domarna att fälla en rättvis dom.

2477 Respekten för människors goda namn och rykte förbjuder varje inställning och varje ord som skulle kunna tillfoga dem orättmätig skada (jfr CIC, can. 220).

  Man gör sig skyldig till; 

 förmätet omdöme då man - även om man inte yppar det - utan tillräcklig grund antar att det finns ett moraliskt fel hos en annan människa;

 skvaller om man i påståenden utan objektivt hållbar grund för andra människor som inte känner till nästans fel och brister avslöjar sådana fel och brister; (jfr Syr 21:28).

 förtal om man med påståenden som strider mot sanningen skadar andras goda namn och rykte och ger upphov till felaktiga omdömen om honom.

2478 För att undvika ett förmätet omdöme skall alla vara noga med att i så fördelaktig mening som möjligt tolka sin nästas tankar, ord och gärningar:

Varje god kristen skall vara mera beredd att acceptera sin nästas utsaga än att förkasta den. Om man inte kan acceptera den skall man fråga honom hur han uppfattar den; och om han uppfattar den fel, så skall man rätta honom på ett kärleksfullt sätt; och om detta inte räcker, skall man söka efter alla lämpliga medel för att han skall uppfatta den riktigt och på så sätt komma ur sitt trångmål (Ignatius av Loyola, Exercitia spiritualia, 22).

2479 Skvaller och förtal förstör nästans goda namn och rykte. Men ett gott namn är samhällets vittnesbörd om den mänskliga värdigheten, och varje människa har en naturlig rätt till sitt goda namn, sitt goda rykte och till respekt. Så skadar skvaller och förtal rättvisan och kärleken.

2480 Varje ord eller inställning måste fördömas som tar sig uttryck i smicker, inställsamhet och medlöperi och uppmuntrar och stärker en annan människa i det onda hon gör eller i hennes alldeles felaktiga uppförande. Inställsamhet är en svår synd om den åstadkommer att någon blir medskyldig i laster eller svåra synder. önskan att stå till tjänst eller vänskap rättfärdigar inte ett tvetydigt språk. Smicker är en mindre svår synd om den bara syftar till att vara angenäm, undgå något ont, täcka ett behov eller uppnå godtagbara fördelar.

2481 Skryt eller uppblåsthet innebär en synd mot sanningen. Det gäller också ironi som syftar till att förnedra någon genom att illvilligt karikera vissa drag i hans uppträdande.

2482 "Lögn innebär att man kommer med ett felaktigt påstående i avsikt att bedra" (Augustinus, De mendacio, 4, 5: PL 40, 491). Herren förkastar lögnen som ett djävulens verk: "Ni har djävulen till fader... och han står utanför sanningen därför att någon sanning inte finns i honom. När han ljuger, talar han med egna ord, ty han är en lögnare och en lögnens fader" (Joh 8:44).

2483 Lögn är det som mest direkt strider mot sanningen. Att ljuga är att handla emot sanningen för att vilseleda den som har rätt att känna till sanningen. Lögnen sårar människans förhållande till sanningen och till nästan, lögnen står i motsättning till människans och hennes ords grundläggande relation till Herren.

2484 Lögnens svårighetsgrad måste beräknas efter beskaffenheten i den sanning som den vanställer, efter omständigheterna, avsikterna i den som gör sig skyldig till den och de nackdelar som dess offer utsätts för. Om en lögn i och för sig inte är en svår synd, kan den bli en dödssynd när den allvarligt skadar rättvisan och kärleken.

2485 Lögn måste fördömas i enlighet med sin natur. Den innebär att ordet vanhelgas som har som uppgift att meddela andra den sanning man har fått kunskap om. Det avsiktliga syftet att vilseleda sin nästa med påståenden som strider mot sanningen åstadkommer en brist när det gäller rättvisan och kärleken. Skulden är större när avsikten att bedra riskerar att få ödesdigra följder för dem som kommit bort från det som är sant.

2486 Eftersom lögn är en kränkning av sanningens dygd är den verklig kränkning av en annan människa. Den angriper henne när det gäller hennes förmåga att förvärva insikt, något som är ett villkor för varje omdöme och varje beslut. Den innehåller som i ett frö splittring mellan andarna och allt ont som förorsakas av denna. Lögn är förödande för varje samhälle; den undergräver förtroendet mellan människor och sliter sönder hela nätet av sociala relationer.

2487 Varje fel som begås när det gäller rättvisa och sanning ger upphov till plikt till gottgörelse, även om felets upphovsman har fått förlåtelse. När det är omöjligt att offentligt gottgöra ett fel, måste det ske i hemlighet. Om den som har lidit skada inte direkt kan ersättas för denna skada, måste man ge honom en moralisk ersättning, i kärlekens namn. Denna plikt till gottgörelse har lika väl att göra med de fel som har begåtts när det gäller en annan människas goda namn och rykte. Denna gottgörelse, av moralisk och ibland materiell art, bör beräknas efter storleken i den skada som den har givit upphov till. Den är en samvetsplikt.

top

IV. Respekt för sanningen

2488 Rätten att få del av sanningen är inte utan villkor. Varje människa skall utforma sitt liv enligt evangeliets bud om den broderliga kärleken. Den kräver i den konkreta situationen att man överväger om det är lämpligt eller olämpligt att avslöja sanningen för den som begär att få ta del av den.

2489 Kärleken och respekten till sanningen skall avgöra svaret på varje begäran om upplysning eller kommunikation. Andra människors väl och säkerhet, respekten för privatlivet och det gemensamma bästa är tillräckliga skäl för att förtiga det som inte skall bli känt eller för att använda ett diskret språk. Skyldighet att undvika skandal eller förförelse anbefaller ofta strikt diskretion. Ingen är skyldig att avslöja sanningen för den som inte har rätt att känna till den. (jfr Syr 27:16; Ords 25:9-10).

2490 Den tystnadsplikt som gäller för försoningens sakrament (bikthemligheten) är helig och kan inte under någon som helst förevändning brytas. "Den sakramentala tystnadsplikten är okränkbar; därför är det absolut förbjudet för biktfadern, vad det än må röra sig om och vilka skäl som än förespeglas, avslöja någon som biktar sig - varken med ord eller på något annat sätt. (C1C, can. 983 §1)

2491 Yrkeshemligheter - som innehas av exempelvis politiker, militärer, läkare och jurister - eller förtroenden som ges under tystnadslöfte skall bevaras, utom i de undantagsfall där upprätthållandet av hemligheten skulle orsaka allvarlig skada för den som anförtror hemligheten åt någon, för den som tar emot upplysningarna eller för tredje person och där spridandet av sanningen är den enda möjligheten att undvika sådana skadeverkningar. även om privata upplysningar som kan vara till nackdel för andra inte har givits under tystnadslöfte skall de inte offentliggöras utan allvarliga skäl som står i proportion till avslöjandet.

2492 Varje människa skall visa rimlig diskretion när det gäller andra människors privatliv. De som är ansvariga för nyhetsförmedlingen skall hålla den rätta balansen mellan det gemensamma bästas krav och respekten för enskilda rättigheter. Jakten på upplysningar om privatlivet när det gäller politiskt eller offentligt engagerade personer måste fördömas i den mån den innebär ett angrepp på deras intimsfär och frihet.

top

V. Bruket av massmedia

2493 I det moderna samhället har massmedia en mycket viktig roll för information, kulturutveckling och fostran. Denna roll blir allt större på grund av de tekniska framstegen, omfattningen och variationen på de nyheter som sprids och det inflytande som utövas på den allmänna opinionen.

2494 Mediernas upplysningsverksamhet står i det gemensamma bästas tjänst (jfr Vat. II, Dekr. om massmedia Inter mirifica, n. 11). Samhället har rätt till information som har sin grund i sanning, frihet, rättvisa och solidaritet.

Ett gott bruk av denna rätt kräver att nyhetsförmedlingen när det gäller dess objekt alltid är sanningsenlig och - med respekt för rättvisans och kärlekens krav - fullständig. När det gäller sättet att förmedla kunskap skall den vara hederlig och anständig. Detta innebär att man när det gäller förvärv och spridning av nyheter absolut måste hålla sig till de moraliska lagarna, människans rättigheter och hennes värdighet. (ibid., n. 5).

2495 Det är nödvändigt att alla samhällsmedlemmar på detta område fullgör vad rättvisa och kärlek kräver. De skall använda massmedia för att bidra till sund opinionsbildning och opinionsspridning (ibid., n. 8). Solidariteten framträder som en följd av sann och riktig nyhetsförmedling och fri idéspridning, som gynnar kunskapen om och respekten för andra människor.

2496 Sociala kommunikationsmedel (framför allt massmedia) kan framkalla en viss passivitet hos dem som använder dem. De kan göra dessa till föga vaksamma konsumenter av budskap eller skådespel. Användarna skall ålägga sig måttfullhet och disciplin gentemot massmedia. De måste vara villiga att bilda ett upplyst och rätt samvete för att lättare stå emot mindre gott inflytande.

2497 Just med tanke på sitt yrke är de som har ansvarig ställning inom pressen skyldiga att när det gäller nyhetsförmedling tjäna sanningen och inte kränka kärleken. De skall bemöda sig om att med lika stor omsorg respektera fakta såsom de är och gränserna för det kritiska omdömet när det gäller personer. De måste undvika att falla för frestelsen att ägna sig åt förtal.

2498 "Särskilda skyldigheter är ålagda samhällets myndigheter på grund av det gemensamma bästa. Myndigheterna skall försvara och beskydda den sanna och rätta informationsfriheten" (ibid., n. 12). Genom att stifta lagar och övervaka hur dessa genomförs skall samhällets myndigheter försäkra sig om att missbruk av media inte "förorsakar allvarliga skador på den offentliga moralen och samhällets framsteg" (ibid). De skall bestraffa kränkningar av de rättigheter som varje människa har när det gäller hennes goda rykte och privatlivets avskildhet. De skall i rätt tid och på ett hederligt sätt ge upplysningar om det som gäller det allmänna bästa eller är ett svar på befolkningens välgrundade oro. Det finns inte något som kan rättfärdiga att man tar till felaktiga informationer för att manipulera den allmänna opinionen genom media. Sådana ingripanden som myndigheterna kan göra får inte angripa individers eller gruppers frihet.

2499 Etiskt förkastliga är de missförhållanden i de totalitära stater som systematiskt förfalskar sanningen, genom media utövar politiskt herravälde över opinionen, "manipulerar" de anklagade och vittnena i skådeprocesser och inbillar sig att de kan trygga sitt tyranni genom att strypa och undertrycka allt som de anser för "åsiktsbrott".

top

VI. Sanning, skönhet och sakral konst

2500 Att göra gott är förenat med gåvan av andlig glädje och moralisk skönhet. På samma sätt omfattar sanningen den andliga skönhetens glädje och glans. Sanningen är i sig själv vacker. Sanningen i ordet, som är det förnuftiga uttrycket för den skapade och oskapade verkligheten, är nödvändig för människan som är försedd med förnuft, men sanningen kan också finna andra, kompletterande, mänskliga uttrycksformer, framför allt när det gäller att uttala vad som egentligen inte kan sägas med ord, människohjärtats djup, själens suckan, Guds mysterium. Innan Gud uppenbarar sig för människan med sanningens ord visar han sig för henne genom skapelsens universella språk, ty skapelsen är ett verk av hans Ord och hans vishet: världsalltets ordning och harmoni - som både barnet och vetenskapsmannen upptäcker låter "storheten och skönheten framkalla bilden av dess Skapare träda fram för tanken" (Vish 13:5), "all skönhets upphov har ju skapat dem" (Vish 13:3).

Visheten är ett utflöde från Guds makt, hon strömmar kristallklar fram ur allhärskarens härlighet. Därför kan ingenting orent komma henne nära. Hon är ett återsken av det eviga ljuset, en klar spegling av Guds verksamhet och en avbild av hans godhet (Vish 7:25-26). Visheten är härligare än solen och förmer än alla stjärnbilder. Hennes strålkraft visar sig överträffa ljusets, ty ljuset avlöses av natten, men visheten kan inget ont få makt över (Vish 7:29-30). Hon blev mig kär (Vish 8:").

(Katolska Kyrkans Katekes; Catholica, Vejbystrand 1996)

top

Till KATOLIKnu